Rada Techniczna nr 30

W dniu 20 kwietnia 2020 odbyła się Rada Techniczna nr 30. Najważniejsze punkty narady:

 1. Ze względu na sytuację wyjątkową związaną z epidemią koronawirusa, Rada Techniczna odbyła się jako telekonferencja, przy udziale przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron, przed swoimi komputerami.
 2. Inżynier polecił Wykonawcy złożenie realnej aktualizacji planu PPP, uwzględniającej obecną sytuację epidemiologiczną w kraju.
 3. Trwa uzyskiwanie niezbędnych zgód i warunków technicznych od gestorów sieci.
 4. Wykonany został projekt Stałej Organizacji Ruchu, który jest weryfikowany przez Inżyniera.
 5. Opracowane są projekty dotyczące konstrukcji wszystkich dróg realizowanych na przedmiotowym Kontrakcie
 6. Plan Działań Ratowniczych jest w trakcie procedowania.
 7. Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem jest w trakcie opracowywania.
 8. Omówiono występujące roszczenia.
 9. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny ze złożonym Programem Prac Projektowych.
 10. Inżynier przypomniał, że w związku z sytuacją nadzwyczajną, związaną z panującą epidemią koronawirusa, wydane zostały przez Zamawiającego polecenia dotyczące pracy w tym okresie. Przede wszystkim przestrzeganie prawa związanego z pandemią, czyli przestrzeganie/ograniczanie zakazu kontaktów, używanie środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji) oraz prowadzenie narad i spotkań (w miarę możliwości) za pomocą przekazów elektronicznych – telekonferencji. Obowiązują one wszystkich pracowników.
 11. Omówiono sprawy finansowe.

Rada Budowy nr 10

W dniu 6 kwietnia 2020 r. odbyła się Rada Budowy nr 10. Podsumowanie Rady:

 1. Czas jaki upłynął w odniesieniu do I Kamienia Milowego – 20 marzec 2020 r. wynosi 100%
 2. Czas jaki upłynął w odniesieniu do Kamienia Milowego Nr II – wynosi 43,48 %
 3. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie – wynosi 29,19 %
 4. Personel Konsultanta został przeszkolony z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w zakresie obowiązków wykonywanych przez Nadzór.
 5. Wykonawca przekazał szczegółowy Program rew. 2.1 dla etapu prac projektowych, który Konsultant przyjął wyznaczając jednocześnie warunki jego realizacji.
 6. Złożony wniosek ZRID został pozytywnie zaopiniowany przez Konsultanta i złożony do Urzędu Wojewódzkiego.
 7. Konsultant na bieżąco weryfikuje tabele do aktualizacji uzgodnień.
 8. Zreferowano postęp prac w odniesieniu do Programu Prac Projektowych. W miesiącu marcu 2020 r. prace projektowe wykonano zgodnie z PPP.
  a) Zakończono prace nad mapą sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych wraz z wykonaniem badania stanu prawnego ewidencji
  b) Procedowano proces o uzyskanie decyzji wodno-prawnych
  c) Złożono wniosek o ZRID
  d) Rozpoczęto prace nad Projektem Wykonawczym
 9. Przedstawiciel Wykonawcy – Projektant poinformował, że w związku z pandemią COVID19 i wynikającej z niej m.in. pracą urzędów w trybie zdalnym – Wykonawca wraz z wymaganymi egzemplarzami w formie papierowej przekazał także wersję elektroniczną na płycie CD całości dokumentów do wniosku o ZRID.
 10. Omówiono techniczne trudności występujące na etapie projektowania i zaproponowano rozwiązania.
 11. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny ze złożonym Programem Prac Projektowych.
 12. Wyszczególniono listę prac, które powinny być wykonane w kolejnym miesiącu – do następnej Rady Budowy.
 13. Omówiono środki, jakimi dysponuje Wykonawca.
 14. Omówiono sprawy finansowe, związane z Przejściowym Świadectwem Płatności.

Rada Techniczna nr 29

W dniu 30 marca 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 29. Najważniejsze punkty narady:

 1. Ze względu na sytuację wyjątkową związaną z epidemią koronawirusa, Rada Techniczna odbyła się jako telekonferencja, przy udziale przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron, przed swoimi komputerami.
 2. Wykonawca złożył do IK aktualizację PPP wraz z załącznikami. Inżynier jest w trakcie jej weryfikacji.
 3. Pozwolenia wodno-prawne, niezbędne do realizacji inwestycji zostaną wydane do końca kwietnia 2020 r.
 4. Podział nieruchomości przez Wydział Geodezji i Kartografii powiatu oleskiego ma zostać ukończony w pierwszym tygodniu kwietnia
 5. Projekt Stałej Organizacji Ruchu zostanie wykonany do połowy kwietnia 2020.
 6. Opracowane są projekty dotyczące konstrukcji wszystkich dróg realizowanych na przedmiotowym Kontrakcie
 7. Plan Działań Ratowniczych jest w trakcie procedowania.
 8. Omówiono występujące roszczenia.
 9. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny ze złożonym Programem Prac Projektowych.
 10. Omówiono sprawy finansowe.

Rada Techniczna nr 28

W dniu 23 marca 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 28. Najważniejsze punkty narady:

 1. Ze względu na sytuację wyjątkową związaną z epidemią koronawirusa, Rada Techniczna odbyła się jako telekonferencja, przy udziale przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron, przed swoimi komputerami.
 2. 20 marca 2020 r. został złożony wniosek o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID).
 3. Pozwolenia wodno-prawne, niezbędne do realizacji inwestycji zostaną wydane do końca kwietnia 2020 r.
 4. W związku ze stanem epidemii wirusa COVID 19, kontakt z przedstawicielami niektórych instytucji jest bardzo ograniczony.
 5. Procedowane są zmiany w zakresie dokumentacji projektowej dla obiektów WS3 oraz WS6.
 6. Wykonawca będzie przesyłał do wszystkich stron codzienne raporty o postępie procedowania operatów geodezyjnych.
 7. Omówiono występujące roszczenia.
 8. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny ze złożonym Programem Prac Projektowych.
 9. Omówiono sprawy finansowe.

Wniosek o ZRID

W dniu dzisiejszym, tj. 20 marca 2020 r. został złożony wniosek o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID).

Rada Techniczna nr 27

W dniu 17 marca 2020 r odbyła się Rada Techniczna nr 27. Najważniejsze punkty narady:

 1. Ze względu na sytuację wyjątkową związaną z epidemią koronawirusa, Rada Techniczna odbyła się jako video-konferencja, przy udziale przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron, przed swoimi komputerami.
 2. Omówiono najważniejsze tematy związane przede wszystkim ze zbliżającym się terminem kontraktowym złożenia Wniosku o ZRID – 20.03.2020r. oraz realizacją Kamienia Milowego Nr 1.
 3. Projekt Budowlany został zaakceptowany, z dwiema uwagami dotyczącymi obiektów WS3 oraz WS6, dla których dokumentacja projektowa jest wciąż procedowana.
 4. Przedstawiciel projektanta poinformował, że na dzień narady otrzymał jedno pozwolenie z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z Poznania. Pozostałe są w trakcie procedowania, które ze względu na zaistniałą sytuację może się znacznie przedłużyć.
 5. Omówiono występujące roszczenia.
 6. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny ze złożonym Programem Prac Projektowych.
 7. Omówiono sprawy finansowe.

Rada Budowy nr 9

W dniu 9 marca 2020 r. odbyła się Rada Budowy nr 9. Podsumowanie Rady:

 1. Czas jaki upłynął w odniesieniu do I Kamienia Milowego – 20 marzec 2020 r. wynosi 93,46%
 2. Czas jaki upłynął w odniesieniu do Kamienia Milowego Nr II – wynosi 39,23 %
 3. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie – wynosi 25,95 %
 4. Personel Konsultanta został przeszkolony z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w zakresie obowiązków wykonywanych przez Nadzór.
 5. Wykonawca przekazał szczegółowy Program rew. 2.0 dla etapu prac projektowych . W miesiącu sprawozdawczym zespół Konsultanta zweryfikował przedłożony Program i przekazał uwagi do Wykonawcy.
 6. W miesiącu lutym Inżynier otrzymywał w terminach zgodnych z Programem Prac Projektowych, skorygowane o przekazane uwagi Zamawiającego i Konsultanta, projekty architektoniczno-budowlane, które na bieżąco analizował.
 7. Kierownik Projektu, przekazał Wykonawcy za pismem wyniki audytu BRD z dnia 27.02.20r. z poleceniem ustosunkowania się do uwag.
 8. Konsultant na bieżąco weryfikuje tabele do aktualizacji uzgodnień.
 9. Zreferowano postęp prac w odniesieniu do Programu Prac Projektowych. W miesiącu lutym 2020 r. zakończone zostały prace projektowe zgodnie z zaakceptowanym Programem Prac Projektowych w zakresie Projektu Budowlanego.
  a) Zakończono badania stanu prawnego ewidencji
  b) Przekazano linię podziału nieruchomości do akceptacji.
  c) Uzyskiwane były uzgodnienia oraz przygotowywane było wystąpienie o opinię do ZRID
  d) Procedowano wnioski o uzyskaniu decyzji wodnoprawnych
 10. Przygotowano Raport z Przeprowadzonych Spotkań informacyjnych i konsultacji społecznych.
 11. Omówiono techniczne trudności występujące na etapie projektowania i zaproponowano rozwiązania.
 12. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny ze złożonym Programem Prac Projektowych.
 13. Wyszczególniono listę prac, które powinny być wykonane w kolejnym miesiącu – do następnej Rady Budowy.
 14. Omówiono środki, jakimi dysponuje Wykonawca.
 15. Omówiono sprawy finansowe, związane z Przejściowym Świadectwem Płatności.
 16. Wystąpiły pierwsze roszczenia, które aktualnie podlegają weryfikacji.

Rada Techniczna nr 26

W dniu 2 marca 2020 odbyła się Rada Techniczne nr 26. Najważniejsze punkty narady:

 1. Konsultant na bieżąco analizuje wnioski o uzgodnienia techniczne w zakresie wszystkich branż.
 2. Przygotowano roboczą wersję wniosku o ZRID.
 3. Złożono do akceptacji aktualizację PPP.
 4. Omówiono sprawy projektowe, m.in. projekty stałej oraz tymczasowej organizacji ruchu, zabezpieczenia przed upadkiem przy realizacji obiektów inżynierskich, wpływ inwestycji na miejsce zwane „siedem źródeł”, opracowanie wizualizacji projektu, wykonanie rysunków projektu zagospodarowania terenu
 5. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny z PPP.
 6. Omówiono sprawy finansowe kontraktu

Rada Techniczna nr 25

W dniu 24 lutego 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 25. Najistotniejsze punkty narady:

 1. Konsultant na bieżąco analizuje wnioski o uzgodnienia techniczne w zakresie wszystkich branż.
 2. Wzór umowy podwykonawczej uzyskał pozytywną opinię Konsultanta.
 3. Uaktualniony plan sytuacyjny z liniami rozgraniczającymi uwzględniającymi nową ewidencję został zaopiniowany pozytywnie.
 4. Omówiono sprawy projektowe.
 5. Wykonawca zreferował przebieg realizacji z ustaleń z Rady Technicznej nr 23.
 6. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny z PPP.
 7. Omówiono sprawy finansowe.