/ Numer projektu

POIS.03.01.00-00-0068/21

/ Nazwa kontraktu

Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)

Opis kontraktu

Lokalizacja

Lokalizacja na mapie Polski
Lokalizacja na mapie województwa

Przedmiotem kontraktu jest zaprojektowanie i budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (drogi ekspresowej S11) o długości 24,8 km. W ramach inwestycji powstaną 24 obiekty mostowe, węzeł „Olesno” na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 487 wraz z dwoma rondami oraz kolejne dwa ronda w ciągu przebiegu obwodnicy. Powstaną także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowana zostanie infrastruktura techniczna (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne).

Początek przebiegu trasy będzie zlokalizowany na istniejącej drodze krajowej nr 11 w pobliżu m. Kolonia Ciarka w ramach tymczasowego połączenie z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 11 z wykorzystaniem skrzyżowania typu „rondo”, natomiast jej koniec zlokalizowany będzie na granicy woj. opolskiego i śląskiego, dowiązując się do istniejącej DK 11.

Cel inwestycji

  • Poprawa warunków jazdy i bezpieczeństwa ruchu
  • Zmniejszenie oddziaływania transportu drogowego na środowisko
  • Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości Olesno
  • Skrócenie czasu przejazdu
  • Uspokojenie ruchu w miejscowości podniesie komfort mieszkańców i zwiększy ich bezpieczeństwo

Ważne informacje o kontrakcie

Terminy

Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostaną ukończone w ustalonym czasie tj. w ciągu 36 miesięcy od daty rozpoczęcia z wyłączeniem przerw zimowych w okresie realizacji robót po uzyskaniu decyzji ZRID.