Rada Techniczna nr 109

W dniu 28 czerwca 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 109.

Rada Techniczna nr 108

W dniu 21 czerwca 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 108.

 1. Omówione zostały sprawy organizacyjno-administracyjne.
 2. Omówiono obowiązującą i planowaną organizację ruchu – 25 tymczasowych organizacji, w tym dwie nowe organizacje: koniec drogi DP-13 z wpięciem do DK11 oraz wprowadzenie ruchu wahadłowego w celu skończenia przepustu w km 1+100 oraz włączenia drogi DP13 do istniejącej DK11.
 3. Główny Inspektor Robót Drogowych przekazał, że jakość prowadzonych robót jest dobra. Inspektor przypominał o utrzymywaniu TOR we wszystkich elementach tzn. na Wydzieraczu i WD-16.
 4. Inspektor Nadzoru Robót Mostowych przekazał, że roboty prowadzone są w sposób prawidłowy i nie ma zastrzeżeń do jakości. Inspektor przekazał, żeby zwrócić szczególną uwagę na obiekty WS-5 i WS-23.
 5. Inspektor Nadzoru Robót Branżowych nie miał żadnych technicznych uwag, co do sposobu oraz jakości prowadzonych prac.
 6. Inżynier poinformowała, że w dalszym ciągu trwają prace Komisji Odbioru Robót dotyczące realizacji prac związanych z Aneksem Nr 4 (wywóz i utylizacja śmieci).
 7. Omówiono tematy związane z trwającą w Ukrainie wojną, które wpływają na realizację inwestycji.
 8. Omówiono sprawy dot. jakości MMA oraz mrozoodporności ustroju nośnego obiektów.
 9. Zaplanowano odcinek próbny z SMA.
 10. Omówiono sprawy finansowe.
 11. Omówiono sprawy związane z Podwykonawcami, Dostawcami oraz Usługodawcami.
 12. Postęp robót

Rada Techniczna nr 107

W dniu 14 czerwca 2022 odbyła się Rada Techniczna nr 107.

 1. W zakresie robót przygotowawczych Wykonawca niezmiennie dba o utrzymanie oznakowania – ustawienie znaków informacyjnych i ostrzegawczych. Wykonawca utrzymuje drogi dojazdowe wraz z ich odwodnieniem. W trybie ciągłym realizowane jest rozpoznanie saperskie, nadzór archeologiczny oraz środowiskowy.
 2. Realizowane roboty prowadzone są cały czas w oparciu o 25 tymczasowych organizacji ruchu wyniesionych w teren. W tym tygodniu zgłoszona została jedna organizacja na przyszły tydzień, która dotyczy zasilań na drodze wojewódzkiej.
 3. Główny Inspektor Robót Drogowych przekazał, że przypomina o utrzymywaniu TOR na Wydzieraczu. Inspektor zaznaczył, że prosi o pieczołowite i staranne utrzymywanie tej  drogi.
 4. Inspektor Nadzoru Robót Mostowych przekazał, że co do przebiegu robót przekazanych przez KB w zakresie robót mostowych potwierdza ich realizację w sposób nie budzący zastrzeżeń.
 5. Inspektor Nadzoru Robót Branżowych ocenił postęp prac na 80% możliwości i zachęcił do zwiększenia tempa.
 6. Omówiono sprawy problemowe: rdestowiec, utylizacja śmieci, przekazanie działek będących w zarządzie spółki kolejowej.
 7. Omówiono sprawy jakościowe (odwierty w konstrukcji z betonu, zaroby próbne na SMA, asfalt lany).
 8. Omówiono sprawy finansowe.
 9. Omówiono roszczenia.

Rada Budowy nr 36

W dniu 07 czerwca 2022 odbyła się Rada Budowy nr 36.

 1. Wykonawca złożył Raport miesięczny za miesiąc maj w terminie zgodnym z Warunkami Kontraktu.
 2. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie (36 miesięcy + 78 dni) – wynosi 78,71%.
 3. Wykonawca w minionym miesiącu zlikwidował przejazd bypassem i udostępnił przejazd pod obiektem WS3, po „starej” DK11, który dobrze funkcjonuje.
 4. Wykonawca/Projektant otrzymał od Marszałka Woj. Opolskiego decyzję zatwierdzającą TOR zamknięcia odcinka DW 487 i DP 1934  na granicy Olesna, w związku z zamknięciem ww. dróg wyznaczeniem dwóch objazdów:
  • dla pojazdów o DMC do 3,5 t – poprzez Kolonię Biskupską, Biskupice oraz ul. Biskupicką i drogę leśną (z wyłączeniem służb miejskich, komunikacji zbiorowej i Nadleśnictwa Olesno),
  • dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 t – przez Olesno (DK 11), Kluczbork (DK 42, DK 45) do Gorzowa Śląskiego.
 5. W miesiącu maju odbyły się trzy Rady Techniczne.
 6. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej i Drogowej przekazał, że na sekcji IV roboty drogowe są prowadzone w zadowalającym tempie.
 7. Inspektor Robót Branżowych przekazał, że tempo prac idzie sprawnie.
 8. Przedstawiciel Zamawiającego przekazał, że widzi postęp prac.
 9. Omówiono trudności techniczno-organizacyjne.
 10. Omówiono tematy procedowane roszczeniami.
 11. Omówiono wpływ wojny w Ukrainie na realizację kontraktu.
 12. W  maju tempo robót sie zwiększyło i zwiększyła się również ilość wykonywanych badań kontrolnych z zakresu drogowego, mostowego i branżowego dzięki sprzyjającej pogodzie.
 13. Omówiono sprawy finansowe.
 14. Postęp prac:

Rada Techniczna nr 106

W dniu 31 maja 2022 r. odbyła się Rada techniczna nr 106.

 1. Wykonawca/Projektant otrzymał od Marszałka Woj. Opolskiego decyzję zatwierdzającą TOR – zamknięcia odcinka DW 487 i DP 1934  na granicy Olesna i wyznaczeniem dwóch objazdów:
  • dla pojazdów o DMC do 3,5 t – poprzez Kolonię Biskupską, Biskupice oraz ul. Biskupicką i drogę leśną (z wyłączeniem służb miejskich, komunikacji zbiorowej i Nadleśnictwa Olesno),
  • dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 t – przez Olesno (DK 11), Kluczbork (DK 42, DK 45) do Gorzowa Śląskiego, z następującą uwagą: piktogram znaku B-1 umieszczony na tablicach F-8 winien mieć 400 mm średnicy.
   Przedmiotowa organizacja ruchu powinna być wprowadzona w terminie do dnia 31 grudnia 2022r.
 2. Inspektor Nadzoru Robót Mostowych przekazał, że co do przebiegu robót przekazanych przez Kierownika Budowy w zakresie robót mostowych potwierdza ich wykonanie i nie ma do nich zastrzeżeń.
 3. Inspektor Robót Drogowych przypomniał o utrzymaniu dróg publicznych we wszystkich zakresach, w których jest możliwy przejazd samochodów budowy – w szczególności rondo R4, DK11 pod WD-3.
 4. Inspektor Nadzoru Robót Branżowych przekazał, że w dniu wczorajszym odbył się przejazd w ocenie realizacji robót. Kanalizacja deszczowa jest robiona głównie w rejonie km 19+800 – 20+000 kanał 37. Prace przy zbiornikach retencyjnych prowadzone są głównie przy zbiorniku nr 16 w rejonie obiektu 23. Prace są także prowadzone przy zbiorniku nr 14 i 5.1. Melioracja RA 9 jest bliżej ukończenia i na początku w km 2+000 trwają intensywne prace. Inspektor nie miał uwag do prowadzonych prac.
 5. Kierownik Projektu przekazał, że odbyło się spotkanie w siedzibie Zamawiającego w zakresie m.in. przyjętych rozwiązań dotyczących barier ochronnych na obiektach mostowych.
 6. Główna Technolog przekazała, że badania kontrolne są prowadzone na bieżąco zarówno z części drogowej jak i mostowej.
 7. Omówiono pozostałe sprawy techniczne
 8. Omówiono sprawy finansowe.
 9. Postęp robót:

Rada Techniczna nr 105

W dniu 24 maja 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 105.

 1. Realizowane roboty wykorzystywały 25 tymczasowych organizacji ruchu:
  • 10 to wjazdy i wyjazdy,
  • 2 – roboty mostowe,
  • 6 – roboty drogowe,
  • 2 bypassy,
  • 4 zamknięcia
  • 1 wahadło.
 2. Wykonawca przekazał, że otrzymał zatwierdzenie projektu organizacji ruchu związanego z zamknięciem Węzła Olesno. Na przyszły tydzień planowane jest wdrożenie tej dokumentacji w życie.
 3. Główny Inspektor Robót Drogowych przekazał, że roboty są jakościowo prowadzone dobrze.
 4. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej przekazał, że co do jakości prac nie ma uwag.
 5. Inspektor Robót Branżowych przekazał, że realizowane są roboty, jeżeli chodzi o kanalizację deszczową głównie na kanale 34, 35, 36 i 37, w rejonie zbiorka ZR-14 i ZR-15, km 19+700 – 19+970. W poprzednim tygodniu jedna brygada kończyła roboty na kanale deszczowym nr 5 i w tym tygodniu przygotowywała je dla drogowców pod dalsze prace.
 6. Omówiono sprawy techniczne, w tym roboty, które kolidują ze sobą, jeśli chodzi o zakres (drogowe/mostowe/branżowe) w celu stworzenia spójnego harmonogramu prac.
 7. Omówiono temat próbnych obciążeń obiektów.
 8. Główna Technolog przekazała, że badania kontrolne są zgłaszane na bieżąco i wszystkie wyniki są monitorowane, zarówno z części drogowej jak i mostowej.
 9. Omówiono sprawy finansowe.
 10. Postęp prac

Rada Techniczna nr 104

W dniu 17 maja 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 104.

 1. Zamawiający w dniu 16.05.22r. powołał Komisję odbioru Robót Dodatkowych zgodnie z Aneksem nr 4 (wysypiska śmieci), która rozpoczyna działanie w dniu 23.05.22r. o godz. 10:00 w siedzibie GDDKiA w Opolu.
 2. W zakresie robót przygotowawczych Wykonawca niezmiennie dba o utrzymanie oznakowania – ustawienie znaków informacyjnych i ostrzegawczych. Wykonawca utrzymuje drogi dojazdowe wraz z ich odwodnieniem. W trybie ciągłym realizowane jest rozpoznanie saperskie, nadzór archeologiczny oraz środowiskowy. Efekty pracy tych jednostek można znaleźć w raportach miesięcznych.
 3. Realizowane roboty wykorzystywały 25 tymczasowych organizacji ruchu. Mimo przełożenia ruchu z bypassu na obiekt to wewnętrznie nie zmieniła się ilość. Zamiast bypassu pojawiła się jedna organizacja ruchu dotycząca robót związanych z zakresem robót drogowych. W najbliższym czasie, najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu planowane będzie przystąpienie do całkowitego zamknięcia węzła Olesno.
 4. Główny Inspektor Robót Drogowych przekazał, że jeżeli chodzi o prowadzenie robót na budowie to jakość jest poprawna.
 5. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej przekazał, że prace postępują prawidłowo.
 6. Inspektor Robót Branżowych przekazał, że budowa przebiega w prawidłowy sposób. Generalnie prace trwają przy kanalizacji technologicznej, deszczowej, zbiornikach retencyjnych, rowach melioracyjnych. Ostatnie kontrole dotyczyły głównie rowu 494. Zbiorniki retencyjne są przygotowane pod względem robót ziemnych. W tym miesiącu mają być przygotowane zbiorniki 5.1, 15 i 16. Przy robotach melioracyjnych przygotowanie robót wygląda prawidłowo.
 7. Omówiono pozostałe sprawy techniczne.
 8. Omówiono sprawy jakościowe
 9. Omówiono sprawy finansowe.
 10. Postęp prac:

Rada Budowy nr 35

W dniu 10 maja 2022 odbyła się Rada Budowy nr 35.

 1. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie (36 miesięcy + 78 dni) – wynosi 76,08%.
 2. Procedowany jest projekt Stałej Organizacji Ruchu.
 3. W minionym miesiącu odbyło się kilka spotkań komisji odbioru oznakowania robót, na czas realizacji oraz spotkań dotyczących jakości, roszczeń i problemów na budowie.
 4. Przedstawiciel Wykonawcy poinformował, że realizacja robót w zeszłym miesiącu odbywała się z wykorzystaniem 25 organizacji ruchu wyniesionych w teren. Z dużych planowanych organizacji ruchu planowanych do wprowadzenia w maju mających bezpośredni wpływ na ruch cywilny to jest to puszczenie ruchu pod obiektem WS-3, czyli likwidacja bypassu okalającego ten obiekt. Dodatkowo jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem to pod koniec miesiąca Wykonawca chciałby przystąpić do zamknięcia całkowitego drogi powiatowej będącej częścią Węzła Olesno i przełożenie ruchu przy WD-9. Terminy są jeszcze procedowane.
 5. Główny Inspektor Branży Drogowej poinformował, że jeżeli chodzi o jakość robót prowadzonych na budowie nie wnosi uwag.
 6. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej przekazał, że zasadnicze roboty konstrukcyjne zostały zakończone na praktycznie wszystkich obiektach.
 7. Kierownik Projektu przekazał, że ze swojej strony nie ma uwag po wczorajszym objeździe po terenie budowy. Poprosił Kierownika Budowy o zintensyfikowanie działań związanych z zabezpieczeniem dróg technologicznych (pył i kurz).
 8. Omówiono występujące roszczenia.
 9. Procedowany jest temat zmian w prawie geodezyjnym.
 10. Wyniki badań kontrolnych są na bieżąco monitorowane. W miesiącu sprawozdawczym zlecono 72 badania kontrolne w zakresie prowadzonych Robót.
 11. W dniu 14.04.2022 odbyła się wizytacja w Wytwórni Mas Bitumicznych w Lipiu Śląskim, weryfikacji podległa wytwórnia podczas produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej. Z wizytacji sporządzono protokół.  
 12. W minionym miesiącu odbyły się dwa przeglądy budowy pod kątem ochrony środowiska.
 13. Omówiono sprawy finansowe.
 14. Postęp prac:

Rada Techniczna nr 103

W dniu 26.04.2022 odbyła się Rada Techniczna nr 103.

 1. Wykonawca w dniu 25.04.22r. otrzymał od Zamawiającego Klauzulę Rozpatrzenia Projektu Organizacji Ruchu.
 2. Wykonawca systematycznie przekazuje swoje wystąpienia do poszczególnych Zarządców Dróg o uzgodnienia planowanych do wprowadzenia TOR.
 3. Główny Inspektor Robót Drogowych przekazał, że nie ma uwag jeżeli chodzi o jakość prowadzonych robót drogowych. Drobne tematy na bieżąco są rozwiązywane wspólnie z Kierownikami robót.
 4. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej przekazał, że jeżeli chodzi o roboty mostowe to realizowane są one zgodnie z harmonogramem.
 5. Omówione zostały sprawy techniczne.
 6. Omówione zostały sprawy związane z jakością.
 7. Omówione zostały sprawy finansowe.
 8. Postęp robót:

Rada Budowy nr 34

W dniu 12 kwietnia 2022 odbyła się Rada Budowy nr 34.

 1. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie (36 miesięcy + 78 dni) – wynosi 73,54%
 2. W miesiącu marcu, do dnia 15 trwał okres zimowy a od 16.03.22r. rozpoczął się formalnie okres realizacji.
 3. W minionym miesiącu odbyły się trzy Rady Techniczne: Rada Techniczna nr 99 w dniu 01.03.2022r., Rada Techniczna nr 100 w dniu 22.03.2022r., Rada Techniczna nr 101 w dniu 29.03.2022r.
 4. Oprócz narad kontraktowych odbywały się w minionym miesiącu spotkania robocze m.in.: spotkanie dotyczące jakości i interpretacji wyników badań – dnia 15.03.22r., spotkanie dot. roszczeń i problemów na budowie – 11.03.22r., spotkanie dot.  rdestowca, spotkanie dotyczące PSOR, uwag BRD, z których zostały spisane notatki, a także inne spotkania robocze na budowie.
 5. Główny Inspektor Branży Drogowej poinformował, że jeżeli chodzi o prowadzone roboty to na dzień dzisiejszy nie ma większych uwag co do jakości, wszystkie uwagi jakościowe są drobne związane bezpośrednio z produkcją.
 6. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej i Drogowej przekazał, że warstwy konstrukcyjne na sekcji IV dla etapu I są na ukończeniu.
 7. W zakresie realizacji robót Wykonawca potwierdza, że nie występują opóźnienia w stosunku do zakończenia czasookresów wskazanych w harmonogramie.
 8. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej  poinformował, że nie ma uwag co do jakości prowadzonych prac.
 9. Wszystkie sprawy związane z ochroną środowiska, za wyjątkiem tych ujętych w roszczeniach, są prowadzone na bieżąco.  
 10. Omówione zostały sprawy finansowe oraz roszczenia.
 11. Postęp prac