Rada Techniczna nr 74

W dniu 15 czerwca 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 74.

Rada Budowy nr 24

W dniu 8 czerwca 2021 r. odbyła się Rada Budowy nr 24.

Rada Techniczna nr 73

W dniu 01 czerwca 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 73.

Rada Techniczna nr 72

W dniu 25 maja 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 72.

Rada Techniczna nr 71

W dniu 18 maja 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 71. Najważniejsze tematy narady:

 1. Wykonawca zgłosił rozpoczęcie prac związanych z budową kanalizacji deszczowej od dnia 17.05.2021 oraz od 18 maja rozpoczęcie budowy kanału technologicznego.
 2. Zamawiający pozytywnie zaopiniował Plan Działań Ratowniczych.
 3. Aktualnie równolegle prowadzone są roboty na 15 obiektach mostowych. Obiekty WD1, WS5, WS23, WS25, WS25a pozostają zlokalizowane na terenach nie przekazanych do realizacji w związku z czym roboty tam nie mogą zostać rozpoczęte. Na MS-27 rozpoczną się w najbliższym czasie roboty przygotowawcze tj. odhumusowanie i przygotowanie pod platformy. Wszystkie pozostałe roboty z tych nierozpoczętych, a dostępnych przebiegają zgodnie z harmonogramem.
 4. Służby Inżyniera monitorują prawidłowość oznakowania poziomego i pionowego.
 5. Konsultant nie wnosi uwag do postępu robót terenowych na inwestycji.
 6. Wykonawca złożył aktualizację oferty w zakresie udzielenia zamówienia dodatkowego dla ekranów akustycznych.
 7. Wykonawca inwentaryzuje na bieżąco natrafiane, niezinwentaryzowane sieci i następnie przekazuje informację do projektanta. Na dzień dzisiejszy trwa analiza po odkryciu na danym obszarze kompletu sieci drenarskiej, co będzie skutkowało opracowaniem kompletnego rozwiązania, celem przechwycenia przerwanych drenaży.
 8. W celu uzyskania kompletu dokumentacji ST – zostały do złożenia  rewizje specyfikacji na nawierzchnie oraz elementy wyposażenia.
 9. W celu usprawnienia działań monitorujących jakość prac, Inżynier w każdy czwartek zaplanuje ilość badań kontrolnych wykonywanych w kolejnym tygodniu.
 10. Na terenie działki nr 253/2 (obręb ewidencyjny Ciarka 0073), znaleziono gniazdo skowronka, które jest obecnie monitorowane.
 11. Omówiono bieżące roszczenia.
 12. Omówiono sprawy finansowe.
 13. Postęp prac

TOR

Rada Budowy nr 23

W dniu 11 maja 2021 r. odbyła się Rada Budowy nr 23.

 1. Czas jaki upłynął w odniesieniu do Kamienia Milowego Nr II (24 miesiące) – wynosi 84,64%.
 2. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie (36 miesięcy) – wynosi 55,99 %.  
 3. Zaawansowanie finansowe: 10,70 % w stosunku do całości kontraktu,  a 98,64% w stosunku do etapu projektowego.
 4. Temat projektu Gwarancji Zwrotu Zaliczki był jednym z podstawowych tematów formalno-prawnych minionego miesiąca. Na bieżąco weryfikowane były propozycje projektu ww. dokumentu.
 5. Na całym dostępnym placu budowy odbyło się kilka spotkań dotyczących odbioru oznakowania robót na czas ich realizacji.
 6. Omówiono sprawę przekazania działek z terenów PKP PLK oraz PKP Nieruchomości.
 7. Bieżący postęp robót omawiany jest na Radach Technicznych oraz Radach Roszczeń.
 8. Tymczasowa Organizacja Ruchu

Rada Techniczna nr 70

W dniu 4 maja 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 70.

Najważniejsze tematy narady:

 1. Przekazanie działek PKP PLK oraz PKP Nieruchomości – sprawa nadal nie została rozwiązana. Trwają intensywne prace nad zamknięciem tego tematu.
 2. Wzmocnienie pod nasypami w miejscowości Łomnica – trwają prace nad znalezieniem najlepszego rozwiązania.
 3. Wykonawca przekazał do akceptacji kolejne Karty Nadzoru Autorskiego dotyczące obiektów mostowych.
 4. Omówione zostały tematy prac objętych Poleceniem Zmiany.
 5. Przeprowadzono badania korelacji dla VSS i płyty dynamicznej na przygotowanych poletkach doświadczalnych oraz pobrano materiały do badań korekcyjnych wskaźnika zagęszczenia.
 6. Omówiono występujące roszczenia.
 7. Omówiono sprawy finansowe.
 8. Postęp prac

TOR:

Rada Techniczna nr 69

W dniu 27 kwietnia 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 69.

 1. Wykonawca wystąpił za pismem do GDDKiA w Opolu z zawiadomieniem o zmianie organizacji ruchu – na przełożenie ruchu na jezdnię tymczasową, w ciągu drogi DK11 w km 500+350 do km 500+630. Planowane jest ono na dzień 27.04.2021 r.
 2. Wykonawca zawiadomił Marszałka Województwa Opolskiego o planowanej do wprowadzenia zmianie  organizacji ruchu w dniu 29.04.2021r. w zakresie budowy obiektu WS12  w pasie drogowym drogi wojewódzkiej DW494 – zawężenie jezdni i zajęcie pobocza.
 3. Konsultant nie wniósł uwag do postępu prac Wykonawcy. Jakość prac Wykonawcy zdaniem Konsultanta jest na chwilę obecną zadowalająca.
 4. Dyrektor Kontraktu poinformował, że przekaże informację dot.  Polecenie Zmiany – Ekrany akustyczne 3,0 (EA1.1, EA1.2,EA5,EA2).
 5. Kierownik Projektu poinformował, że w najbliższych dniach zostanie sfinalizowana kwestia protokołu dot. zabezpieczenia szczelin między obiektami.
 6. W dniu 21.04.21r. odbyło się w formie telekonferencji spotkanie robocze, w celu omówienia uwag do planu badań.
 7. Wykonawca złożył projekty odcinków próbnych:
  • warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
  • stabilizacja (ulepszenie) podłoża gruntowego
 8. W dniu 23.04.2021r odbył się konserwatorski odbiór częściowy przy udziale przedstawicieli WUOZ w Opolu, Zamawiającego, Wykonawcy badań archeologicznych oraz Inżyniera Kontraktu na dwóch stanowiskach preliminowanych do badań:
  • Łomnica 11 – dokonano odbioru 71,75 arów – łącznie 127,55 arów (z 253 preliminowanych) – odkryto 260 obiektów archeologicznych datowanych na okres pradziejowy oraz nowożytny.
  • Ciarka 3 – dokonano odbioru 23,01 arów – łącznie 53,4 arów (z 117 preliminowanych) – odkryto 53 obiekty archeologiczne. Ze względu na zagęszczenie obiektów archeologicznych w n/w cz. stanowiska stwierdzono konieczność kontynuowania badań na obszarze 63 arów.
 9. Omówiono występujące roszczenia.
 10. Omówiono sprawy finansowe.
 11. Omówiono postęp prac oraz plan na kolejny tydzień
 12. Przedstawiono aktualną TOR.

Rada Techniczna nr 68

W dniu 20 kwietnia 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 68.

Rada Budowy nr 22

W dniu 13.04.2021 r. odbyła się Rada Budowy nr 22. Najważniejsze tematy narady:

 1. Czas jaki upłynął w odniesieniu do Kamienia Milowego Nr II (24 miesiące) – wynosi 80,52 %.
 2. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie (36 miesięcy) – wynosi 53,27 %.  
 3. Zaawansowanie finansowe: 9,31 % w stosunku do całości kontraktu,  a 98,46% w stosunku do etapu projektowego.
 4. Przypomniano, że na budowie obowiązują identyfikatory, które są przepustką pracowniczą wraz z naklejką na kask, która odpowiada numerowi na identyfikatorze. Obowiązują  także tabliczki informacyjne umieszczone za szybą w autach poruszających się po budowie.
 5. W dniu 19.03.21r. odbyło się uroczyste wbicie łopaty symbolizujące rozpoczęcie budowy. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele państwowych i  lokalnych władz, Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
 6. Temat Projektu Gwarancji zwrotu zaliczki był w minionym miesiącu jednym z podstawowych spraw formalno-prawnych do załatwienia. Wymiana korespondencji i propozycje projektów gwarancji były na bieżąco weryfikowane i opinie przedkładane do Zamawiającego.
 7. W minionym miesiącu, jako że Wykonawca planował przystąpienie do różnych asortymentów robót, odbyło się kilka spotkań komisji odbioru oznakowania robót, na czas realizacji.
 8. Zamawiający przekazywał Wykonawcy, w obecności Inżyniera pozostałe działki z nadleśnictwa Kluczbork, za wyjątkiem grupy działek w Ciarce (NDL Kluczbork), na których są prowadzone archeologiczne badania ratownicze. Po zakończeniu tych prac działki zostaną przekazana Wykonawcy.
 9. Pozostały do przejęcia przez Wykonawcę działki z terenów PKP PLK oraz PKP Nieruchomości.
 10. W miesiącu marcu odbyły się planowo cztery Rady Techniczne.
 11. Oprócz narad kontraktowych odbywały się w minionym miesiącu spotkania robocze:
  • odbyła się dodatkowa Rada Roszczeń w dniu 11.03.21r., na której omówiono szczegółowo Roszczenie Ostateczne R10
  • 25.03.21r. – spotkanie w temacie planu badań laboratoryjnych
  • 25.03.21r. – spotkanie robocze z udziałem wszystkich stron, na którym ustalono sposób dalszego procedowania tematu przedmiarów i ZPRS

Zestawienie tabelaryczne wprowadzonych TOR :

Zestawienie wykonanych robót: