Rada Techniczna nr 28

W dniu 23 marca 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 28. Najważniejsze punkty narady:

 1. Ze względu na sytuację wyjątkową związaną z epidemią koronawirusa, Rada Techniczna odbyła się jako telekonferencja, przy udziale przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron, przed swoimi komputerami.
 2. 20 marca 2020 r. został złożony wniosek o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID).
 3. Pozwolenia wodno-prawne, niezbędne do realizacji inwestycji zostaną wydane do końca kwietnia 2020 r.
 4. W związku ze stanem epidemii wirusa COVID 19, kontakt z przedstawicielami niektórych instytucji jest bardzo ograniczony.
 5. Procedowane są zmiany w zakresie dokumentacji projektowej dla obiektów WS3 oraz WS6.
 6. Wykonawca będzie przesyłał do wszystkich stron codzienne raporty o postępie procedowania operatów geodezyjnych.
 7. Omówiono występujące roszczenia.
 8. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny ze złożonym Programem Prac Projektowych.
 9. Omówiono sprawy finansowe.

Wniosek o ZRID

W dniu dzisiejszym, tj. 20 marca 2020 r. został złożony wniosek o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID).

Rada Techniczna nr 27

W dniu 17 marca 2020 r odbyła się Rada Techniczna nr 27. Najważniejsze punkty narady:

 1. Ze względu na sytuację wyjątkową związaną z epidemią koronawirusa, Rada Techniczna odbyła się jako video-konferencja, przy udziale przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron, przed swoimi komputerami.
 2. Omówiono najważniejsze tematy związane przede wszystkim ze zbliżającym się terminem kontraktowym złożenia Wniosku o ZRID – 20.03.2020r. oraz realizacją Kamienia Milowego Nr 1.
 3. Projekt Budowlany został zaakceptowany, z dwiema uwagami dotyczącymi obiektów WS3 oraz WS6, dla których dokumentacja projektowa jest wciąż procedowana.
 4. Przedstawiciel projektanta poinformował, że na dzień narady otrzymał jedno pozwolenie z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z Poznania. Pozostałe są w trakcie procedowania, które ze względu na zaistniałą sytuację może się znacznie przedłużyć.
 5. Omówiono występujące roszczenia.
 6. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny ze złożonym Programem Prac Projektowych.
 7. Omówiono sprawy finansowe.

Rada Budowy nr 9

W dniu 9 marca 2020 r. odbyła się Rada Budowy nr 9. Podsumowanie Rady:

 1. Czas jaki upłynął w odniesieniu do I Kamienia Milowego – 20 marzec 2020 r. wynosi 93,46%
 2. Czas jaki upłynął w odniesieniu do Kamienia Milowego Nr II – wynosi 39,23 %
 3. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie – wynosi 25,95 %
 4. Personel Konsultanta został przeszkolony z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w zakresie obowiązków wykonywanych przez Nadzór.
 5. Wykonawca przekazał szczegółowy Program rew. 2.0 dla etapu prac projektowych . W miesiącu sprawozdawczym zespół Konsultanta zweryfikował przedłożony Program i przekazał uwagi do Wykonawcy.
 6. W miesiącu lutym Inżynier otrzymywał w terminach zgodnych z Programem Prac Projektowych, skorygowane o przekazane uwagi Zamawiającego i Konsultanta, projekty architektoniczno-budowlane, które na bieżąco analizował.
 7. Kierownik Projektu, przekazał Wykonawcy za pismem wyniki audytu BRD z dnia 27.02.20r. z poleceniem ustosunkowania się do uwag.
 8. Konsultant na bieżąco weryfikuje tabele do aktualizacji uzgodnień.
 9. Zreferowano postęp prac w odniesieniu do Programu Prac Projektowych. W miesiącu lutym 2020 r. zakończone zostały prace projektowe zgodnie z zaakceptowanym Programem Prac Projektowych w zakresie Projektu Budowlanego.
  a) Zakończono badania stanu prawnego ewidencji
  b) Przekazano linię podziału nieruchomości do akceptacji.
  c) Uzyskiwane były uzgodnienia oraz przygotowywane było wystąpienie o opinię do ZRID
  d) Procedowano wnioski o uzyskaniu decyzji wodnoprawnych
 10. Przygotowano Raport z Przeprowadzonych Spotkań informacyjnych i konsultacji społecznych.
 11. Omówiono techniczne trudności występujące na etapie projektowania i zaproponowano rozwiązania.
 12. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny ze złożonym Programem Prac Projektowych.
 13. Wyszczególniono listę prac, które powinny być wykonane w kolejnym miesiącu – do następnej Rady Budowy.
 14. Omówiono środki, jakimi dysponuje Wykonawca.
 15. Omówiono sprawy finansowe, związane z Przejściowym Świadectwem Płatności.
 16. Wystąpiły pierwsze roszczenia, które aktualnie podlegają weryfikacji.

Rada Techniczna nr 26

W dniu 2 marca 2020 odbyła się Rada Techniczne nr 26. Najważniejsze punkty narady:

 1. Konsultant na bieżąco analizuje wnioski o uzgodnienia techniczne w zakresie wszystkich branż.
 2. Przygotowano roboczą wersję wniosku o ZRID.
 3. Złożono do akceptacji aktualizację PPP.
 4. Omówiono sprawy projektowe, m.in. projekty stałej oraz tymczasowej organizacji ruchu, zabezpieczenia przed upadkiem przy realizacji obiektów inżynierskich, wpływ inwestycji na miejsce zwane „siedem źródeł”, opracowanie wizualizacji projektu, wykonanie rysunków projektu zagospodarowania terenu
 5. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny z PPP.
 6. Omówiono sprawy finansowe kontraktu

Rada Techniczna nr 25

W dniu 24 lutego 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 25. Najistotniejsze punkty narady:

 1. Konsultant na bieżąco analizuje wnioski o uzgodnienia techniczne w zakresie wszystkich branż.
 2. Wzór umowy podwykonawczej uzyskał pozytywną opinię Konsultanta.
 3. Uaktualniony plan sytuacyjny z liniami rozgraniczającymi uwzględniającymi nową ewidencję został zaopiniowany pozytywnie.
 4. Omówiono sprawy projektowe.
 5. Wykonawca zreferował przebieg realizacji z ustaleń z Rady Technicznej nr 23.
 6. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny z PPP.
 7. Omówiono sprawy finansowe.

Rada Techniczna nr 24

W dniu 17 lutego 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 24. Najistotniejsze punkty narady:

 1. Konsultant na bieżąco analizuje wnioski o uzgodnienia techniczne w zakresie wszystkich branż.
 2. Wykonawca przekazał do Inżyniera wzór umowy podwykonawczej po weryfikacji. Oczekuje się akceptacji dokumentu.
 3. Uaktualniony plan sytuacyjny z liniami rozgraniczającymi uwzględniającymi nową ewidencję został udostępniony stronom.
 4. Omówiono sprawy projektowe: rozwiązanie projektowe sposobu przeprowadzenia wody z rowu w poprzek pasa utrzymaniowego, ingerencję w obszar „7 źródeł”, zastosowanie konkretnych materiałów przy projektowaniu obiektów.
 5. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny z PPP.
 6. Omówiono sprawy finansowe.

Rada Budowy nr 8

W dniu 10 lutego 2020 r. odbyła się Rada Budowy nr 8. Podsumowanie Rady:

 1. Czas jaki upłynął w odniesieniu do I Kamienia Milowego – 20 marzec 2020 r. wynosi 84,26%
 2. Czas jaki upłynął w odniesieniu do Kamienia Milowego Nr II – wynosi 35,30 %
 3. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie – wynosi 23,34 %
 4. Personel Konsultanta został przeszkolony z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w zakresie obowiązków wykonywanych przez Nadzór.
 5. Wykonawca przyjął polecenie dokonania aktualizacji PPP.
 6. Komplet Projektów Architektoniczno-Budowlanych został zweryfikowany, a uwagi przekazane Wykonawcy.
 7. Raport oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został przekazany do centrali GDDKiA.
 8. Konsultant na bieżąco weryfikuje tabele do aktualizacji uzgodnień.
 9. Zreferowano postęp prac w odniesieniu do Programu Prac Projektowych m.in:
  – zakończono i złożono do Inżyniera Kontraktu Mapę sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych,
  – zakończono i złożono do Inżyniera Kontraktu Projekt Budowlany
  – zakończono i złożono do Inżyniera Kontraktu operaty wodno-prawne
  – opracowywane były wnioski o odstępstwa
 10. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny ze złożonym Programem Prac Projektowych. Na dzień Rady Budowy nie wystąpiły żadne opóźnienia i Wykonawca realizuje uwagi zgłaszane na Radach Technicznych.
 11. Wyszczególniono listę prac, które powinny być wykonane w kolejnym miesiącu – do następnej Rady Budowy.
 12. Omówiono środki, jakimi dysponuje Wykonawca.
 13. Omówiono sprawy techniczne, niezbędne do dalszej pracy.
 14. Omówiono sprawy finansowe, związane z Przejściowym Świadectwem Płatności.
 15. Na dzień Rady Budowy nie występują żadne roszczenia ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.

Rada Techniczna nr 23

W dniu 03 lutego 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 23. Najistotniejsze punkty narady:

 1. Omówiono proces weryfikacji złożonego Wzoru umowy podwykonawczej.
 2. Został omówiony proces weryfikacji Opinii geotechnicznej, projektu geotechnicznego oraz dokumentacja podłoża gruntowego.
 3. Został omówiony proces weryfikacji Projektu Architektoniczno-Budowlanego
 4. Konsultant na bieżąco analizuje wnioski o uzgodnienia techniczne, których uzyskaniem zajmuje się Projektant.
 5. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny ze złożonym Programem Prac Projektowych.
 6. Omówione zostały szczegółowe zagadnienia projektowe, jak również trudności, które wystąpiły na bieżącym etapie prac i przedstawiono sposoby ich rozwiązania.