Rada Budowy nr 27

W dniu 7 września odbyła się Rada Budowy nr 27.

Rada Techniczna nr 83

W dniu 31 sierpnia 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 83.

 1. W tym tygodniu ma być wprowadzona nowa organizacja ruchu – zamknięcie DW 494 na czas ułożenia belek na obiekcie WS-12.
 2. Omówiono temat utrzymywania czystości na drogach, po których poruszają się pojazdy z terenu budowy. Wystosowano prośbę do Wykonawcy, aby zwrócił na tę sprawę szczególną uwagę.
 3. Aneksy nr 1 i nr 2 dot. zamówienia dodatkowego na zabezpieczenie szczelin pomiędzy obiektami zostały przekazane do GDDKiA i są procedowane w zakresie podpisania.
 4. Polecenie Zmiany Nr 1 dotyczące „Cichej nawierzchni” jest u Zamawiającego w celu podpisania.
 5. Wizytacja wytwórni mas bitumicznych przebiegła pomyślnie.
 6. Na bieżąco wykonywane są programy odcinków próbnych, z których Raporty dostarczane są do Inżyniera. Pobieranie próbek do badań kontrolnych przebiega wg założonego harmonogramu.
 7. Główny Inspektor Nadzoru Branży Drogowej nie wniósł uwag do prowadzonych robót w zakresie drogowym.
 8. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej poinformował, że w ramach realizacji robót mostowych nie ma uwag.
 9. Inżynier oceniła postęp prac jako dobry i nie wniosła uwag do jakości prowadzonych robót.
 10. Omówione zostały sprawy finansowe.
 11. Postęp robót

Tymczasowa organizacja ruchu:

Rada Techniczna nr 82

W dniu 24 sierpnia 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 82.

 1. Trwa procedowanie formalności związanych z wejściem na roboty na tereny kolejowe.
 2. Główny Inspektor Nadzoru Branży Drogowej przekazał, że nie wnosi uwag do prowadzonych robót w zakresie drogowym.
 3. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej poinformował, że w ramach realizacji robót mostowych nie ma uwag.
 4. Przekazano prośbę o zwrócenie szczególnej uwagi na utrzymywanie czystości na drogach, po których poruszają się pojazdy z terenu budowy.
 5. Inżynier oceniła postęp prac jako dobry i nie ma uwag do jakości prowadzonych robót.
 6. Finalizowany jest Aneks dot. dodatkowych zabezpieczeń szczelin między obiektami.
 7. Polecenie Zmiany Nr 1 dot. cichej nawierzchni oraz Polecenie Zmiany Nr 2 dot. Ekranów akustycznych 3,0m znajduje się w ostatniej fazie akceptacji.
 8. Główny Technolog poinformowała, że na bieżąco wykonywane są programy odcinków próbnych, z których raporty dostarczane są do Inżyniera. Pobieranie próbek do badań kontrolnych przebiega wg założonego harmonogramu.
 9. Omówiono roszczenia.
 10. Omówiono sprawy finansowe.
 11. Postęp robót:

Rada Techniczna nr 81

W dniu 17 sierpnia 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 81.

Wizyta studyjna

W dniu 12 sierpnia 2021 r. odbyła się wizyta studyjna zorganizowana dla mediów z całego kraju.

Rada Budowy nr 26

W dniu 10 sierpnia odbyła się Rada Budowy nr 26.

 1. I Kamień Milowy został zrealizowany w terminie zgodnym z WK, tj. – 20 marzec 2020 r. został złożony Wniosek o ZRID.
 2. Czas jaki upłynął w odniesieniu do Kamienia Milowego Nr II (24    miesiące) – wynosi 95,17 %.
 3. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie (36 miesięcy) – wynosi 64,05 %.
 4. Zaawansowanie finansowe 27,09 % w stosunku do całości kontraktu.
 5. W minionym miesiącu został przyjęty ZPRS rew.11 – czyli zakończono temat składania ZPRS.
 6. W minionym miesiącu na całym dostępnym placu budowy, odbyło się kilka spotkań komisji odbioru oznakowania robót, na czas realizacji.
 7. W dniu 05.07.21r. w siedzibie GDDKiA w Opolu odbyło się spotkanie z przedstawicielami PKP PLK, PKP Nieruchomości oraz Zamawiającego. Na spotkaniu został podpisany protokół przekazania terenów będących w zarządzie PKP PLK oraz PKP Nieruchomości dla GDDKiA w Opolu. W konsekwencji przejęcia działek terenów kolejowych, Zamawiający na spotkaniu, tego samego dnia przekazał protokolarnie działki dla Wykonawcy  budowy obwodnicy Olesna. Temat rozpoczęcia robót na terenach sąsiedniej inwestycji jest wciąż procedowany.
 8. W miesiącu lipcu odbyły się trzy Rady Techniczne.
 9. Oprócz narad kontraktowych odbywały się w minionym miesiącu spotkania robocze, m.in:
  • spotkanie dotyczące spraw technologicznych oraz programu naprawczego na obiekcie mostowym MS-4,
  • występowania nieprzewidzianych warunków środowiskowych – rdestowca, śmieci
  • negocjacje cenowe dotyczące poleceń
 10. Postęp prac do RB26

TOR:

Rada Techniczna nr 80

W dniu 3 sierpnia 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 80.

 1. Ustalony został termin rozpoczęcia robót na terenach kolejowych.
 2. W dniu 02.08.2021 r. odbył się przejazd kontrolny BHP na całej długości realizowanego zadania, w którym uczestniczyli przedstawiciele ds. BHP ze strony Wykonawcy oraz Nadzoru.
 3. Omówiona została kwestia przewozu materiału z wykopu przez teren miasta.
 4. Główny Inspektor Nadzoru Branży Drogowej przekazał, że jakość prowadzonych robót jest dobra i nie wnosi uwag.
 5. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej poinformował, że roboty prowadzone są zgodnie ze złożonym harmonogramem.
 6. Inżynier Kontraktu po objeździe terenu budowy w dniu 30.07.2021 r. oceniła postęp prac jako zadowalający i nie ma uwag do jakości prowadzonych robót.
 7. Procedowany jest temat utylizacji rdestowca.
 8. Omówiony został kolejny etap utylizacji składowisk śmieci.
 9. Główny Technolog poinformowała, że będzie zorganizowany pobór próbek stali.
 10. Wykonawca zgłosił Projekt odcinka próbnego: Projekty odcinków próbnych-warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej o cbr=60%, gr. 17 cm, który został zaakceptowany, wstępny termin planowany jest na 04.08.2021.
 11. Wykonawca poinformował, że z dniem 03.08.2021 zostanie złożona recepta na masy bitumiczne.
 12. Omówiono występujące roszczenia.
 13. Omówiono sprawy finansowe.
 14. Postęp prac

Obowiązująca Tymczasowa Organizacja Ruchu

Rada Techniczna nr 79

W dniu 27 lipca 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 79.

 1. Omówiono możliwość rozpoczęcia robót przygotowawczych na terenach kolejowych (na podstawie Porozumienia z PKP PLK).
 2. Omówiono temat usunięcia rośliny inwazyjnej – rdestowca.
 3. Temat związany z napotkaniem w dwóch lokalizacjach składowiska odpadów oraz dodatkowe dwie lokalizacje przesłane do procedowania jako roboty dodatkowe.
 4. W dniu 22.07.21r. odbyło się robocze spotkanie związane z omówieniem bieżących zagadnień dot. technologii robót – korelacja wskaźników zagęszczenia, uszczegółowienie zapisów ST na wymianę gruntów oraz badań kontrolnych z branży drogowej.
 5. Inspektor Nadzoru Branży Drogowej przekazał, że nie wnosi uwag do prowadzonych robót na odcinku I i II, utrzymywany postęp jest bardzo dobry, w kwestiach jakościowych również nie było uwag.
 6. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej przekazał, że roboty przebiegają zgodnie z przekazanym przez Wykonawcę planem robót i nie wnosi żadnych uwag.
 7. Omówiono roszczenia.
 8. Omówiono sprawy finansowe
 9. Postęp robót:

Rada Techniczna nr 78

W dniu 20 lipca 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 78.

 1. Omówiono temat Porozumienia między współuczestnikami realizacji równoległych inwestycji – budowy S11 oraz budowy infrastruktury systemu GSM-R.
 2. Roboty rozbiórkowe/wyburzeniowe  w miejscowości Łomnica zostały zakończone w dniu 16.07.21r. Wykonawca przedłożył protokoły z utylizacji materiałów rozbiórkowych.
 3. Inspektor Mostowy przekazał, że roboty przebiegają zgodnie z przekazanym przez Wykonawcę planem robót i nie wniósł uwag.
 4. Inżynier Kontraktu potwierdził. że roboty są prowadzone zgodnie z oczekiwaniami pod względem jakości i tempa prac.
 5. Wykonawca, zgodnie z deklaracją z ostatniej Rady Technicznej, złożył Program Naprawczy dotyczący podpory B obiektu MS-4.
 6. Dnia 19.07.2021 otrzymano wycenę dla cichej nawierzchni od Wykonawcy. Temat cichej nawierzchni jest procedowany jako polecenie zmiany.
 7. Omówiono występujące roszczenia.
 8. Omówiono sprawy finansowe.
 9. Postęp prac:

Rada Budowy nr 25

W dniu 6 lipca 2021 r. odbyła się Rada Budowy nr 25.

 1. Czas jaki upłynął w odniesieniu do Kamienia Milowego Nr II (24 miesiące) – wynosi 93,00 %.
 2. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie (36 miesięcy) – wynosi 61,52 %.
 3. Zaawansowanie finansowe to 23,50% w stosunku do całości kontraktu.
 4. W minionym miesiącu został zakończony temat składania ZPRS.
 5. W minionym miesiącu na całym dostępnym placu budowy, odbyło się kilka spotkań komisji odbioru oznakowania robót, na czas realizacji.
 6. W czerwcu zostały zakończone i protokolarnie odebrane badania archeologiczne. Przekazano je Wykonawcy.
 7. Główny Inspektor Drogowy stwierdził, że roboty w zakresie drogowym prowadzone są zgodnie ze złożonym Harmonogramem oraz nie wniósł żadnych większych uwag.
 8. Inspektor Mostowy potwierdził wszystkie realizowane roboty mostowe przedstawione przez Wykonawcę. Zaznaczył, że rozpoczynają się prace przy nowych obiektach na nowych frontach, co wiąże się z koniecznością przygotowania placów do składowania zbrojenia.
 9. Konsultant nie wnosi uwag do postępu prac na budowie, wręcz jest zadowolony zarówno z tempa prac, jak i jakości wykonania.
 10. Zamówienie dodatkowe – zabezpieczenie szczelin między obiektami. Temat jest procedowany w GDDKiA oddział Opole – Wykonawca otrzymał  podpisane protokoły z negocjacji.
 11. Omówiony został temat konieczności realizacji robót dodatkowych w zakresie ochrony środowiska, jak: dodatkowe ekrany akustyczne, cicha nawierzchnia, dodatkowe separatory.
 12. Omówione zostały sprawy finansowe.
 13. Omówione zostały występujące roszczenia.