Rada Techniczna nr 49

W dniu 12 października 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 49.

Rada Budowy nr 16

W dniu 5 października 2020 r. odbyła się Rada Budowy nr 16.

 1. Kamień Milowy nr 1 został zrealizowany w terminie zgodnym z WK, tj. – 20 marzec 2020 r. został złożony Wniosek o ZRID.
 2. Czas jaki upłynął w odniesieniu do Kamienia Milowego Nr 2 – wynosi 68,59%
 3. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie – wynosi 45,37%.
 4. Zaawansowanie finansowe: 7,56% w stosunku do całości kontraktu oraz 83,22% w stosunku do etapu projektowego.
 5. Nie wniesiono uwag do protokołu z Rady Budowy nr 15.
 6. Na dzień Rady Budowy u pracującego przy inwestycji personelu, nie stwierdzono zakażeń COVID-19 oraz nie ma osób na kwarantannie.
 7. Zostały uzyskane odstępstwa w zakresie: prowadzenia robót w odległości mniejszej niż 4 m od granicy terenów kolejowych i 10 m od osi linii kolejowej. Ponadto, uzyskano odstępstwa dla dróg powiatowych nr 1945O i 1949O.
 8. RDOŚ wydłużył prowadzenie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa o 30 dni.
 9. Projekt stałej organizacji ruchu dla odcinka DK 11 administrowanego przez GDDKiA Oddział w Katowicach został złożony w dniu 25.09.2020 r. celem zatwierdzenia.
 10. Omówiono stan porozumień z nadleśnictwami i gestorami sieci.
 11. Konsultant ocenił postęp prac jako dobry.
 12. Kierownik Projektu ocenił postęp prac jako dobry.
 13. Omówiono sprawy finansowe.
 14. Omówiono występujące roszczenia.
 15. Omówiono sprawy organizacyjne wynikające z ogłoszonego stanu pandemii koronawirusa.
 16. W miesiącu wrześniu 2020 r. wykonywane były prace projektowe zgodnie z zaakceptowanym Programem Prac Projektowych w zakresie:
 • Procedowania wniosku o decyzję ZRID do UW w Opolu
 • Procedowania wniosku o uzgodnienie środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia przez RDOŚ w Opolu
 • Odstępstw: procedowania wniosku o odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych „mostowych”, procedowania wniosków oraz uzyskania  odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych „drogowych” do UW w Opolu
 • Projektu Wykonawczego – przekazanie kolejnych wersji do weryfikacji
 • STWiORB – przekazanie przekazanie kolejnych wersji do weryfikacji

Rada Techniczna nr 48

W dniu 26 września 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 48.

Rada Techniczna nr 47

W dniu 21 września 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 47.

 1. W dniu 16 września bieżącego roku Wojewoda Opolski postanowieniem udzielił zgodę na odstępstwa dotyczące szerokości pasów ruchu DP1945O i DP1949O, szerokości poboczy gruntowych na w/w drogach oraz odległości lica prowadnicy bariery od krawędzi pasów ruchu na w/w drogach pod warunkiem dopełnienia wymagań formalno-prawnych i technicznych wydanych przez Zarządcę drogi oraz wprowadzeniem odpowiedniego oznakowania pionowego i poziomego.  
 2. Wykonawca otrzymał pozytywną opinię od GDDKiA dotyczącą projektu stałej organizacji ruchu dla odcinka DK 11 administrowanego przez GDDKiA Oddział w Katowicach.
 3. W dniu dzisiejszym zostanie przekazana Zamawiającemu oraz Konsultantowi kompletna wersja papierowa KSZR celem ostatecznego jej zatwierdzenia.
 4. Wykonawca opracowuje Plan Działań Ratowniczych.
 5. Omówiono stan procedowania porozumień z nadleśnictwami i gestorami sieci.
 6. Trwa weryfikacja poszczególnych specyfikacji technicznych oraz pierwszych Programów Zapewnienia Jakości (PZJ).
 7. Konsultant przekazał Zamawiającemu tabelaryczne zestawienie PW i STWiORB w celu usystematyzowania dokumentacji.
 8. Omówiono występujące roszczenia.
 9. Omówiono sprawy finansowe.

Rada Techniczna nr 46

W dniu 14 września 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 46. Najistotniejsze tematy narady:

 1. Wykonawca otrzymał z GDDKiA Opole Klauzulę Rozpatrzenia Projektu Organizacji Ruchu z dnia 08.09.2020r. wraz z dwoma egzemplarzami projektu – w celu wprowadzenia ujętych w klauzuli uwag.
 2. Przekazano Wykonawcy uwagi dotyczące dokumentacji projektowej: Tymczasowa Organizacja Ruchu – zabezpieczenie wjazdów i wyjazdów oraz wycinki drzew, celem uzupełnienia przedmiotowej dokumentacji.
 3. Nadal trwają prace nad Koncepcją Systemu Zarządzania Ruchem.
 4. Omówiono stan podpisanych na dzień narady porozumień.
 5. Omówiono sprawy projektowe, m.in. stateczność wszystkich skarp wykopów w odniesieniu do obliczeń jednostkowych zawartych PW wzmocnień oraz badania mrozoodporności zarobów próbnych betonu.
 6. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Przedmiary Robót są na bieżąco uzupełniane i przekazywane do akceptacji.
 7. Krótko omówiono występujące roszczenia, rozpatrywane na Radzie Roszczeń nr 7.
 8. Omówiono sprawy finansowe.
 9. Omówiono zgłoszenia firm podwykonawczych.
 10. Przypomniano o zasadach bezpieczeństwa, które należy stosować na kontrakcie w związku z pandemią COVID-19.

Rada Budowy nr 15

W dniu 4 września 2020 r. odbyła się Rada Budowy nr 15.

Rada Techniczna nr 45

W dniu 31 sierpnia 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 45. Najważniejsze tematy poruszane na naradzie:

 1. Protokół z poprzedniej narady został przyjęty bez uwag.
 2. Dokumentacja PSOR jest w trakcie weryfikacji przez tutejszy wydział BRD.
 3. Wykonawca złożył wniosek o przegląd dokumentacji Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu – zabezpieczenie wjazdów i wyjazdów oraz wycinki drzew. Dokumentacja jest w trakcie weryfikacji.
 4. Wykonawca przedłoży drugą wycenę robót dotyczących podłużnych szczelin między obiektami, z uwzględnieniem zmodyfikowanej technologii wykonania.
 5. Wykonawca przekazał Koncepcję Systemu Zarządzania Ruchem wraz z odpowiedzią na uwagi Inżyniera i Zamawiającego.
 6. Omówiono stan procedowania porozumień z gestorami sieci oraz nadleśnictwami.
 7. Trwają intensywne prace nad Projektami Konstrukcji Nawierzchni.
 8. Wykonawca systematycznie składa do weryfikacji zarówno STWiORB-y jak i Projekty Wykonawcze.
 9. Zaplanowano nowy termin Narady Roszczeń.
 10. Omówiono w skrócie występujące roszczenia.
 11. Omówiono sprawy finansowe.
 12. Omówiono sposób zagospodarowania drewna pozyskanego z wycinki poza terenem lasów państwowych.

Rada Techniczna nr 44

W dniu 24 sierpnia 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 44. Sprawy omawiane na naradzie:

 1. Wyjaśnienia dotyczące odstępstw dla dróg powiatowych DP 1945O i DP 1949O.
 2. Uzupełnienie ponownego raportu oddziaływania na środowisko.
 3. Weryfikacja i zatwierdzenie Projektu Stałej Organizacji Ruchu.
 4. Wycena na wykonanie robót dodatkowych, tj. podłużnych szczelin między obiektami.
 5. Weryfikacja tabeli uzgodnień.
 6. Porozumienia z gestorami sieci oraz nadleśnictwami.
 7. Projekt Konstrukcji Nawierzchni.
 8. Stan procedowania roszczeń.
 9. Sprawy finansowe.
 10. Zasady funkcjonowania w czasie pandemii.

Rada Techniczna nr 43

W dniu 17 sierpnia 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 43.

 1. Protokół z Rady Technicznej nr 42 został przyjęty bez zastrzeżeń.
 2. Wykonawca poinformował o wystosowaniu pisma do Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie z prośbą o pozytywną opinię dotyczącą odstępstw dla dróg powiatowych DP 19450 i DP 19490.
 3. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska prosi o uzupełnienie ponownego raportu oddziaływania na środowisko. Uzupełnienie zostanie dostarczone do dnia 21.08.2020r.
 4. Wykonawca przedłożył do zatwierdzenia Projekt Stałej Organizacji Ruchu.
 5. Procedowany jest temat podłużnych szczelin między obiektami. Trwa etap wyceny projektu.
 6. Konsultant weryfikuje wciąż tabele uzgodnień, które  Wykonawca cały czas aktualizuje.
 7. Wykonawca przedstawił wzór uzgodnionego z ZDW Opole  porozumienia dot. ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 494.
 8. Zostało omówione spotkanie dotyczące Projektu Konstrukcji Nawierzchni, które odbyło się 10.08.2020 r.
 9. Przekazane dotychczas mostowe projekty wykonawcze zostały wstępnie zweryfikowane i przekazano robocze uwagi do uwzględnienia w kolejnej rewizji.
 10. Wykonawca systematycznie składa do weryfikacji Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jak i Projekty Wykonawcze.
 11. Omówiono występujące roszczenia, co do których dokonano wstępnych ustaleń na Radzie Roszczeń.
 12. Omówiona zostało uczestnictwo nowego Podwykonawcy.
 13. Omówiono sprawy finansowe.

Rada Budowy nr 14

W dniu 10.08.2020 r. odbyła się Rada Budowy nr 14.

 1. Kamień Milowy nr 1 został zrealizowany w terminie zgodnym z WK, tj. – 20 marzec 2020 r. został złożony Wniosek o ZRID.
 2. Czas jaki upłynął w odniesieniu do Kamienia Milowego Nr 2 – wynosi 60,22%
 3. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie – wynosi 39,84%.
 4. Zaawansowanie finansowe: 7,04% w stosunku do całości kontraktu oraz 76,61% w stosunku do etapu projektowego.
 5. Nie wniesiono uwag do protokołu z Rady Budowy nr 13.
 6. Na dzień Rady Budowy u pracującego przy inwestycji personelu, nie stwierdzono zakażeń COVID-19.
 7. Do czasu zakończenia procedur związanych z utrudnieniami z powodu pandemii obowiązuje Program Prac Projektowych rewizja 2.0.
 8. Przedstawiciel Wykonawcy – Projektant poinformował, że na dzień dzisiejszy jest w posiadaniu kompletu uzgodnień do PSOR.
 9. W chwili obecnej wnioski o odstępstwa tzw. drogowe oraz dot. kąta skrzyżowania linii kolejowej są procedowane przez UW w Opolu.
 10. Konsultant na bieżąco weryfikuje tabele uzgodnień, które  Wykonawca cały czas aktualizuje.
 11. Przedstawiciel Wykonawcy – Projektant przekaże kompletną Koncepcję Zarządzania Ruchem do końca bieżącego miesiąca.
 12. Wykonawca przedstawi w najbliższym czasie wycenę na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację podłużnych szczelin pomiędzy obiektami.
 13. Zawarte zostały  porozumienia dot. wycinki drzew z Nadleśnictwa Lubliniec oraz z Nadleśnictwem Kluczbork.
 14. W miesiącu lipcu 2020 r. wykonywane były prace projektowe zgodnie z zaakceptowanym Programem Prac Projektowych w zakresie: procedowania wniosku o decyzję ZRID do UW w Opolu, procedowania wniosku o uzgodnienie środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia przez RDOŚ w Opolu, procedowania wniosku o odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych „mostowych”, uzyskania odstępstw od ustawy o transporcie kolejowym do UW w Opolu oraz procedowania wniosków o odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych „drogowych” do UW w Opolu.
 15. Wykonawca przedłożył zaktualizowaną listę Specyfikacji Technicznych oraz Projektów Wykonawczych wraz ze stanem ich procedowania.
 16. Konsultant ocenił postęp prac jako dobry.
 17. Kierownik Projektu nie wniósł uwag do postępu prac i zaangażowania Wykonawcy.
 18. Omówiono sprawy finansowe.
 19. Omówiono występujące roszczenia.
 20. Omówiono sprawy organizacyjne wynikające z ogłoszonego stanu pandemii koronawirusa.