Rada Techniczna nr 56

W dniu 14 grudnia 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 56.

 1. Kontrakt oczekuje opublikowania Obwieszczenia przez Wojewodę Opolskiego w sprawie wydania decyzji ZRID dla zadania pn. Zaprojektowanie i budowa Obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11) z art. 10 KPa, które dotyczy ustalenia linii rozgraniczających teren inwestycji.
 2. Kierownik Projektu przekazał Decyzję zatwierdzającą Projekt Stałej Organizacji Ruchu z dnia 11.12.2020 r. bez uwag.
 3. Został zakończony etap zawierania porozumień. Do zawarcia pozostały jedynie porozumienia, których zawarcie będzie możliwe po uzyskaniu Decyzji ZRID.
 4. Wykonawca przesłał pakiet 1 ZPRS dla tomów III. Roboty, III.1. Roboty Drogowe i III.3. Roboty Branżowe. Dokumenty są w trakcie weryfikacji.
 5. Wykonawca przekazuje ma bieżąco kolejne Przedmiary Robót do weryfikacji.
 6. Zatwierdzanie recept na betony jest na końcowym etapie.
 7. Omówione zostały występujące roszczenia.
 8. Omówione zostały sprawy finansowe.

Postanowienie RDOŚ

W dniu 8 grudnia 2020 r. otrzymano Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4222.3.2020.MSe.8 uzgadniające, w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, realizację przedsięwzięcia pn. „Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)” i określające warunki przedmiotowej realizacji.

Rada Budowy nr 18

W dniu 7 grudnia 2020 r. odbyła się Rada Budowy nr 18.

 1. Kamień Milowy nr 1 został zrealizowany w terminie zgodnym z WK, tj. – 20 marzec 2020 r.
 2. Czas jaki upłynął w odniesieniu do Kamienia Milowego Nr 2 – wynosi 76,95%
 3. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie – wynosi 50,91%.
 4. Zaawansowanie finansowe: 8,55% w stosunku do całości kontraktu oraz 95,71% w stosunku do etapu projektowego.
 5. Nie wniesiono uwag do protokołu z Rady Budowy nr 17.
 6. W miesiącu listopadzie 2020 r. wykonywane były prace projektowe zgodnie z zaakceptowanym Programem Prac Projektowych.
 7. W miesiącu sprawozdawczym główny nacisk położony został na przygotowanie dokumentów związanych z laboratorium obsługującym Wykonawcę, wytwórnią betonu, receptami na mieszanki betonowe, specyfikacjami technicznymi związanymi z kontraktowaniem dostawców materiałów, m.in. stali zbrojeniowej i przepustów. 
 8. Wojewoda Opolski z dniem 27.11.2020 r. opublikował Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ZRID dla zadania pn. Zaprojektowanie i budowa Obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11) z art. 10 kpa, które dotyczy ustalenia linii rozgraniczających teren inwestycji w zakresie uzupełnienia numeracji działek.
 9. Wszystkie odstępstwa od warunków technicznych zostały uzyskane, także uzgodnienia kolejowe, związane z przeprowadzoną procedurą SMS/MMS.
 10. Trwa procedura uzgadniania z RDOŚ Opole treści postanowienia Raportu Oceny Oddziaływania Przedsięwzięcia na Środowisko.
 11. Został zakończony etap zawierania porozumień z nadleśnictwami oraz gestorami sieci.
 12. Zamawiający uzgodnił Wykonawcy kolorystykę obiektów inżynierskich i urządzeń BRD jaka powinna być zastosowana na kontrakcie.
 13. Konsultant ocenił postęp prac jako dobry.
 14. Przedstawione zostały sprawy roszczeń oraz sprawy finansowe.

Rada Techniczna nr 55

W dniu 30 listopada 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 55.

 1. Wojewoda Opolski w dniu 27.11.2020 r. opublikował Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ZRID dla zadania pn. Zaprojektowanie i budowa Obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11) z art. 10 kpa, które dotyczy ustalenia linii rozgraniczających teren inwestycji.
 2. Projektant przekazał otrzymane odstępstwa dotyczące kąta skrzyżowania wraz z odstępstwami dot. zbliżeń do terenu kolejowego oraz osi linii kolejowej do zainteresowanego podmiotu.
 3. Został zakończony etap zawierania porozumień.
 4. Na serwerze Wykonawcy zostały umieszczone przedmiary obiektów inżynierskich MS2, WS6, WD9, WD15, WD16, PS18
 5. Zostały zakończone archeologiczne prace ratunkowe na mielerzach w Wojciechowie i odbył się odbiór prac terenowych.
 6. W bieżącym tygodniu zostanie przekazana wersja elektroniczna PSOR do wydziału BRD celem akceptacji.
 7. Omówione zostały występujące roszczenia.
 8. Omówione zostały sprawy finansowe.
 9. Przedstawiona została zaktualizowana tabela Podwykonawców.

Rada Techniczna nr 54

W dniu 23 listopada 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 54.

 1. Do zawarcia pozostały jedynie porozumienia, których zawarcie będzie możliwe po uzyskaniu Decyzji ZRID.
 2. Weryfikacja pakietów mostowych Projektów Wykonawczych:
  Pakiet pierwszy został zweryfikowany i zaakceptowany.
  Pakiety drugi i trzeci są trakcie weryfikacji.
  Pakiet czwarty (obiekty na linią kolejową) jest w procedowniu
 3. Na serwerze Wykonawcy zostały zamieszczone opinie Projektanta do każdego projektu posadowienia obiektów inżynierskich.
 4. Wykonawca wystąpił pismem o zatwierdzenie kolorystyki obiektów inżynierskich i urządzeń BRD.
 5. Inżynier Kontraktu przekaże za pismem Zamawiającemu wyniki ponownej, sprawdzającej weryfikacji rozwiązań technicznych odwodnienia na odcinku od km ok. 4+600 do 10+500.
 6. Trwa weryfikacja recept na beton niekonstrukcyjny oraz beton konstrukcyjny pali fundamentowych.
 7. Konsultant przekazał Zamawiającemu tabelaryczne zestawienie PW i STWiORB, wraz z datami wpływu w odniesieniu do przyjętego programu.
 8. Omówione zostały występujące roszczenia.
 9. Omówione zostały sprawy finansowe.

Rada Techniczna nr 53

W dniu 16 listopada 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 53.

 1. Rada Techniczna ze względu na zwiększającą się liczbę zakażeń związanych z pandemią COVID 19 odbyła się w formie telekonferencji.
 2. Został zakończony etap zawierania porozumień z gestorami sieci i nadleśnictwami.
 3. Pakiety Mostowe Projektów Wykonawczych – pakiet 1 i 4 został zweryfikowany, pakiety nr 2 i 3 są w trakcie weryfikacji.
 4. Konsultant ponownie dokona weryfikacji rozwiązań technicznych odwodnienia na odcinku od km ok. 4+600 do 10+500 ze szczególnym sprawdzeniem: obliczeń hydrologicznych Wykonawcy tj. zgodnie z pkt 1.1.3.5. – dla całego systemu odwodnienia, konstrukcji i parametrów zbiorników, sposobu rozwiązań w zakresie kanałów przelewowych ze zbiorników.
 5. W związku z zatwierdzeniem STWiORB M-13.01.00 Beton konstrukcyjny zostanie dokonana pilna weryfikacja recept betonów.
 6. Konsultant przekazał Zamawiającemu tabelaryczne zestawienie PW i STWiORB, wraz z datami wpływu w odniesieniu do przyjętego programu .
 7. PSOR wersja 7 jest weryfikowana przez Wydział BRD Zamawiającego.
 8. Omówiono występujące roszczenia.
 9. Omówiono sprawy finansowe.

Rada Budowy nr 17

W dniu 9 listopada 2020 r. odbyła się Rada Budowy nr 17.

 1. Kamień Milowy nr 1 został zrealizowany w terminie zgodnym z WK, tj. – 20 marzec 2020 r.
 2. Czas jaki upłynął w odniesieniu do Kamienia Milowego Nr 2 – wynosi 72,84%
 3. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie – wynosi 48,19%.
 4. Zaawansowanie finansowe: 8,06% w stosunku do całości kontraktu oraz 89,54% w stosunku do etapu projektowego.
 5. Nie wniesiono uwag do protokołu z Rady Budowy nr 16.
 6. Na dzień Rady Budowy u pracującego przy inwestycji personelu 7 osób przebywa na kwarantannie.
 7. Podsumowana została sprawa uzyskania odstępstw od warunków technicznych – wszystkie zostały uzyskane.
 8. W temacie procedowania Raportu Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko: nikt nie wniósł żadnych uwag do procedowania raportu po jego obwieszczeniu dla społeczeństwa.
 9. Wykonawca przekazał do zatwierdzenia ostateczną wersję Projektu Stałej Organizacji Ruchu.
 10. Wykonawca przekazał dokumentację Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem wersja 7 i otrzymał akceptację Inżyniera z niewielkimi uwagami.
 11. Omówiono stan porozumień z nadleśnictwami i gestorami sieci.
 12. Konsultant ocenił postęp prac jako dobry.
 13. Kierownik Projektu ocenił postęp prac jako dobry.
 14. Omówiono sprawy finansowe.
 15. Omówiono występujące roszczenia.
 16. Omówiono sprawy organizacyjne wynikające z ogłoszonego stanu pandemii koronawirusa.
 17. W miesiącu październiku 2020 r. wykonywane były prace projektowe zgodnie z zaakceptowanym Programem Prac Projektowych w zakresie:
 • Procedowania i uzyskania warunków przyłączenia dot. oświetlenia w rejonie Węzła Olesno.
 • Procedowania wniosku o decyzję ZRID do UW w Opolu.
 • Procedowania wniosku o uzgodnienie środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia przez RDOŚ w Opolu.
 • Procedowania wniosku o odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych „mostowych”,
 • Procedowania wniosków oraz uzyskanie  odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych „drogowych” do UW w Opolu: przekazano do weryfikacji Projekt Wykonawczy oraz STWiORB.

Rada Techniczna nr 52

W dniu 2 listopada 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 52. Najważniejsze tematy narady:

 1. Projektant przekazał odstępstwo dotyczące kata skrzyżowania wraz z odstępstwami dot. zbliżeń do terenu kolejowego oraz osi linii kolejowej do PKP PLK w Opolu, celem kontynuowania procedury SMS/MMS PR-03.
 2. Część postępowania RDOŚ dot. udziału społeczeństwa została zakończona 29.10.2020 r. W chwili obecnej nie ma żadnych wniosków, które mogłyby wydłużyć procedowanie wydania postanowienia z ponownej oceny oddziaływania na środowisko.
 3. Wykonawca przekazał do zatwierdzenia ostateczną wersję PSOR, wersja 7.
 4. Konsultant zweryfikował dokumentację dotyczącą Projektu Konstrukcji Nawierzchni, która po wyjaśnienia Wykonawcy została zatwierdzona.
 5. Wykonawca przekazał poprawiony pakiet nr 1 Mostowych Projektów Wykonawczych, który już został zweryfikowany i zatwierdzony przez Konsultanta.
 6. Inżynier Kontraktu oczekuje na przekazanie dokumentacji dotyczącej wykonanych odwiertów geotechnicznych.
 7. Konsultant przekazał Zamawiającemu tabelaryczne zestawienie PW i STWiORB, wraz z datami wpływu w odniesieniu do przyjętego programu.
 8. Wykonawca  przesłał do zatwierdzenia lokalizacje tablic informacyjnych (reklamowych) Wykonawcy oraz lokalizacje tablic informujących o  dofinansowaniu inwestycji z Funduszów z Unii Europejskiej.
 9. Przedstawiciel Wykonawcy poinformował, że zostały wysłane wnioski o lokalizacje przyłączy elektroenergetycznych do ZDW Opole oraz GDDKiA Katowice, które związane są z koniecznością zgłoszenia robót dot. oświetlenia drogowego w rejonie Węzła Olesno jak i ronda R4.
 10. Kierownik Projektu poinformował, że zostało wydane tzw. pozwolenie konserwatorskie na prowadzenia archeologicznych prac ratunkowych na mielerzach w Wojciechowie.
 11. Omówione zostały występujące na kontrakcie roszczenia.
 12. Omówione zostały sprawy finansowe.
 13. Omówiono zespół podwykonawców i dostawców.
 14. W związku ze znaczącym zwiększeniem ilości zachorowań na Sars Cov-2 przypomniano obowiązujące zasady funkcjonowania kontraktu i zobligowano do przestrzegania wszystkich zasad bezpieczeństwa.

Rada Techniczna nr 51

W dniu 26 października 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 51.

Rada Techniczna nr 50

W dniu 19 października 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 50.

 1. Omówiony został stan procedowania porozumień z nadleśnictwem oraz gestorami sieci.
 2. Omówione zostały bieżące sprawy projektowe: zabezpieczenie szczelin między obiektami, projekt konstrukcji nawierzchni, lokalizacja przewodów elektroenergetycznych.
 3. Uzgodniono weryfikację pakietów mostowych projektów wykonawczych.
 4. Uzgodniono terminy przekazania STWOiORB.
 5. Omówiony został temat aktualizacji Programu Prac Projektowych.
 6. Omówione zostały bieżące roszczenia.
 7. Omówione zostały sprawy finansowe.
 8. Przypomniane zostały zasady bezpieczeństwa pracy związane ze stanem epidemiologicznym.