Rada Techniczna nr 38

W dniu 29 czerwca 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 38. Najważniejsze tematy narady:

 1. Wykonawca otrzymał pisemną zgodę na złożenie skorygowanych wniosków o odstępstwa tzw. drogowe dla dróg powiatowych 1945O i 1949O.
 2. Skorygowany, kompletny Wniosek o ZRID wraz z jednym egzemplarzem Projektu Budowlanego jest na etapie procedowania administracyjnego.
 3. Projekt Stałej Organizacji Ruchu uwzględniający uwagi przekazane przez audyt BRD jest analizowany przez Zamawiającego i Inżyniera.
 4. Trwają prace nad uzyskaniem brakujących uzgodnień technicznych.
 5. Wykonawca przedłożył do akceptacji projekty posadowień obiektów.
 6. Omówiono sprawy projektowe, dotyczące m.in. sposobu  zabezpieczenia chroniącego przed upadkiem z wysokości dla podłużnych szczelin dylatacyjnych, możliwości rozszerzenia kap chodnikowych oraz doprojektowanie dodatkowych belek typu „T” w celu zmniejszenia podłużnych szczelin dylatacyjnych czy konieczności zastosowania osłon przeciwolśnienionych.
 7. Przeanalizowano listę przygotowanych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB).
 8. Omówiono występujące roszczenia.
 9. Omówiono sprawy finansowe.
 10. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny z PPP.

Rada Techniczna nr 37

W dniu 22 czerwca 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 37. Tematy poruszane na naradzie:

 1. Skorygowane wnioski o odstępstwa tzw. drogowego zostały złożone przez Wykonawcę do Oddziału GDDKiA w Opolu – celem uzyskania opinii centrali GDDKiA w Warszawie.
 2. Skorygowany, kompletny Wniosek o ZRID wraz z jednym egzemplarzem Projektu Budowlanego został złożony w dniu 15.06.20r. do UW w Opolu. W chwili obecnej oczekuje się na zawiadomienie organu o wszczęciu postępowania.
 3. Projekt Stałej Organizacji Ruchu znajduje się na końcowym etapie procedowania.
 4. Trwają prace nad uzyskaniem brakujących uzgodnień technicznych w zakresie oświetlenia.
 5. Złożone zostały projekty posadowień obiektów.
 6. Złożona została dokumentacja wykonawcza, które jest weryfikowana:
  – Tom 4  branża elektroenergetyczna – przebudowa sieci niskiego i średniego napięcia oraz
  – Tom 7/2 – projekt przebudowy sieci teletechnicznych
 7. Zawarte zostało porozumienie z Gminą Olesno dotyczące ul. Bronieckiej.
 8. Na dzień 22.06.2020 r. Wykonawca przesłał do weryfikacji 18 STWIORB-ów.
 9. Omówiono występujące roszczenia.
 10. Omówiono sprawy finansowe.
 11. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny ze złożonym Programem Prac Projektowych.

Rada Techniczna nr 36

W dniu 15 czerwca 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 36. Najważniejsze tematy narady:

 1. Ze względu na sytuację wyjątkową związaną z pandemią koronawirusa, Rada Techniczna odbyła się jako telekonferencja, przy udziale przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron, przed swoimi komputerami.
 2. Skorygowane wnioski o odstępstwa tzw. drogowe w zakresie dotyczącym jedynie dróg powiatowych 1945O i 1949O zostały złożone przez Wykonawcę do Oddziału GDDKiA w Opolu.
 3. Wszystkie uzupełnienia do wniosku o tzw. odstępstwo kolejowe (dot. kąta skrzyżowania) zostały wysłane do UW w Opolu.
 4. Projekt Stałej Organizacji Ruchu uwzględniający uwagi przekazane przez audyt BRD został  zweryfikowany przez Konsultanta i Zamawiającego.
 5. Trwają prace nad uzyskaniem brakujących uzgodnień technicznych.
 6. Wyznaczenie terminu przekazania do akceptacji roboczej wersji przekroju poprzecznego poprzez środek ronda R1c wraz ze wskazaniem odległości ekranu EA1.1 od bariery ochronnej (skrajnia dla znaków drogowych i parametr intruzji).
 7. Opracowania dot. konstrukcji wszystkich dróg realizowanych na przedmiotowym w ramach Projektu Wykonawczego są w końcowej fazie przygotowań.
 8. Omówiono występujące roszczenia.
 9. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny ze złożonym Programem Prac Projektowych.
 10. Omówiono sprawy finansowe.

Rada Budowy nr 12

W dniu 8 czerwca 2020 r. odbyła się Rada Budowy nr 12. Najważniejsze tematy poruszane na Radzie:

 1. Kamień Milowy nr 1 został zrealizowany w terminie zgodnym z WK, tj. – 20 marzec 2020 r. został złożony Wniosek o ZRID.
 2. Czas jaki upłynął w odniesieniu do Kamienia Milowego Nr 2 – wynosi 51,85 %
 3. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie – wynosi 34,30%.
 4. Nie wniesiono uwag do protokołu z Rady Budowy nr 11.
 5. Wykonawca złożył Raport miesięczny  za miesiąc maj w terminie zgodnym z Warunkami Kontraktu.
 6. Na dzień narady u pracującego personelu nie stwierdzono zakażeń COVID-19.
 7. Wykonawca wysłał pozytywnie zaopiniowane wnioski o odstępstwa do Zamawiającego, celem przedłożenia do akceptacji do Centrali GDDKiA w Warszawie.
 8. Przesłane do UW w Opolu uzupełnienia do wniosku ZRID nadal pozostają bez odpowiedzi. Sprawa jest wciąż w procedowaniu.
 9. Wykonawca złożył kompletny zamienny projekt budowlany dla obiektów WS-3 i WS-6, który został zweryfikowany przez Konsultanta i Zamawiającego pozytywnie.
 10. Wykonawca przekazał wyodrębnione projekty podziałów do RDLP w Katowicach, natomiast materiały dla zarządców dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych zostaną przekazane Zamawiającemu i Inżynierowi w dniu dzisiejszym.
 11. Konsultant na bieżąco weryfikuje tabele do aktualizacji uzgodnień.
 12. Prace projektowe wykonywane były zgodnie z zaakceptowanym Programem Prac Projektowych.
 13. Kierownik Projektu nie wniósł uwag do postępu prac i zaangażowania Wykonawcy.
 14. Omówione zostały sprawy techniczne, m.in. wzór porozumienia, sposób zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, parametry barier ochronnych wraz z parametrem intruzji pojazdu.
 15. Omówiono sprawy finansowe.
 16. Omówiono występujące roszczenia.
 17. Omówiono sprawy organizacyjne wynikające z ogłoszonego stanu pandemii koronawirusa.

Rada Techniczna nr 35

W dniu 1 czerwca 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 35. Tematy omawiane na naradzie to:

 1. Podsumowanie video-spotkania, które odbyło się w dniu 28.05.2020 r. w związku z decyzją otrzymaną z Ministerstwa odnośnie uzupełnienia lub wyjaśnienia dotyczącego uzyskania odstępstw drogowych.
 2. Skorygowanie wniosku o odstępstwa dla zmiany klas dróg powiatowych nr 1945O i 1949O w zakresie zmiany podstawy prawnej.
 3. Ustalenie prawne granic pasa drogowego DP 1949O ul. Lompy w m. Łomnica, w tym przeanalizowanie możliwości zaprojektowania odcinka w/w drogi powiatowej, jako przebudowy w pasie drogowym.
 4. Zakończenie weryfikacji projektu budowlanego obiektów WS3 i WS6.
 5. Przekazanie kompletnego projektu budowlanego obiektów WS3 i WS6 w ramach uzupełnienia wniosku o ZRID, do UW w Opolu do dnia 15 czerwca bieżącego roku.
 6. Przeanalizowanie uzupełnienia wniosku o ZRID w kwestii ewentualnej konieczności aneksowania Protokołu Odbioru Projektu Budowlanego.
 7. Przekazanie wyodrębnionych projektów podziałów do RDLP w Katowicach oraz materiałów dla zarządców dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
 8. Spotkanie terenowe z Przedstawicielem GDDKiA Opole, w sprawie ratowniczych badań archeologicznych dla stanowiska archeologicznego zlokalizowanego w okolicy obiektu WS3.
 9. Udostępnienie pierwszego PW do weryfikacji.
 10. Omówienie występujących roszczeń.
 11. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny z zatwierdzonym PPP.
 12. Omówienie spraw finansowych.

Rada Techniczna nr 34

W dniu 25 maja 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 34.

Najważniejsze zagadnienia poruszane na naradzie:

 1. Ze względu na sytuację wyjątkową związaną z pandemią koronawirusa, Rada Techniczna odbyła się jako telekonferencja, przy udziale przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron, przed swoimi komputerami.
 2. Monitoring przekazanych do UW w Opolu poprawek i treści uzupełniających do wniosku o odstępstwa.
 3. Analiza zgodności otrzymanych zgód wodnoprawnych z Projektem Budowlanym zakończyła się wynikiem pozytywnym.
 4. Trwa weryfikacja wezwania do uzupełnienia wniosku o ZRID.
 5. Poprawiony o uwagi Kierownika Projektu oraz Konsultanta Projekt Stałej Organizacji Ruchu jest obecnie ponownie weryfikowany.
 6. Oczekuje się złożenia przez Wykonawcę celem weryfikacji harmonogramu składania dokumentacji obiektów WS3 i WS6.
 7. Na bieżąco są pozyskiwane brakujące opinie techniczne i uzgodnienia.
 8. Dyrektor Kontraktu poinformował, że jest trakcie analizowania i wprowadzania uwag do PSOR.
 9. Został opracowany przez weryfikatora dok. Mostowej Raport Techniczny dotyczących projektów dla WS-3 – WS-6.
 10. Przygotowany został wykaz opracowanych STWiORB, niezbędny do dalszego procedowania.
 11. Omówiono występujące roszczenia.
 12. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny z zatwierdzonym PPP.
 13. Przypomnienie o nałożonych obowiązkach związanych z pandemią COVID-19 oraz o konieczności dokumentowania wszystkich dodatkowych prac z tym związanych.
 14. Omówione zostały sprawy finansowe.

Rada Techniczna nr 33

W dniu 18 maja 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 33. Najważniejsze zagadnienia poruszane na naradzie:

 1. Obowiązuje rewizja 2 Programu Prac Projektowych.
 2. Przekazanie do UW w Opolu poprawek i treści uzupełniających do wniosku o odstępstwa.
 3. Analiza zgodności otrzymanych zgód wodnoprawnych z Projektem Budowlanym zakończyła się wynikiem pozytywnym.
 4. Wpłynęło wezwanie do uzupełnienia wniosku o ZRID.
 5. Wniesione zostały uwagi do projektu stałej organizacji ruchu.
 6. Na bieżąco są pozyskiwane brakujące opinie techniczne i uzgodnienia.
 7. Udostępniono Stronom zamienną koncepcję rozwiązań projektowych dla obiektów WS3 i WS6.
 8. Wprowadzane są uwagi do dokumentacji KSZR wraz z umowami przyłączeniowymi.
 9. Przygotowany został wykaz opracowanych STWiORB, niezbędny do dalszego procedowania.
 10. Omówiono występujące roszczenia.
 11. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny z zatwierdzonym PPP.
 12. Przypomnienie o nałożonych obowiązkach związanych z pandemią COVID-19 oraz o konieczności dokumentowania wszystkich dodatkowych prac z tym związanych.
 13. Omówione zostały sprawy finansowe.

Rada Budowy nr 11

W dniu 11 maja 2020 r. odbyła się Rada Budowy nr 11.

 1. I Kamień Milowy został zrealizowany w terminie zgodnym z WK, tj. – 20 marzec 2020 r. został złożony Wniosek o ZRID.
 2. Czas jaki upłynął w odniesieniu do Kamienia Milowego Nr II – wynosi 47,60 %
 3. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie – wynosi 31,49%
 4. Personel Konsultanta został przeszkolony z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w zakresie obowiązków wykonywanych przez Nadzór.
 5. Wykonawca złożył aktualizację PPP, wersja 2.2., która po weryfikacji nie została przyjęta przez Inżyniera Kontraktu.
 6. Inżynier Kontraktu przychyliła się do propozycji Wykonawcy, poprzestania przy ostatnim przyjętym Programie dla etapu Prac Projektowych rew. 2.0, oraz rejestrowaniu poszczególnych opóźnień, wynikających z pandemii koronawirusa.
 7. Inżynier Kontraktu poinformowała, że złożony przez Wykonawcę Projekt Stałej Organizacji Ruchu uwzględniający uwagi przekazane przez audyt BRD został zweryfikowany przez Konsultanta i Zamawiającego. Uwagi zostały przekazane Wykonawcy.
 8. Konsultant na bieżąco weryfikuje tabele do aktualizacji uzgodnień.
 9. Trwają prace nad wykonaniem Projektu Wykonawczego – prace związane z przebudową sieci infrastruktury technicznej, prace branży drogowej związane ze wzmocnieniem podłoża, prace branży mostowej związane z posadowieniem.
 10. Trwają prace nad STWiORB i PZJ dot. robót budowlanych, które muszą być zgodne z zapisami WWiORB.
 11. Omówiono techniczne trudności występujące na etapie projektowania i zaproponowano rozwiązania. Większość tych zagadnień jest omawiana na bieżących Radach Technicznych.
 12. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny ze złożonym Programem Prac Projektowych.
 13. Wyszczególniono listę prac, które powinny być wykonane w kolejnym miesiącu – do następnej Rady Budowy.
 14. Omówiono środki, jakimi dysponuje Wykonawca.
 15. Omówiono sprawy finansowe, związane z Przejściowym Świadectwem Płatności.

Rada Techniczna nr 32

W dniu 4 maja 2020 r odbyła się Rada Techniczna nr 32, na której omówione zostały bieżące tematy realizacji kontraktu:

 1. Trwa pandemia koronowirusa, przez co Rady Techniczne odbywają się wciąż w formie telekonferencji.
 2. Uzyskano komplet pozwoleń wodnoprawnych. Prowadzona jest analiza zgodności projektu budowlanego z pozwoleniami.
 3. Trwa uzyskiwanie uzgodnień technicznych i pozwoleń, które jeszcze nie zostały wydane.
 4. Zweryfikowano Projekt Stałej Organizacji Ruchu, wprowadzając uwagi i spostrzeżenia.
 5. Opracowano wzór porozumienia, niezbędny do opracowania projektów porozumień z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie warunków przejęcia dróg obsługujących przyległy do placu budowy teren.
 6. Zakończono opracowanie projektu dotyczącego zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości dla podłużnych szczelin dylatacyjnych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu drogi S11.
 7. Zakończono prace nad Koncepcją Systemu Zarządzania Ruchem.
 8. Trwają prace nad zaprojektowaniem konstrukcji nawierzchni wszystkich dróg realizowanych na kontrakcie.
 9. Omówiono występujące roszczenia.
 10. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny ze złożonym PPP.
 11. Ponowiono komunikat o zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa w związku z panującą pandemią oraz o bieżącej kontroli zasobów ludzkich.
 12. Omówiono sprawy finansowe.
 13. Ustalono termin kolejnej narady.

Rada Techniczna nr 31

W dniu 27 kwietnia 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 31. Najważniejsze tematy poruszane na naradzie:

 1. Aktualizacja PPP – niezbędne jest jak najszybsze jej przedłożenie
 2. Omówiono odstępstwa od otrzymanych warunków technicznych
 3. Przedłożono listę warunków technicznych i uzgodnień, których na dzień narady jeszcze nie otrzymano.
 4. Zweryfikowany został Projekt Stałej Organizacji Ruchu.
 5. Omówiono postęp prac nad przygotowaniem projektu dotyczącego sposobu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości dla dwóch obiektów inżynierskich, zlokalizowanych w ciągu drogi S11.
 6. Omówiono zasadność przeprowadzenia monitoringu geotechnicznego.
 7. Omówiono występujące roszczenia.
 8. Inżynier Kontraktu ocenił postęp prac jako zgodny z PPP.
 9. Przypomniano o konieczności zastosowania się do zasad bezpieczeństwa i higieny oraz monitoringu zasobów ludzkich w związku ze stanem epidemiologicznym.
 10. Omówiono sprawy finansowe.
 11. Wyznaczono kolejne terminy spotkań.