Rada Techniczna nr 54

W dniu 23 listopada 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 54.

 1. Do zawarcia pozostały jedynie porozumienia, których zawarcie będzie możliwe po uzyskaniu Decyzji ZRID.
 2. Weryfikacja pakietów mostowych Projektów Wykonawczych:
  Pakiet pierwszy został zweryfikowany i zaakceptowany.
  Pakiety drugi i trzeci są trakcie weryfikacji.
  Pakiet czwarty (obiekty na linią kolejową) jest w procedowniu
 3. Na serwerze Wykonawcy zostały zamieszczone opinie Projektanta do każdego projektu posadowienia obiektów inżynierskich.
 4. Wykonawca wystąpił pismem o zatwierdzenie kolorystyki obiektów inżynierskich i urządzeń BRD.
 5. Inżynier Kontraktu przekaże za pismem Zamawiającemu wyniki ponownej, sprawdzającej weryfikacji rozwiązań technicznych odwodnienia na odcinku od km ok. 4+600 do 10+500.
 6. Trwa weryfikacja recept na beton niekonstrukcyjny oraz beton konstrukcyjny pali fundamentowych.
 7. Konsultant przekazał Zamawiającemu tabelaryczne zestawienie PW i STWiORB, wraz z datami wpływu w odniesieniu do przyjętego programu.
 8. Omówione zostały występujące roszczenia.
 9. Omówione zostały sprawy finansowe.

Rada Techniczna nr 53

W dniu 16 listopada 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 53.

 1. Rada Techniczna ze względu na zwiększającą się liczbę zakażeń związanych z pandemią COVID 19 odbyła się w formie telekonferencji.
 2. Został zakończony etap zawierania porozumień z gestorami sieci i nadleśnictwami.
 3. Pakiety Mostowe Projektów Wykonawczych – pakiet 1 i 4 został zweryfikowany, pakiety nr 2 i 3 są w trakcie weryfikacji.
 4. Konsultant ponownie dokona weryfikacji rozwiązań technicznych odwodnienia na odcinku od km ok. 4+600 do 10+500 ze szczególnym sprawdzeniem: obliczeń hydrologicznych Wykonawcy tj. zgodnie z pkt 1.1.3.5. – dla całego systemu odwodnienia, konstrukcji i parametrów zbiorników, sposobu rozwiązań w zakresie kanałów przelewowych ze zbiorników.
 5. W związku z zatwierdzeniem STWiORB M-13.01.00 Beton konstrukcyjny zostanie dokonana pilna weryfikacja recept betonów.
 6. Konsultant przekazał Zamawiającemu tabelaryczne zestawienie PW i STWiORB, wraz z datami wpływu w odniesieniu do przyjętego programu .
 7. PSOR wersja 7 jest weryfikowana przez Wydział BRD Zamawiającego.
 8. Omówiono występujące roszczenia.
 9. Omówiono sprawy finansowe.

Rada Budowy nr 17

W dniu 9 listopada 2020 r. odbyła się Rada Budowy nr 17.

 1. Kamień Milowy nr 1 został zrealizowany w terminie zgodnym z WK, tj. – 20 marzec 2020 r.
 2. Czas jaki upłynął w odniesieniu do Kamienia Milowego Nr 2 – wynosi 72,84%
 3. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie – wynosi 48,19%.
 4. Zaawansowanie finansowe: 8,06% w stosunku do całości kontraktu oraz 89,54% w stosunku do etapu projektowego.
 5. Nie wniesiono uwag do protokołu z Rady Budowy nr 16.
 6. Na dzień Rady Budowy u pracującego przy inwestycji personelu 7 osób przebywa na kwarantannie.
 7. Podsumowana została sprawa uzyskania odstępstw od warunków technicznych – wszystkie zostały uzyskane.
 8. W temacie procedowania Raportu Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko: nikt nie wniósł żadnych uwag do procedowania raportu po jego obwieszczeniu dla społeczeństwa.
 9. Wykonawca przekazał do zatwierdzenia ostateczną wersję Projektu Stałej Organizacji Ruchu.
 10. Wykonawca przekazał dokumentację Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem wersja 7 i otrzymał akceptację Inżyniera z niewielkimi uwagami.
 11. Omówiono stan porozumień z nadleśnictwami i gestorami sieci.
 12. Konsultant ocenił postęp prac jako dobry.
 13. Kierownik Projektu ocenił postęp prac jako dobry.
 14. Omówiono sprawy finansowe.
 15. Omówiono występujące roszczenia.
 16. Omówiono sprawy organizacyjne wynikające z ogłoszonego stanu pandemii koronawirusa.
 17. W miesiącu październiku 2020 r. wykonywane były prace projektowe zgodnie z zaakceptowanym Programem Prac Projektowych w zakresie:
 • Procedowania i uzyskania warunków przyłączenia dot. oświetlenia w rejonie Węzła Olesno.
 • Procedowania wniosku o decyzję ZRID do UW w Opolu.
 • Procedowania wniosku o uzgodnienie środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia przez RDOŚ w Opolu.
 • Procedowania wniosku o odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych „mostowych”,
 • Procedowania wniosków oraz uzyskanie  odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych „drogowych” do UW w Opolu: przekazano do weryfikacji Projekt Wykonawczy oraz STWiORB.

Rada Techniczna nr 52

W dniu 2 listopada 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 52. Najważniejsze tematy narady:

 1. Projektant przekazał odstępstwo dotyczące kata skrzyżowania wraz z odstępstwami dot. zbliżeń do terenu kolejowego oraz osi linii kolejowej do PKP PLK w Opolu, celem kontynuowania procedury SMS/MMS PR-03.
 2. Część postępowania RDOŚ dot. udziału społeczeństwa została zakończona 29.10.2020 r. W chwili obecnej nie ma żadnych wniosków, które mogłyby wydłużyć procedowanie wydania postanowienia z ponownej oceny oddziaływania na środowisko.
 3. Wykonawca przekazał do zatwierdzenia ostateczną wersję PSOR, wersja 7.
 4. Konsultant zweryfikował dokumentację dotyczącą Projektu Konstrukcji Nawierzchni, która po wyjaśnienia Wykonawcy została zatwierdzona.
 5. Wykonawca przekazał poprawiony pakiet nr 1 Mostowych Projektów Wykonawczych, który już został zweryfikowany i zatwierdzony przez Konsultanta.
 6. Inżynier Kontraktu oczekuje na przekazanie dokumentacji dotyczącej wykonanych odwiertów geotechnicznych.
 7. Konsultant przekazał Zamawiającemu tabelaryczne zestawienie PW i STWiORB, wraz z datami wpływu w odniesieniu do przyjętego programu.
 8. Wykonawca  przesłał do zatwierdzenia lokalizacje tablic informacyjnych (reklamowych) Wykonawcy oraz lokalizacje tablic informujących o  dofinansowaniu inwestycji z Funduszów z Unii Europejskiej.
 9. Przedstawiciel Wykonawcy poinformował, że zostały wysłane wnioski o lokalizacje przyłączy elektroenergetycznych do ZDW Opole oraz GDDKiA Katowice, które związane są z koniecznością zgłoszenia robót dot. oświetlenia drogowego w rejonie Węzła Olesno jak i ronda R4.
 10. Kierownik Projektu poinformował, że zostało wydane tzw. pozwolenie konserwatorskie na prowadzenia archeologicznych prac ratunkowych na mielerzach w Wojciechowie.
 11. Omówione zostały występujące na kontrakcie roszczenia.
 12. Omówione zostały sprawy finansowe.
 13. Omówiono zespół podwykonawców i dostawców.
 14. W związku ze znaczącym zwiększeniem ilości zachorowań na Sars Cov-2 przypomniano obowiązujące zasady funkcjonowania kontraktu i zobligowano do przestrzegania wszystkich zasad bezpieczeństwa.

Rada Techniczna nr 51

W dniu 26 października 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 51.

Rada Techniczna nr 50

W dniu 19 października 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 50.

 1. Omówiony został stan procedowania porozumień z nadleśnictwem oraz gestorami sieci.
 2. Omówione zostały bieżące sprawy projektowe: zabezpieczenie szczelin między obiektami, projekt konstrukcji nawierzchni, lokalizacja przewodów elektroenergetycznych.
 3. Uzgodniono weryfikację pakietów mostowych projektów wykonawczych.
 4. Uzgodniono terminy przekazania STWOiORB.
 5. Omówiony został temat aktualizacji Programu Prac Projektowych.
 6. Omówione zostały bieżące roszczenia.
 7. Omówione zostały sprawy finansowe.
 8. Przypomniane zostały zasady bezpieczeństwa pracy związane ze stanem epidemiologicznym.

Rada Techniczna nr 49

W dniu 12 października 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 49.

 1. Wykonawca wykazał wszystkie terminy urzędowe dotyczące sprawy przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 2. Konsultant zarekomendował Zamawiającemu PTOR dotyczący tzw. bajpasów i przebudowy urządzeń branżowych.
 3. Wykonawca zamieścił na serwerze 5 sztuk PTOR zatwierdzonych przez Zarządców, dotyczących wjazdów/wyjazdów  z budowy.
 4. W bieżącym tygodniu planowane jest spotkanie (telekonferencja) dot. objazdu poprzez drogi gminne w m. Olesno w przypadku zamknięcia drogi S11.
 5. Omówione zostały procedowane porozumienia.
 6. Konsultant zweryfikował dokumentację Projektu Konstrukcji Nawierzchni, która w obecnej wersji jest zgodna z zapisami PFU i została zatwierdzona.
 7. Wykonawca przekazał do Inżyniera trzy pakiety projektów wykonawczych dokumentacji mostowej.
 8. Omówiono sposób procedowania wniosków Wykonawcy o zatwierdzania materiałów.
 9. Konsultant przekazał Zamawiającemu tabelaryczne zestawienie PW i STWiORB, wraz z datami wpływu w odniesieniu do przyjętego programu.
 10. Omówiono występujące roszczenia.
 11. Omówiono sprawy finansowe.

Rada Budowy nr 16

W dniu 5 października 2020 r. odbyła się Rada Budowy nr 16.

 1. Kamień Milowy nr 1 został zrealizowany w terminie zgodnym z WK, tj. – 20 marzec 2020 r. został złożony Wniosek o ZRID.
 2. Czas jaki upłynął w odniesieniu do Kamienia Milowego Nr 2 – wynosi 68,59%
 3. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie – wynosi 45,37%.
 4. Zaawansowanie finansowe: 7,56% w stosunku do całości kontraktu oraz 83,22% w stosunku do etapu projektowego.
 5. Nie wniesiono uwag do protokołu z Rady Budowy nr 15.
 6. Na dzień Rady Budowy u pracującego przy inwestycji personelu, nie stwierdzono zakażeń COVID-19 oraz nie ma osób na kwarantannie.
 7. Zostały uzyskane odstępstwa w zakresie: prowadzenia robót w odległości mniejszej niż 4 m od granicy terenów kolejowych i 10 m od osi linii kolejowej. Ponadto, uzyskano odstępstwa dla dróg powiatowych nr 1945O i 1949O.
 8. RDOŚ wydłużył prowadzenie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa o 30 dni.
 9. Projekt stałej organizacji ruchu dla odcinka DK 11 administrowanego przez GDDKiA Oddział w Katowicach został złożony w dniu 25.09.2020 r. celem zatwierdzenia.
 10. Omówiono stan porozumień z nadleśnictwami i gestorami sieci.
 11. Konsultant ocenił postęp prac jako dobry.
 12. Kierownik Projektu ocenił postęp prac jako dobry.
 13. Omówiono sprawy finansowe.
 14. Omówiono występujące roszczenia.
 15. Omówiono sprawy organizacyjne wynikające z ogłoszonego stanu pandemii koronawirusa.
 16. W miesiącu wrześniu 2020 r. wykonywane były prace projektowe zgodnie z zaakceptowanym Programem Prac Projektowych w zakresie:
 • Procedowania wniosku o decyzję ZRID do UW w Opolu
 • Procedowania wniosku o uzgodnienie środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia przez RDOŚ w Opolu
 • Odstępstw: procedowania wniosku o odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych „mostowych”, procedowania wniosków oraz uzyskania  odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych „drogowych” do UW w Opolu
 • Projektu Wykonawczego – przekazanie kolejnych wersji do weryfikacji
 • STWiORB – przekazanie przekazanie kolejnych wersji do weryfikacji

Rada Techniczna nr 48

W dniu 26 września 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 48.

Rada Techniczna nr 47

W dniu 21 września 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 47.

 1. W dniu 16 września bieżącego roku Wojewoda Opolski postanowieniem udzielił zgodę na odstępstwa dotyczące szerokości pasów ruchu DP1945O i DP1949O, szerokości poboczy gruntowych na w/w drogach oraz odległości lica prowadnicy bariery od krawędzi pasów ruchu na w/w drogach pod warunkiem dopełnienia wymagań formalno-prawnych i technicznych wydanych przez Zarządcę drogi oraz wprowadzeniem odpowiedniego oznakowania pionowego i poziomego.  
 2. Wykonawca otrzymał pozytywną opinię od GDDKiA dotyczącą projektu stałej organizacji ruchu dla odcinka DK 11 administrowanego przez GDDKiA Oddział w Katowicach.
 3. W dniu dzisiejszym zostanie przekazana Zamawiającemu oraz Konsultantowi kompletna wersja papierowa KSZR celem ostatecznego jej zatwierdzenia.
 4. Wykonawca opracowuje Plan Działań Ratowniczych.
 5. Omówiono stan procedowania porozumień z nadleśnictwami i gestorami sieci.
 6. Trwa weryfikacja poszczególnych specyfikacji technicznych oraz pierwszych Programów Zapewnienia Jakości (PZJ).
 7. Konsultant przekazał Zamawiającemu tabelaryczne zestawienie PW i STWiORB w celu usystematyzowania dokumentacji.
 8. Omówiono występujące roszczenia.
 9. Omówiono sprawy finansowe.