Rada Techniczna nr 90

W dniu 2 listopada 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 90.

 1. Wykonawca poinformował, że obecnie realizacja robót opierała się o 23 wdrożone organizacje ruchu na teren budowy (w załączeniu)
 2. Główny Inspektor Nadzoru Branży Drogowej poinformował, że jeżeli chodzi o realizację robót na budowie to wszystko toczy się zgodnie z planem. Inspektor przekazał, że nie ma uwag co do większości asortymentów pod względem jakości.
 3. W zakresie robót mostowych omówiony został temat próbnego obciążenia pali.
 4. Inspektor robót Branżowych oświadczył, że nie ma żadnych uwag. Inspektor przekazał jedynie prośbę, żeby przy zbiornikach zaczęli pracę kanalarze, tak aby odpływy były wykonane przed samym zakończeniem robót na zbiornikach.
 5. Omówiony został temat kruszywa do MMA i wyznaczenie odcinka próbnego dla warstwy wiążącej.
 6. Inżynier przekazała że wnioski zgłoszeń dostawców, usługodawców i podwykonawców są na bieżąco weryfikowane i przesyłane opinie do Zamawiającego.
 7. Omówiono sprawy finansowe.
 8. Postęp prac:

Rada Techniczna nr 89

W dniu 26 października 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 89.

 1. Wykonawca poinformował, że obecnie obowiązują 23 organizacje ruchu. Wprowadzili organizację związaną z ruchem wahadłowym na rondzie R4, czyli na końcu odcinka, gdzie rozpoczęte zostały roboty ziemne związane z połówkowym zajęciem (budowa tarczy ronda R4). W  zakresie robót przygotowawczych cały czas utrzymywane są oznakowania Placu Budowy w zakresie znaków informacyjnych i ostrzegawczych czasowych organizacji ruchu, drogi  dojazdowe utrzymywane są w trybie ciągłym, przeprowadzane jest również  rozpoznanie saperskie.
 2. Główny Inspektor Nadzoru Branży Drogowej poinformował, że jeżeli chodzi o roboty drogowe, to wszelkie drobne uwagi jakie występują w trakcie wykonywania robót drogowych są przekazywane i korygowane na bieżąco.
 3. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej poinformował, że potwierdza wykonanie robót przedstawionych przez Kierownika Budowy.
 4. Inżynier wyraziła zadowolenie z postępu robót i przekazała, że nie ma uwag do jakości prowadzonych prac.
 5. Zamawiający poinformował, że nie ma uwag.
 6. W minionym tygodniu odbyło się robocze spotkanie w zakresie jakości mma oraz dokumentów z tym związanych.
 7. Wszystkie sprawy związane z ochroną środowiska, za wyjątkiem tych ujętych w roszczeniach, są prowadzone na bieżąco.
 8. Omówiono roszczenia.
 9. Omówiono sprawy finansowe
 10. Postęp robót

Tymczasowa organizacja ruchu:

Rada Techniczna nr 88

W dniu 19 października 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 88.

 1. Omówione zostały sprawy organizacyjno-administracyjne.
 2. Omówione zostały sprawy techniczne.
 3. Omówione zostały sprawy finansowe.
 4. Główny Inspektor Nadzoru Branży Drogowej poinformował, że jeżeli chodzi o roboty drogowe na całym odcinku, to rozpoczęto prace bitumiczne na pierwszym i drugim etapie.
 5. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej poinformował, że potwierdza wykonanie robót przedstawione przez Kierownika Budowy w zakresie zaawansowania.
 6. Inspektor Robót Branżowych przekazał, że nie ma uwag do prowadzonych robót.
 7. Zamawiający poinformował, że nie ma uwag do postępu prac.
 8. Postęp prac

Rada Budowy nr 28

W dniu 12 października 2021 r. odbyła się Rada Budowy nr 28.

 1. I Kamień Milowy został zrealizowany w terminie zgodnym z WK, tj. – 20 marzec 2020 r. został złożony Wniosek o ZRID.
 2. II Kamień Milowy został zrealizowany w terminie zgodnym z WK, tj. 20.08.2021r.
 3. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie (36 miesięcy) – wynosi 69,56 %.   
 4. Zaawansowanie finansowe to 35,36 % w stosunku do całości kontraktu.
 5. Rozstrzygnięcie Roszczenia R10 – dotyczącego przesunięcia czasu na ukończenie ze względu na opóźnienia w wydaniu Decyzji ZRiD – czas na ukończenie 08.05.2023 r.
 6. W miesiącu wrześniu odbyły się trzy Rady Techniczne:
  • Rada techniczna nr 84 z dnia 14.09.2021r. – ze względu na sytuację wyjątkową związaną z epidemią koronawirusa COVID 19, RT odbyła się w formie hybrydowej – spotkanie w biurze i telekonferencji.
  • Rada techniczna nr 85 z dnia 21.09.2021r. Ze względu na sytuację wyjątkową związaną z epidemią koronawirusa COVID 19, RT odbyła się w formie hybrydowej – spotkanie w biurze i  telekonferencji
  • Rada techniczna nr 86 z dnia 28.09.2021r.. Ze względu na sytuację wyjątkową związaną z epidemią koronawirusa COVID 19, RT odbyła się w formie hybrydowej – spotkanie w biurze i telekonferencji. – na których omawiano bieżące sprawy administracyjne i projektowe oraz przedstawiano plan prac na kolejny okres
 7. W miesiącu wrześniu odbyła się jedna Rada Budowy: Rada Budowy Nr 27 odbyła się w dniu 07.09.2021 r.
 8. Oprócz narad kontraktowych odbywały się w minionym miesiącu spotkania robocze m.in.:
  • spotkanie dotyczące występowania nieprzewidzianych warunków środowiskowych – rdestowca, śmieci, rozliczeń itp.
  • Spotkanie dotyczące roszczeń – Rada Roszczeń
 9. Postęp prac:

Rada Techniczna nr 87

W dniu 5 października 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 87.

 1. Omówiona została sytuacja realizacji robót na odcinku, gdzie równolegle prowadzone są roboty kolejowe, będące częścią innej inwestycji.
 2. Wykonawca poinformował, że obecnie obowiązują 22 organizacje ruchu. Wykonawca wprowadził dwa tygodnie temu organizację ruchu dla ronda R4, a tydzień temu tymczasową organizację ruchu dla prac na obiekcie mostowym przy ul. Lompy w m. Łomnica – zawężenia poboczy i wykonanie ścieżki dla ruchu pieszego. Pełny zakres Tymczasowej Organizacji Ruchu – w załączeniu.
 3. Ustalono, że w dniu niniejszej Rady, odbędzie się przejazd kontrolny BHP przedstawicieli Wykonawcy oraz Nadzoru.
 4. Główny Inspektor Nadzoru Branży Drogowej poinformował, że jeżeli chodzi o roboty drogowe nie ma większych uwag co do prowadzonych robót. Wszelkie uwagi drobne, jakie się pojawiają, są natychmiast usuwane w trakcie wizytacji budowy.
 5. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej poinformował, że roboty mostowe prowadzone są dobrze. Przy obiektach WS-5 i WS-23 nadrabiane są niewielkie zaległości.
 6. Inspektor Robót Branżowych przekazał, że nie ma uwag do prowadzonych robót.
 7. Inżynier wyraziła zadowolenie z postępu robót i przekazała, że nie ma uwag do jakości prowadzonych prac.
 8. Omówiono bieżące sprawy techniczne.
 9. Omówiono roszczenia.
 10. Omówiono sprawy finansowe
 11. Postęp robót:

Rada Techniczna nr 86

W dniu 28 września 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 86.

 1. Główny Inspektor Nadzoru Branży Drogowej poinformował, że roboty drogowe są prowadzone zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę programem robót. Nie ma opóźnień ani przyspieszeń. Jakość prowadzonych robót jest zadowalająca i spełnia wymogi specyfikacji technicznej.
 2. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej poinformował, że potwierdza wykonany zakres robót przedstawiony przez Kierownika Projektu.
 3. Inżynier wyraziła zadowolenie z postępu robót i przekazała, że nie ma uwag do jakości prowadzonych prac.
 4. Zamawiający przekazał, że na chwilę obecną nie ma żadnych dodatkowych uwag, co do realizacji kontraktu.
 5. Omówiono sprawy techniczne oraz tematy, które są wciąż w procedowaniu.
 6. Omówiono tematy dotyczące jakości (materiały, zaroby próbne).
 7. Omówiono roszczenia.
 8. Omówiono sprawy finansowe.
 9. Postęp prac

TOR

Rada Techniczna nr 85

W dniu 21 września 2021 r. odbyła się Rada Techniczne nr 85.

 1. Omówiony został temat prac prowadzonych na terenie należącym do kolei.
 2. Wykonawca poinformował, że planuje wprowadzić nową organizacji ruchu w związku z budową ronda R4 i łącznicy – zawężenie pobocza – w dniu 22.09.21r. Wykonawca poinformował, że przystępuje do robót ziemnych dla samego ronda na tym obszarze.
 3. Omówiono bieżące sprawy związane z realizacją robót.
 4. Główny Inspektor Nadzoru Branży Drogowej poinformował, że nie wnosi większych uwag do prowadzonych robót w zakresie drogowym. Wszelkie ewentualne nieprawidłowości, wskazywane Kierownikom robót i są na bieżąco usuwane.
 5. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej poinformował, że nie ma zastrzeżeń do postępu robót branży mostowej, wszystkie niejasności są na bieżąco rozwiązywane.
 6. Inspektor Robót Branżowych przekazał, że nie ma uwag do prowadzonych robót.
 7. Inżynier wyraziła zadowolenie z postępu robót i przekazała, że nie ma uwag do jakości prowadzonych prac.
 8. Zamawiający przekazał, że na chwilę obecną nie ma żadnych uwag.
 9. Omówiono temat nieprzewidywalnych warunków fizycznych na placu budowy: występowanie inwazyjnego gatunku rdestowca oraz niezinwentaryzowanych składowisk odpadów.
 10. Wyniki badań kontrolnych stali wysyłanej do Laboratorium są pozytywne.
 11. W dniu 14.09.2021 r., po Radzie Technicznej, odbyła się wizytacja w Wytwórni mas bitumicznych w Lipiu Śląskim.
 12. Inżynier poinformowała, że kontrola placu magazynowego w Rydzynie wraz ze złożonym na nim materiałem na budowę obiektów mostowych PS-22, PS-25B, WS-25 oraz MS-25A odbyła  się w dniu 20.09.21r. Materiał został odebrany.
 13. Omówiono sprawy finansowe
 14. Postęp robót

Tymczasowa Organizacja Ruchu

Rada Techniczna nr 84

W dniu 14.09.2021 odbyła się Rada Techniczna nr 84.

 1. Omówione zostały sprawy administracyjne (obieg dokumentów).
 2. Wykonawca poinformował, że na ten moment nie planuje wprowadzać żadnej nowej organizacji ruchu.
 3. Zakończono temat Porozumienia ze spółką kolejową.
 4. Główny Inspektor Nadzoru Branży Drogowej poinformował, że nie wnosi uwag do prowadzonych robót w zakresie drogowym.
 5. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej poinformował, że w ramach realizacji robót mostowych nie ma zastrzeżeń do postępu prowadzonych prac.
 6. Inspektor Nadzoru przekazał, że odnośnie prac branży kanalizacyjnej nie ma uwag.
 7. Omówiono bieżące sprawy techniczne.
 8. Przedstawiono aktualny stan procedowania tematu cichej nawierzchni oraz dodatkowych ekranów.
 9. Omówiono tematy związane z jakością prac.
  • Główny Technolog przekazała, że na bieżąco wykonywane są badania kontrolne w części drogowej
  • wnioski materiałowe na materiały do budowy obiektów są w trakcie weryfikacji
 10. Omówiono tematy związane z ochroną środowiska
 11. Omówiono roszczenia
 12. Omówiono sprawy finansowe.
 13. Postęp prac:

Rada Budowy nr 27

W dniu 7 września odbyła się Rada Budowy nr 27.

 1. I Kamień Milowy został zrealizowany w terminie zgodnym z WK, tj. – 20 marzec 2020 r. został złożony Wniosek o ZRID.
 2. II Kamień Milowy został zrealizowany w terminie zgodnym z WK, tj. 20.08.2021r.
 3. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie (36 miesięcy) – wynosi 66,85 %.
 4. Zaawansowanie finansowe wynosi 30,57 % w stosunku do całości kontraktu.
 5. W miesiącu sierpniu nie było żadnych wypadków na terenie budowy.
 6. W minionym miesiącu, jako że Wykonawca realizował różne asortymenty robót, na różnych frontach – na całym dostępnym placu budowy, odbyło się kilka spotkań komisji odbioru oznakowania robót, na czas realizacji.
 7. W miesiącu sierpniu odbyły się cztery Rady Techniczne, na których omawiano bieżące sprawy administracyjne i projektowe oraz przedstawiano plan prac na kolejny okres:
  • Rada Techniczna nr 80 z dnia 03.08.2021r
  • Rada Techniczna nr 81 z dnia 17.08.2021r.
  • Rada Techniczna nr 82 z dnia 24.08.2021r
  • Rada Techniczna nr 83 z dnia 31.08.2021r.
 8. Główny Inspektor Nadzoru Branży Drogowej stwierdził, że roboty w zakresie drogowym prowadzone są zgodnie ze złożonym przez Wykonawcę programem oraz nie wnosi żadnych żadnych większych uwag.
 9. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej przekazał, że nie ma uwag do postępu i jakości prowadzonych prac.
 10. Inżynier przekazała, że nie ma uwag do prowadzonych na terenie budowy. Tempo i jakość robót jest zadowalająca.
 11. Postęp prac

Rada Techniczna nr 83

W dniu 31 sierpnia 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 83.

 1. W tym tygodniu ma być wprowadzona nowa organizacja ruchu – zamknięcie DW 494 na czas ułożenia belek na obiekcie WS-12.
 2. Omówiono temat utrzymywania czystości na drogach, po których poruszają się pojazdy z terenu budowy. Wystosowano prośbę do Wykonawcy, aby zwrócił na tę sprawę szczególną uwagę.
 3. Aneksy nr 1 i nr 2 dot. zamówienia dodatkowego na zabezpieczenie szczelin pomiędzy obiektami zostały przekazane do GDDKiA i są procedowane w zakresie podpisania.
 4. Polecenie Zmiany Nr 1 dotyczące „Cichej nawierzchni” jest u Zamawiającego w celu podpisania.
 5. Wizytacja wytwórni mas bitumicznych przebiegła pomyślnie.
 6. Na bieżąco wykonywane są programy odcinków próbnych, z których Raporty dostarczane są do Inżyniera. Pobieranie próbek do badań kontrolnych przebiega wg założonego harmonogramu.
 7. Główny Inspektor Nadzoru Branży Drogowej nie wniósł uwag do prowadzonych robót w zakresie drogowym.
 8. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej poinformował, że w ramach realizacji robót mostowych nie ma uwag.
 9. Inżynier oceniła postęp prac jako dobry i nie wniosła uwag do jakości prowadzonych robót.
 10. Omówione zostały sprawy finansowe.
 11. Postęp robót

Tymczasowa organizacja ruchu: