Rada Techniczna nr 59

W dniu 18 stycznia 2021 odbyła się Rada Techniczna nr 59. Najważniejsze tematy narady:

 1. W dniu 12.01.21r. doszło do spotkania wszystkich stron w związku z planowanym rozpoczęciem robót i odbioru oznakowania.
 2. W dniu 15.01.21r. Wykonawca zgłosił planowane na dzień 21.01.21 r. rozpoczęcie robót ziemnych w obrębie drogi dojazdowej DD-28, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 3. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru tymczasowej organizacji ruchu na dzień 25.01.21r. – DK 11 w km 497+900 do 498+400.
 4. W dniu 11.01.21r. zostało zawarte Porozumienie z Zarządem Województwa Opolskiego dotyczące realizacji inwestycji.
 5. W dniu 15.01.21r., zgodnie z ustalonym terminem, do Inżyniera wpłynął Program dla etapu Robót, który jest w trakcie weryfikacji przez Zespół Konsultanta.
 6. W związku z panującymi warunkami atmosferycznymi planowane są głównie prace przy wycince lasów. Jeżeli warunki atmosferyczne się poprawią, to będą kontynuowane roboty związane z oczyszczeniem terenów po lasach państwowych na działkach, które zostały przejęte oraz roboty związane z rzeką Stobrawą.
 7. Planowane jest przystąpienie do robót ziemnych, w momencie otrzymania decyzji od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 8. Ustalono termin wykonania zarobów próbnych w zaakceptowanej betoniarni Włodar dla mieszanki betonowej klasy C30/37.
 9. Pod koniec tygodnia zostaną przygotowane kolejne działki do przekazania przez Nadleśnictwo Olesno.
 10. Omówiono występujące roszczenia.
 11. Omówiono sprawy finansowe.

Rada Budowy nr 19

W dniu 11 stycznia 2021 r. odbyła się Rada Budowy nr 19.

 1. Kamień Milowy nr 1 został zrealizowany w terminie zgodnym z WK, tj. – 20 marzec 2020 r.
 2. Czas jaki upłynął w odniesieniu do Kamienia Milowego Nr 2 – wynosi 79,29%
 3. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie – wynosi 52,45%.
 4. Okres projektowania został zakończony w dniu 17.12.2020 r. Obecnie występujący okres zimowy nie jest liczony do Czasu na Ukończenie
 5. Zaawansowanie finansowe: 8,73% w stosunku do całości kontraktu oraz 98% w stosunku do etapu projektowego.
 6. Nie wniesiono uwag do protokołu z Rady Budowy nr 18.
 7. W  dniu 18.12.20r. Zamawiający otrzymał z Urzędu Wojewódzkiego Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaną przez Wojewodę Opolskiego, Nr. IN.I.7820.8.2020.AZ z dnia 17.12.2020 r., którą przekazał Wykonawcy oraz Inżynierowi.
 8. W dniu 22.12.2020 r. Zamawiający przekazał, a Wykonawca przejął plac budowy dla naszego kontraktu, z wyłączeniem terenów administrowanych przez: Nadleśnictwo Lasów Państwowych Kluczbork, Olesno, Lubliniec; RZGW Poznań i Gliwice; PKP PLK i PKP Nieruchomości; Budynki do wyburzenia; działki ze stanowiskami Archeologicznymi.
 9. Wykonawca zgłosił w dniu 30.12.2020 r. do Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu  zamiar rozpoczęcia robót budowlanych.
 10. W dniu 04.01.2021r. Wykonawca, działając w imieniu Zamawiającego, zgłosił  do Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora nadzoru Budowlanego „Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych”.
 11. Wykonawca, z upoważnienia Zamawiającego, złożył w dniu 05.01.21r. do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych.
 12. W dniu 08.01.21r. Wykonawca złożył wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu – o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w odniesieniu do chronionych gatunków zwierząt.
 13. Większość porozumień, nawet tych, których zawarcie było możliwe po uzyskaniu Decyzji ZRID, zostało podpisanych.

Rada Techniczna nr 58

W dniu 4 stycznia 2021 r. odbyła się Rada Techniczna 58.

Odszkodowania

Informacja dotycząca procesu odszkodowawczego związanego z realizacją inwestycji drogowej

Na mocy decyzji ZRID nieruchomości zajęte pod pas drogowy stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa. Dotychcza­sowym właścicielom przysługuje godziwe odszkodowanie za zajętą nieruchomość lub jej część.

Postępowanie w sprawie wypłaty odszkodowania jest wszczynane przez Wojewodę z urzędu, a więc właściciele nieruchomości nie muszą czynić żadnych dodatkowych starań, aby odszkodowanie otrzymać.

Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje wojewoda, w oparciu o operat szacunkowy uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego, powołanego przez Wojewodę. Wysokość odszkodowania uwzględnia koszt gruntu oraz wszystkich składników, które są z nim trwale związane (budynki, ogrodzenia, drzewa itd.). Rzeczoznawca majątkowy będąc na oględzinach nieruchomości nie ma obowiązku informowania o tym właściciela.

Każdy właściciel nieruchomości, za które przysługuje odszko­dowanie, zostaje poinformowany drogą pocztową o ustaleniu wysokości odszkodowania. W zawiadomieniu jest wskazany termin i miejsce, w którym można zapoznać się z aktami sprawy. Następnie Wojewoda wydaje decyzję ustalającą wysokość odszkodowania, która także jest przesyłana drogą pocztową do właściciela nieruchomości.

Od decyzji ustalającej wysokość odszkodowania dotychcza­sowemu właścicielowi przysługuje prawo ewentualnego odwołania, w terminie wskazanym w decyzji, do Wojewody Opolskiego.

GDDKiA wypłaca odszkodowanie na wskazane przez właś­ciciela konto, w terminie do 14 dni od daty uprawomocnienia się decyzji odszkodowawczej.

Jeżeli stan prawny działki nie jest uregulowany, odszkodowanie wpłacane jest do depozytu sądowego na okres 3 lat. Aby je otrzymać, konieczne jest przedłożenie w Sądzie dokumentu potwierdzającego prawo do nieruchomości (np. po przeprowadzonym postępowaniu spadkowym).

Nieruchomości resztujące, tzw. „resztówki”

W przypadku, gdy część działki zostanie zajęta pod drogę, a jej pozostała część nie będzie nadawała się – zdaniem właściciela – do prawidłowego wykorzystania na dotych­czasowe cele, właściciel nieruchomości może wystąpić do zarządcy drogi (GDDKiA) o wykup pozostałej części działki. Każdy taki wniosek będzie przez GDDKiA indywi­dualnie rozpatrywany, a decyzja o ewentualnym wykupie działki resztującej będzie uzależniona m.in. od jej powierzchni, charakteru użytku, sposobu zagospodarowania, możliwości dojazdu itp.

Dodatek za nieruchomość z budynkiem mieszkalnym

W przypadku nieruchomości z budynkiem mieszkalnym, kwota odszkodowania powiększa się o 10 000 zł.

Premie za szybkie wydanie nieruchomości pod drogę

Jeżeli właściciel nieruchomości wyda ją do 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji ZRID, wyso­kość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości.

Art. 18 ust. 1e Ustawy z dn. 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 1474 z późniejszymi zmianami)

W przypadku chęci szybszego wydania nieruchomości pod inwestycję i uzyskania powyższego bonusu należy zwrócić się z oświadczeniem do:

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6,  45-085 Opole

Instytucja prowadząca postępowanie odszkodowawcze

Opolski Urząd Wojewódzki
Wydział Infrastruktury i Nieruchomości
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
tel. 77 452 41 25, fax, 77 452 47 05

Rada Techniczna nr 57

W dniu 21 grudnia 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 57. Najważniejsze tematy omawiane na naradzie:

 1. Uzyskanie w dniu 18.12.2020 r. decyzji ZRID.
 2. Ustalenie terminu przekazania placu budowy.
 3. Przygotowanie porozumień, których zawarcie było warunkowane otrzymaniem decyzji ZRID.
 4. Poinformowanie wybranych nadleśnictwo oraz gestorów sieci o uzyskaniu decyzji ZRID.
 5. Wykonanie początkowej inwentaryzacji obiektów budowlanych.
 6. Podsumowanie kompletności Projektów Wykonawczych dla obiektów inżynierskich.
 7. Rozpoczęcie procedowania akceptacji placów składowych.
 8. Omówienie roszczeń.
 9. Omówienie spraw finansowych.

Decyzja ZRID

W dniu 17.12.2020 r. dla inwestycji pn.” Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 – S11″ otrzymano decyzję ZRID nr IN.I.7820.8.2020.AZ., rozpoczynającą etap budowy.

Rada Techniczna nr 56

W dniu 14 grudnia 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 56.

 1. Kontrakt oczekuje opublikowania Obwieszczenia przez Wojewodę Opolskiego w sprawie wydania decyzji ZRID dla zadania pn. Zaprojektowanie i budowa Obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11) z art. 10 KPa, które dotyczy ustalenia linii rozgraniczających teren inwestycji.
 2. Kierownik Projektu przekazał Decyzję zatwierdzającą Projekt Stałej Organizacji Ruchu z dnia 11.12.2020 r. bez uwag.
 3. Został zakończony etap zawierania porozumień. Do zawarcia pozostały jedynie porozumienia, których zawarcie będzie możliwe po uzyskaniu Decyzji ZRID.
 4. Wykonawca przesłał pakiet 1 ZPRS dla tomów III. Roboty, III.1. Roboty Drogowe i III.3. Roboty Branżowe. Dokumenty są w trakcie weryfikacji.
 5. Wykonawca przekazuje ma bieżąco kolejne Przedmiary Robót do weryfikacji.
 6. Zatwierdzanie recept na betony jest na końcowym etapie.
 7. Omówione zostały występujące roszczenia.
 8. Omówione zostały sprawy finansowe.

Postanowienie RDOŚ

W dniu 8 grudnia 2020 r. otrzymano Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4222.3.2020.MSe.8 uzgadniające, w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, realizację przedsięwzięcia pn. „Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)” i określające warunki przedmiotowej realizacji.

Rada Budowy nr 18

W dniu 7 grudnia 2020 r. odbyła się Rada Budowy nr 18.

 1. Kamień Milowy nr 1 został zrealizowany w terminie zgodnym z WK, tj. – 20 marzec 2020 r.
 2. Czas jaki upłynął w odniesieniu do Kamienia Milowego Nr 2 – wynosi 76,95%
 3. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie – wynosi 50,91%.
 4. Zaawansowanie finansowe: 8,55% w stosunku do całości kontraktu oraz 95,71% w stosunku do etapu projektowego.
 5. Nie wniesiono uwag do protokołu z Rady Budowy nr 17.
 6. W miesiącu listopadzie 2020 r. wykonywane były prace projektowe zgodnie z zaakceptowanym Programem Prac Projektowych.
 7. W miesiącu sprawozdawczym główny nacisk położony został na przygotowanie dokumentów związanych z laboratorium obsługującym Wykonawcę, wytwórnią betonu, receptami na mieszanki betonowe, specyfikacjami technicznymi związanymi z kontraktowaniem dostawców materiałów, m.in. stali zbrojeniowej i przepustów. 
 8. Wojewoda Opolski z dniem 27.11.2020 r. opublikował Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ZRID dla zadania pn. Zaprojektowanie i budowa Obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11) z art. 10 kpa, które dotyczy ustalenia linii rozgraniczających teren inwestycji w zakresie uzupełnienia numeracji działek.
 9. Wszystkie odstępstwa od warunków technicznych zostały uzyskane, także uzgodnienia kolejowe, związane z przeprowadzoną procedurą SMS/MMS.
 10. Trwa procedura uzgadniania z RDOŚ Opole treści postanowienia Raportu Oceny Oddziaływania Przedsięwzięcia na Środowisko.
 11. Został zakończony etap zawierania porozumień z nadleśnictwami oraz gestorami sieci.
 12. Zamawiający uzgodnił Wykonawcy kolorystykę obiektów inżynierskich i urządzeń BRD jaka powinna być zastosowana na kontrakcie.
 13. Konsultant ocenił postęp prac jako dobry.
 14. Przedstawione zostały sprawy roszczeń oraz sprawy finansowe.

Rada Techniczna nr 55

W dniu 30 listopada 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 55.

 1. Wojewoda Opolski w dniu 27.11.2020 r. opublikował Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ZRID dla zadania pn. Zaprojektowanie i budowa Obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11) z art. 10 kpa, które dotyczy ustalenia linii rozgraniczających teren inwestycji.
 2. Projektant przekazał otrzymane odstępstwa dotyczące kąta skrzyżowania wraz z odstępstwami dot. zbliżeń do terenu kolejowego oraz osi linii kolejowej do zainteresowanego podmiotu.
 3. Został zakończony etap zawierania porozumień.
 4. Na serwerze Wykonawcy zostały umieszczone przedmiary obiektów inżynierskich MS2, WS6, WD9, WD15, WD16, PS18
 5. Zostały zakończone archeologiczne prace ratunkowe na mielerzach w Wojciechowie i odbył się odbiór prac terenowych.
 6. W bieżącym tygodniu zostanie przekazana wersja elektroniczna PSOR do wydziału BRD celem akceptacji.
 7. Omówione zostały występujące roszczenia.
 8. Omówione zostały sprawy finansowe.
 9. Przedstawiona została zaktualizowana tabela Podwykonawców.