Rada Techniczna nr 69

W dniu 27 kwietnia 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 69.

 1. Wykonawca wystąpił za pismem do GDDKiA w Opolu z zawiadomieniem o zmianie organizacji ruchu – na przełożenie ruchu na jezdnię tymczasową, w ciągu drogi DK11 w km 500+350 do km 500+630. Planowane jest ono na dzień 27.04.2021 r.
 2. Wykonawca zawiadomił Marszałka Województwa Opolskiego o planowanej do wprowadzenia zmianie  organizacji ruchu w dniu 29.04.2021r. w zakresie budowy obiektu WS12  w pasie drogowym drogi wojewódzkiej DW494 – zawężenie jezdni i zajęcie pobocza.
 3. Konsultant nie wniósł uwag do postępu prac Wykonawcy. Jakość prac Wykonawcy zdaniem Konsultanta jest na chwilę obecną zadowalająca.
 4. Dyrektor Kontraktu poinformował, że przekaże informację dot.  Polecenie Zmiany – Ekrany akustyczne 3,0 (EA1.1, EA1.2,EA5,EA2).
 5. Kierownik Projektu poinformował, że w najbliższych dniach zostanie sfinalizowana kwestia protokołu dot. zabezpieczenia szczelin między obiektami.
 6. W dniu 21.04.21r. odbyło się w formie telekonferencji spotkanie robocze, w celu omówienia uwag do planu badań.
 7. Wykonawca złożył projekty odcinków próbnych:
  • warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
  • stabilizacja (ulepszenie) podłoża gruntowego
 8. W dniu 23.04.2021r odbył się konserwatorski odbiór częściowy przy udziale przedstawicieli WUOZ w Opolu, Zamawiającego, Wykonawcy badań archeologicznych oraz Inżyniera Kontraktu na dwóch stanowiskach preliminowanych do badań:
  • Łomnica 11 – dokonano odbioru 71,75 arów – łącznie 127,55 arów (z 253 preliminowanych) – odkryto 260 obiektów archeologicznych datowanych na okres pradziejowy oraz nowożytny.
  • Ciarka 3 – dokonano odbioru 23,01 arów – łącznie 53,4 arów (z 117 preliminowanych) – odkryto 53 obiekty archeologiczne. Ze względu na zagęszczenie obiektów archeologicznych w n/w cz. stanowiska stwierdzono konieczność kontynuowania badań na obszarze 63 arów.
 9. Omówiono występujące roszczenia.
 10. Omówiono sprawy finansowe.
 11. Omówiono postęp prac oraz plan na kolejny tydzień
 12. Przedstawiono aktualną TOR.

Rada Techniczna nr 68

W dniu 20 kwietnia 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 68.

Rada Budowy nr 22

W dniu 13.04.2021 r. odbyła się Rada Budowy nr 22. Najważniejsze tematy narady:

 1. Czas jaki upłynął w odniesieniu do Kamienia Milowego Nr II (24 miesiące) – wynosi 80,52 %.
 2. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie (36 miesięcy) – wynosi 53,27 %.  
 3. Zaawansowanie finansowe: 9,31 % w stosunku do całości kontraktu,  a 98,46% w stosunku do etapu projektowego.
 4. Przypomniano, że na budowie obowiązują identyfikatory, które są przepustką pracowniczą wraz z naklejką na kask, która odpowiada numerowi na identyfikatorze. Obowiązują  także tabliczki informacyjne umieszczone za szybą w autach poruszających się po budowie.
 5. W dniu 19.03.21r. odbyło się uroczyste wbicie łopaty symbolizujące rozpoczęcie budowy. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele państwowych i  lokalnych władz, Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
 6. Temat Projektu Gwarancji zwrotu zaliczki był w minionym miesiącu jednym z podstawowych spraw formalno-prawnych do załatwienia. Wymiana korespondencji i propozycje projektów gwarancji były na bieżąco weryfikowane i opinie przedkładane do Zamawiającego.
 7. W minionym miesiącu, jako że Wykonawca planował przystąpienie do różnych asortymentów robót, odbyło się kilka spotkań komisji odbioru oznakowania robót, na czas realizacji.
 8. Zamawiający przekazywał Wykonawcy, w obecności Inżyniera pozostałe działki z nadleśnictwa Kluczbork, za wyjątkiem grupy działek w Ciarce (NDL Kluczbork), na których są prowadzone archeologiczne badania ratownicze. Po zakończeniu tych prac działki zostaną przekazana Wykonawcy.
 9. Pozostały do przejęcia przez Wykonawcę działki z terenów PKP PLK oraz PKP Nieruchomości.
 10. W miesiącu marcu odbyły się planowo cztery Rady Techniczne.
 11. Oprócz narad kontraktowych odbywały się w minionym miesiącu spotkania robocze:
  • odbyła się dodatkowa Rada Roszczeń w dniu 11.03.21r., na której omówiono szczegółowo Roszczenie Ostateczne R10
  • 25.03.21r. – spotkanie w temacie planu badań laboratoryjnych
  • 25.03.21r. – spotkanie robocze z udziałem wszystkich stron, na którym ustalono sposób dalszego procedowania tematu przedmiarów i ZPRS

Zestawienie tabelaryczne wprowadzonych TOR :

Zestawienie wykonanych robót:

Rada Techniczna nr 67

W dniu 30 marca 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 67.

 1. Planowane TOR:
  • od dnia 01.04.21r. tymczasowa organizacja ruchu związana z organizacją wyjazdów z budowy w km 21+100 S11, w ciągu drogi wewnętrznej, ul. Wydzieracz
  • od dnia 31.03.21r. tymczasowa organizacja ruchu związana z budową i funkcjonowaniem bypassu w ciągu drogi gminnej, ul. Wydzieracz
  • od dnia 01.04.21r. tymczasowa organizacja ruchu związana z przebudową sieci telekomunikacyjnej na długości budowanej S11.
 2. Termin przejęcia terenu kolei planowany jest na 14.04.2021 r.
 3. Główny Inspektor Drogowy poinformował, że nie występują żadne opóźnienia w robotach.
 4. W dniu 25.03.21 r. odbyło się spotkanie robocze dotyczące m.in. omówienia planu badań, odcinków próbnych i sprawozdań, które zostały przekazane do Inżyniera.
 5. Na stanowisku Ciarka tj. km 0+400 – 0+800 i stanowisku Łomnica przy ul. Lompy trwają Archeologiczne Ratunkowe Badania Wykopaliskowe.
 6. Na etapie procedowania jest 19 roszczeń.
 7. TOR obowiązujący:

8. Wykonane prace:

Rada Techniczna nr 66

W dniu 23 marca 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 66. Na Radzie Technicznej przedstawiony został zakres wykonanych robót w tygodniu poprzedzającym naradę.

Wykonane prace:

 1. W dniu 19.03.2021 odbyła się oficjalna inauguracja budowy  na wysokości Kolonii Ciarka. – „wbicie łopaty”, w którym wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa, miejscowych władz, Zamawiającego i Wykonawcy.
 2. Na stanowisku Ciarka tj. km 0+400 – 0+800 i stanowisku Łomnica przy ul. Lompy trwają Archeologiczne Ratunkowe Badania Wykopaliskowe, jak również rozpoczęto prace archeologów na stanowisko Ciarka 3.
 3. Plan badań laboratoryjnych w dniu 16 marca wpłynął do Inżyniera i jest w trakcie  weryfikacji.
 4. W dniu 25.03.21 r. planowane jest spotkanie robocze dotyczące m.in. odcinków próbnych i sprawozdań, które zostały przekazane do Inżyniera.
 5. Główny Inspektor Drogowy poinformował, że roboty są prowadzone zgodnie z Warunkami Kontraktu i Projektem Wykonawczym. Postęp prac jest zadawalający, nie widać na tym etapie żadnych opóźnień w robotach.
 6. Omówiono roszczenia.
 7. Omówiono sprawy finansowe.

Rada Techniczna nr 65

W dniu 16 marca 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 65.

Rada Budowy nr 21

W dniu 8 marca 2021 r. odbyła się Rada Budowy nr 21. Najważniejsze tematy poruszane na naradzie:

 1. Czas jaki upłynął w odniesieniu do Kamienia Milowego Nr II (24 miesiące) – wynosi 79,29 %.
 2. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie (36 miesięcy) – wynosi 52,45 %.  
 3. Zaawansowanie finansowe: 8,90 % w stosunku do całości kontraktu,  a 97,09% w stosunku do etapu projektowego.
 4. W lutym odbywały się cykliczne spotkania Zamawiającego, Wykonawcy, Inżyniera oraz przedstawicieli stron przekazujących, związanych z przekazaniem działek z nadleśnictwa Lubliniec, Kluczbork oraz Olesno. W minionym tygodniu przekazane zostały ostatnie działki w Nadleśnictwie Olesno. Pozostały jeszcze działki w Nadleśnictwie Kluczbork
 5. Wykonawca w dniu 22.02.21r, przekazał do Wojewody Śląskiego zgłoszenie zamiaru budowy przyłączy elektroenergetycznych – wraz z załącznikami. Takie samo zgłoszenie zostało również wysłane do Wojewody Opolskiego na budowę linii kablowej ziemnej niskiego napięcia w pasie DW 494 oraz na budowę linii kablowych dla niskiego napięcia w pasie DW 487 i drogi gminnej 101 341.
 6. Wykonawca wprowadzał drobne uwagi do rewizji PW oraz  złożył w dniu 26.02.21r. wniosek o zatwierdzenie PW R02 posadowienie WS3 – WS6, gdzie zaprojektował kolumny DSM.
 7. W minionym miesiącu Wykonawca zgłaszał wykonywanie kolejnych zarobów próbnych oraz, w związku ze sprzyjającą pogodą, rozpoczęły się prace w terenie, a co za tym idzie również badania Wykonawcy- pobieranie materiału do badania przydatności do ponownego wbudowania, badanie nośności i zagęszczenia na wymianie gruntu S11, okolice km 22+400 (ul. Dzierżona).
 8. Zestawienie tabelaryczne wprowadzonych TOR :

Rada Techniczna nr 64

W dniu 1 marca 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 64. Omówione tematy:

 1. Wykonawca zawiadomił Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych w Opolu o planowanej do wprowadzenia od dnia 03.03.21r. tymczasowej organizacji ruchu, tj.: wyjazdów z budowy w ciągu drogi DK11 w km 500+660 strona prawa.
 2. Wykonawca zgłosił planowane rozpoczęcie robót w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia oraz sieci teletechnicznych od dnia 05.03.21r. Inżynier przekazała stosowne instrukcje swoim inspektorom branżowym.
 3. Wykonawca w dniu 22.02.21r, przekazał do Wojewody Śląskiego zgłoszenie zamiaru budowy przyłączy elektroenergetycznych – wraz z załącznikami. Takie samo zgłoszenie zostało również wysłane do Wojewody Opolskiego na budowę linii kablowej ziemnej niskiego napięcia w pasie DW 494 oraz na budowę linii kablowych dla niskiego napięcia w pasie DW 487 i drogi gminnej 101 341.
 4. W minionym tygodniu wykonane zostały następujące roboty budowlane:
  • Odhumusowanie:
   S11 Km 2+700 – 2+960
   S11 Km 3+025- 3+090 – zbiornik ZR4
   S11 Km 13+800- 14+050
   DD21 Km 1+750 – 2+500
   DD23 Km 0+000 – 0+470
  • Wykop
   Zbiornik ZR 4 Km 3+025 – 3+090
   S11 Km 0+840 – 1+300
   S11 Km 0+8400 – 0 +900 – wykop rowu str. prawa i lewa
  • Nasyp – platforma robocza: S11 Km 2+800 – 2+960
  • Zagęszczanie I warstwy, wymiana gruntu: S11 Km 3+025 – 3+090
  • Wycinka lasów prywatnych: S11 Km 23+500 – 24+800
  • Karczowanie karpin S11 Km 2+600 – 3+100
  • Montaż przepustu stalowego fi 1600 PH DD-39-01 – DD 39
  • Roboty ziemne na rowie: Rów R-498 w km 23+265
  • Rozbiórka przepustów: RBN w km 3+260
  • Likwidacja istniejących rowów: RBN w km 3+195
  • Konserwacja istniejącego cieku – rzeka Stobrawa S11 Km 3+150
 5. Omówione zostały sprawy projektowe.
 6. Omówione zostały sprawy finansowe.

Rada Techniczna nr 63

W dniu 22 lutego 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 63. Najważniejsze tematy narady:

 1. Wykonawca w terminie kontraktowym złożył rewizję 01 Programu dla etapu Robót, który został zweryfikowany przez Inżyniera.
 2. Kierownik Projektu potwierdził, że otrzymał kolejną gwarancję należytego wykonania i że przekazał wszystkie projekty gwarancji oraz opinie do działu prawnego, który je obecnie weryfikuje.
 3. Wykonawca zawiadomił Starostę Oleskiego o planowanej do wprowadzenia od dnia 24.02.21r. tymczasowej organizacji ruchu, tj.: wyjazdów z budowy w ciągu dróg gminnych na terenie gminy Olesno oraz organizacji ruchu związanej z zamknięciem drogi gminnej ul. Dzierżona i poprowadzeniem objazdu ul. Lompy w miejscowości Łomnica – od 01.03.21 r.
 4. Wykonawca zawiadomił Inżyniera o planowanym na dzień 24.02.21r. rozpoczęciu prac związanych z przebudową sieci wodociągowych.
 5. Prace wykonane w minionym tygodniu:
  • S11 km 23+300- 23+700 sprzątanie po przeprowadzonej wycince
  • S11 km 24+500- 24+800 – wycinka drzew
  • S11 km 14+700- 15+300 – karczowanie karpin 
  • Wykonywanie wykopu pod Rów R-498 w okolicy MS-27 i ul. Dzierżona
  • S11 km 22+330 – 22+465 – planowana wymiana gruntu nie została rozpoczęta ze względu na złe warunki pogodowe;
  • Wykonywano platformę roboczą pod miejsce tymczasowego składowania  materiału na wymianę
  • Wymiana gruntu w rejonie rzeki Stobrawy:
   DD09 km 0+020 – 0+250 ,
   DD 10 km 1+200 – 1+270 ,
   S11 km 3+025 – 3+090
 6. Omówiona została Tymczasowa Organizacja Ruch – aktualnie obowiązuje 8 projektów.
 7. Omówiony został temat ekranów akustycznych.
 8. W minionym tygodniu przekazane zostały Wykonawcy wyniki z pierwszego zarobu próbnego. W dniu 23.02.21 r zaplanowano ponowny pobór materiału – grys bazaltowy 2/8 i 8/16 celem przebadania zawartości pyłów.
 9. Omówione zostały roszczenia.
 10. Omówione zostały sprawy finansowe.

Rada Techniczna nr 62

W dniu 15 luty 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 62. Najważniejsze tematy narady:

 1. Roboty wykonane w minionym tygodniu:
  • S11 km 23+500 – 24+000 – wycinka drzew na terenie Lasów Prywatnych
  • rzeka Stobrawa km 3+100 – 3+150 – roboty ziemnie – plantowanie dna i skarp
  • S11 km 15+700 – 16+00 karczowanie i wycinka
  • S11 km 22+890 – 23+260 – odhumusowanie i wykop pod nową trasę
  • DD09 0+020 – 0+151 – wymiana gruntu
 2. W minionym tygodniu zostały zatwierdzone projekty posadowień dla obiektu na kolumnach CMC.
 3. Zaakceptowane zostały Tymczasowe Organizacje Ruchu związane z funkcjonowaniem:
  • Wyjazdu z budowy w ciągu DK11 (w km 498+965)
  • Zamknięcia u. Bronieckiej w m. Świercze w km 13+900 S11
  • Zamknięcia dróg wewnętrznych w m. Ciarka w km 0+650 (WD-1), 1+260, 1+660 S11
 4. Temat zatwierdzania przedmiarów został sfinalizowany w dniu 12.02.21r.
 5. Wykonawca przekazał Sprawozdanie z Rozpoznania saperskiego, część 1, w którym nie stwierdzono wykrycia żadnych niewybuchów na terenie objętym budową.
 6. Do Wojewódzkiego Opolskiego Konserwatora Zabytków została przekazana decyzja zezwalająca na realizację badań archeologicznych w obrębie Ciarka oraz Łomnica.
 7. Omówione zostały roszczenia.
 8. Omówione zostały sprawy finansowe.