Rada Techniczna nr 104

W dniu 17 maja 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 104.

 1. Zamawiający w dniu 16.05.22r. powołał Komisję odbioru Robót Dodatkowych zgodnie z Aneksem nr 4 (wysypiska śmieci), która rozpoczyna działanie w dniu 23.05.22r. o godz. 10:00 w siedzibie GDDKiA w Opolu.
 2. W zakresie robót przygotowawczych Wykonawca niezmiennie dba o utrzymanie oznakowania – ustawienie znaków informacyjnych i ostrzegawczych. Wykonawca utrzymuje drogi dojazdowe wraz z ich odwodnieniem. W trybie ciągłym realizowane jest rozpoznanie saperskie, nadzór archeologiczny oraz środowiskowy. Efekty pracy tych jednostek można znaleźć w raportach miesięcznych.
 3. Realizowane roboty wykorzystywały 25 tymczasowych organizacji ruchu. Mimo przełożenia ruchu z bypassu na obiekt to wewnętrznie nie zmieniła się ilość. Zamiast bypassu pojawiła się jedna organizacja ruchu dotycząca robót związanych z zakresem robót drogowych. W najbliższym czasie, najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu planowane będzie przystąpienie do całkowitego zamknięcia węzła Olesno.
 4. Główny Inspektor Robót Drogowych przekazał, że jeżeli chodzi o prowadzenie robót na budowie to jakość jest poprawna.
 5. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej przekazał, że prace postępują prawidłowo.
 6. Inspektor Robót Branżowych przekazał, że budowa przebiega w prawidłowy sposób. Generalnie prace trwają przy kanalizacji technologicznej, deszczowej, zbiornikach retencyjnych, rowach melioracyjnych. Ostatnie kontrole dotyczyły głównie rowu 494. Zbiorniki retencyjne są przygotowane pod względem robót ziemnych. W tym miesiącu mają być przygotowane zbiorniki 5.1, 15 i 16. Przy robotach melioracyjnych przygotowanie robót wygląda prawidłowo.
 7. Omówiono pozostałe sprawy techniczne.
 8. Omówiono sprawy jakościowe
 9. Omówiono sprawy finansowe.
 10. Postęp prac:

Rada Budowy nr 35

W dniu 10 maja 2022 odbyła się Rada Budowy nr 35.

 1. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie (36 miesięcy + 78 dni) – wynosi 76,08%.
 2. Procedowany jest projekt Stałej Organizacji Ruchu.
 3. W minionym miesiącu odbyło się kilka spotkań komisji odbioru oznakowania robót, na czas realizacji oraz spotkań dotyczących jakości, roszczeń i problemów na budowie.
 4. Przedstawiciel Wykonawcy poinformował, że realizacja robót w zeszłym miesiącu odbywała się z wykorzystaniem 25 organizacji ruchu wyniesionych w teren. Z dużych planowanych organizacji ruchu planowanych do wprowadzenia w maju mających bezpośredni wpływ na ruch cywilny to jest to puszczenie ruchu pod obiektem WS-3, czyli likwidacja bypassu okalającego ten obiekt. Dodatkowo jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem to pod koniec miesiąca Wykonawca chciałby przystąpić do zamknięcia całkowitego drogi powiatowej będącej częścią Węzła Olesno i przełożenie ruchu przy WD-9. Terminy są jeszcze procedowane.
 5. Główny Inspektor Branży Drogowej poinformował, że jeżeli chodzi o jakość robót prowadzonych na budowie nie wnosi uwag.
 6. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej przekazał, że zasadnicze roboty konstrukcyjne zostały zakończone na praktycznie wszystkich obiektach.
 7. Kierownik Projektu przekazał, że ze swojej strony nie ma uwag po wczorajszym objeździe po terenie budowy. Poprosił Kierownika Budowy o zintensyfikowanie działań związanych z zabezpieczeniem dróg technologicznych (pył i kurz).
 8. Omówiono występujące roszczenia.
 9. Procedowany jest temat zmian w prawie geodezyjnym.
 10. Wyniki badań kontrolnych są na bieżąco monitorowane. W miesiącu sprawozdawczym zlecono 72 badania kontrolne w zakresie prowadzonych Robót.
 11. W dniu 14.04.2022 odbyła się wizytacja w Wytwórni Mas Bitumicznych w Lipiu Śląskim, weryfikacji podległa wytwórnia podczas produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej. Z wizytacji sporządzono protokół.  
 12. W minionym miesiącu odbyły się dwa przeglądy budowy pod kątem ochrony środowiska.
 13. Omówiono sprawy finansowe.
 14. Postęp prac:

Rada Techniczna nr 103

W dniu 26.04.2022 odbyła się Rada Techniczna nr 103.

 1. Wykonawca w dniu 25.04.22r. otrzymał od Zamawiającego Klauzulę Rozpatrzenia Projektu Organizacji Ruchu.
 2. Wykonawca systematycznie przekazuje swoje wystąpienia do poszczególnych Zarządców Dróg o uzgodnienia planowanych do wprowadzenia TOR.
 3. Główny Inspektor Robót Drogowych przekazał, że nie ma uwag jeżeli chodzi o jakość prowadzonych robót drogowych. Drobne tematy na bieżąco są rozwiązywane wspólnie z Kierownikami robót.
 4. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej przekazał, że jeżeli chodzi o roboty mostowe to realizowane są one zgodnie z harmonogramem.
 5. Omówione zostały sprawy techniczne.
 6. Omówione zostały sprawy związane z jakością.
 7. Omówione zostały sprawy finansowe.
 8. Postęp robót:

Rada Budowy nr 34

W dniu 12 kwietnia 2022 odbyła się Rada Budowy nr 34.

 1. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie (36 miesięcy + 78 dni) – wynosi 73,54%
 2. W miesiącu marcu, do dnia 15 trwał okres zimowy a od 16.03.22r. rozpoczął się formalnie okres realizacji.
 3. W minionym miesiącu odbyły się trzy Rady Techniczne: Rada Techniczna nr 99 w dniu 01.03.2022r., Rada Techniczna nr 100 w dniu 22.03.2022r., Rada Techniczna nr 101 w dniu 29.03.2022r.
 4. Oprócz narad kontraktowych odbywały się w minionym miesiącu spotkania robocze m.in.: spotkanie dotyczące jakości i interpretacji wyników badań – dnia 15.03.22r., spotkanie dot. roszczeń i problemów na budowie – 11.03.22r., spotkanie dot.  rdestowca, spotkanie dotyczące PSOR, uwag BRD, z których zostały spisane notatki, a także inne spotkania robocze na budowie.
 5. Główny Inspektor Branży Drogowej poinformował, że jeżeli chodzi o prowadzone roboty to na dzień dzisiejszy nie ma większych uwag co do jakości, wszystkie uwagi jakościowe są drobne związane bezpośrednio z produkcją.
 6. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej i Drogowej przekazał, że warstwy konstrukcyjne na sekcji IV dla etapu I są na ukończeniu.
 7. W zakresie realizacji robót Wykonawca potwierdza, że nie występują opóźnienia w stosunku do zakończenia czasookresów wskazanych w harmonogramie.
 8. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej  poinformował, że nie ma uwag co do jakości prowadzonych prac.
 9. Wszystkie sprawy związane z ochroną środowiska, za wyjątkiem tych ujętych w roszczeniach, są prowadzone na bieżąco.  
 10. Omówione zostały sprawy finansowe oraz roszczenia.
 11. Postęp prac

 

Rada Techniczna nr 102

W dniu 05 kwietnia 2022 odbyła się Rada Techniczna nr 102.

 1. W zeszłym tygodniu z powodu wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych w głównej mierze przez temperatury i opady deszczu oraz śniegu, zostały wstrzymane roboty na następujących asortymentach, które w miarę poprawy warunków będą wznawiane w tym tygodniu:
  • betonowanie kap obiektu WD-8B1 i WD-24
  • izolacja z papy termozgrzewalnej na obiekcie WD-8B1 i WD-15
  • zasypka inżynierska na obiektach WS-3, WS-5 i MS-27
  • roboty ziemne
  • podbudowa z kruszywa
  • roboty bitumiczne
 2. Realizowane roboty wykorzystują 24 tymczasowe organizacje ruchu. Wprowadzona została jedna nowa TOR – przełożenie ruchu z ulicy Lompy na Dzierżonia powiązane z zamknięciem ul. Lompy na czas montażu ustroju nośnego obiektu WS-25.
 3. Główny Inspektor Robót Drogowych przekazał, że nie ma większych uwag jeżeli chodzi o jakość prowadzonych robót drogowych.
 4. Wykonawca rozpoczął wydobycie śmieci z niezinwentaryzowanego wysypiska.
 5. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej przekazał, że roboty są prowadzone bez zastrzeżeń.
 6. Przyjęty został Program Robót rewizja 3.
 7. Inżynier Kontraktu przekazała że nie ma uwag do robót prowadzonych w terenie.
 8. Omówiono bieżące sprawy techniczne oraz dotyczące jakości robót.
 9. Omówiono sprawy finansowe i roszczenia.
 10. Postęp robót

Rada Techniczna nr 101

W dniu 29 marca 2022 odbyła się Rada Techniczna nr 101.

 1. Realizowane roboty wykorzystywały 24 tymczasowe organizacje ruchu, z czego 10 to wjazdy i wyjazdy, 2 mostowe, 4 drogowe, 3 bypassy, 4 zamknięcia i 1 wahadło. Na kolejny tydzień zaplanowane jest zamknięcie drogi powiatowej 1949 – droga w miejscowości Łomnica – ulica Lompy. Alternatywnie zostanie otwarta droga pod obiektem 26 – ulica Dzierżona.
 2. Główny Inspektor Robót Drogowych przekazał, że nie ma uwag jeżeli chodzi o jakość prowadzonych robót drogowych. Wszelkie uwagi są przekazywane bezpośrednio na budowie i Wykonawca na bieżąco reaguje.
 3. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej przekazał, że jeżeli chodzi o roboty mostowe to potwierdza, że prace przebiegają zgodnie z ustaleniami.
 4. Inżynier Kontraktu przekazała że nie ma uwag do tempa i jakości robót, które są prowadzone.
 5. Inżynier Kontraktu przekazała, że procedura występowania niezidentyfikowanych składowisk śmieci została zakończona.
 6. Inżynier Kontraktu przekazała, że temat występowania rdestowca jest nadal procedowany zamówieniem dodatkowym, który zotanie ostatecznie sfinalizowany zawarciem aneksu (przed przystąpieniem do robót).
 7. Omówione zostały tematy związane z jakością.
 8. Omówione zostały tematy finansowe.

Rada Techniczna nr 100

W dniu 22 marca 2022 odbyła się Rada Techniczna nr 100.

 1. Od 16.03. 22r. zakończyła się przerwa zimowa i rozpoczął się okres realizacji.
 2. W dniu 17.03.22r. Wykonawca przedłożył aktualizację Programu dla etapu Robót rewizja 3.
 3. W zakresie robót przygotowawczych Wykonawca niezmiennie dba o utrzymanie oznakowania – ustawienie znaków informacyjnych i ostrzegawczych. Wykonawca utrzymuje również drogi dojazdowe wraz z ich odwodnieniem.
 4. W trybie ciągłym realizowane jest rozpoznanie saperskie, nadzór archeologiczny oraz środowiskowy.
 5. Główny Inspektor Robót Drogowych przekazał, że nie ma uwag jeżeli chodzi o jakość prowadzonych robót drogowych. Wszelkie drobne uwagi są przekazywane bezpośrednio kierownikom robót na budowie.
 6. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej potwierdził, że jeżeli chodzi o roboty mostowe to większe roboty na 90% obiektów zostały zakończone oraz przypomniał, że konieczne jest uporządkowanie rejonu obiektów już wykonanych.
 7. Geodeta Nadzoru zaproponował, aby po zakończonym okresie zimowym wykonać kontrolę osnowy realizacyjnej i zbadać jej stan.
 8. W dniu 15.03.2022 odbyło się spotkanie robocze, na którym omówiono bieżące tematy jakościowe. Notatka z przedmiotowego spotkania została rozesłana do weryfikacji.
 9. W dniu 18.03.20222 wykonano  odcinek próbny asfaltu lanego na obiekcie WD-9. Z odcinka pobrano próbki do badań kontrolnych.
 10. Omówiono pozostałe sprawy techniczne
 11. Omówiono sprawy finansowe.
 12. Postęp prac:

Aktualna Tymczasowa Organizacja Ruchu

Rada Budowy nr 33

W dniu 08 marca 2022 odbyła się Rada Budowy nr 33.

 1. Wykonawca złożył Raport miesięczny za miesiąc luty w terminie zgodnym z Warunkami Kontraktu.
 2. Inżynier Kontraktu poinformowała, że na dzień 28.02.2022 r.:
  • I Kamień Milowy został zrealizowany w terminie zgodnym z WK, tj. – 20 marzec 2020 r. został złożony Wniosek o ZRID
  • II Kamień Milowy został zrealizowany w terminie zgodnym z WK, tj. 20.08.2021r.
  • Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie (36 miesięcy) – wynosi 72,18%.
 3. W minionym miesiącu odbyło się kilka spotkań komisji odbioru oznakowania robót, na czas realizacji.
 4. W miesiącu lutym, ze względu na okres zimowy (który rozpoczął się 15 grudnia) i zgodnie ze wspólnymi ustaleniami, odbyły się dwie Rady Techniczne.
 5. Oprócz narad kontraktowych odbyło się w minionym miesiącu spotkanie dotyczące jakości i interpretacji wyników badań – dnia 15.02.22r.
 6. Omówiono temat zmian w prawie geodezyjnym.
 7. Inżynier wydała Polecenie Zmiany nr 1 dla „cichej  nawierzchni” oraz Polecenie Zmiany dla ekranów akustycznych.
 8. W minionym miesiącu nie wpłynęły żadne nowe powiadomienia o Roszczeniach od Wykonawcy. Natomiast w dniu 03.03.22r. Wykonawca złożył powiadomienie R36 o Sile Wyższej – wojna w Ukrainie.
 9. Omówiono sprawy administracyjne oraz finansowe.
 10. Postęp prac:

Rada Techniczna nr 99

W dniu 01 marca 2022 odbyła się Rada Technicznej nr 99.

 1. Główny Inspektor Robót Drogowych przekazał, że roboty drogowe są prowadzone w minimalnym zakresie tzn. głównie są to wykopy gruntu na utylizację. Inspektor przekazał, że nie ma uwag do prowadzonych robót.
 2. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej przekazał, że nie ma uwag do prowadzonych robót.
 3. Inspektor Robót Branżowych przekazał, że nie ma żadnych uwag odnośnie kanalizacji.
 4. Inżynier Kontraktu przekazała, że procedura występowania niezinwentaryzowanych składowisk śmieci została zakończona i planowane jest rozpoczęcie prac związanych z ich usunięciem.
 5. Procedowanie tematu usunięcia rdestowca znajduje się na etapie podpisania protokołu trójstronnego. W chwili obecnej opracowywana jest koncepcja rozwiązania problemu.
 6. Wykonawca w dniu 25.02.22r. zgłosił nową Wytwórnię Betonu w Kluczborku i gotowość wykonania zarobów próbnych – ścieki monolityczne metodą ślizgową.
 7. Omówiono sprawy finansowe.
 8. Omówiono sprawy roszczeń
 9. Postęp prac:

Rada Techniczna nr 98

W dniu 22 lutego 2022 odbyła się Rada Technicznej nr 98.

 1. Wykonawca systematycznie przekazuje swoje wystąpienia do poszczególnych Zarządców Dróg o uzgodnienia planowanych do wprowadzenia TOR. Wykonawca planuje na 25.02.22r. wprowadzić nową Tymczasową Organizację Ruchu w miejscowości Łomnica w związku z zabezpieczeniem starego przebiegu DK 11.
 2. Kierownik Budowy przekazał, że cały czas Kontrakt jest w okresie zimowym, niemniej jednak Wykonawca próbuje prowadzić roboty te, które są dopuszczone w warunkach atmosferycznych.
 3. W zakresie robót przygotowawczych Wykonawca niezmiennie dba o utrzymanie oznakowania i walczy ze skutkami wiatrów ponadnormatywnych, które nawiedzają tereny budowy i okolicę.
 4. Główny Inspektor Robót Drogowych przekazał, że jeżeli chodzi o jakość prowadzonych robót to nie ma większych uwag. Prace, które są w tej chwili prowadzone w zakresie robót drogowych są robotami drobnymi.
 5. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej przekazał, że nie ma zastrzeżeń do jakości robót.
 6. Inspektor Robót Branżowych przekazał, że nie ma żadnych uwag odnośnie kanalizacji.
 7. Kierownik Projektu przekazał, że nie ma uwag i zgadza się ze spostrzeżeniami przekazanymi przez Inspektorów w kwestii budowy.
 8. Wykonawca przystąpił do realizacji zamiennego Projektu technologicznego dla posadowienia podpory B obiektu MS-4 i zgodnie z ustaleniami Inspektora Nadzoru wykonane zostaną badania kontrolne osiadań.
 9. W dniu 15.02.22r., zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, zamiast Rady Technicznej, odbyło się spotkanie dotyczące tematów związanych z jakością. Z tego spotkania została spisana notatka i wysłana do autoryzacji.
 10. Omówiono sprawy finansowe.
 11. Omówiono roszczenia.
 12. Postęp prac: