Rada Techniczna nr 25

W dniu 24 lutego 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 25. Najistotniejsze punkty narady:

 1. Konsultant na bieżąco analizuje wnioski o uzgodnienia techniczne w zakresie wszystkich branż.
 2. Wzór umowy podwykonawczej uzyskał pozytywną opinię Konsultanta.
 3. Uaktualniony plan sytuacyjny z liniami rozgraniczającymi uwzględniającymi nową ewidencję został zaopiniowany pozytywnie.
 4. Omówiono sprawy projektowe.
 5. Wykonawca zreferował przebieg realizacji z ustaleń z Rady Technicznej nr 23.
 6. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny z PPP.
 7. Omówiono sprawy finansowe.

Rada Techniczna nr 24

W dniu 17 lutego 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 24. Najistotniejsze punkty narady:

 1. Konsultant na bieżąco analizuje wnioski o uzgodnienia techniczne w zakresie wszystkich branż.
 2. Wykonawca przekazał do Inżyniera wzór umowy podwykonawczej po weryfikacji. Oczekuje się akceptacji dokumentu.
 3. Uaktualniony plan sytuacyjny z liniami rozgraniczającymi uwzględniającymi nową ewidencję został udostępniony stronom.
 4. Omówiono sprawy projektowe: rozwiązanie projektowe sposobu przeprowadzenia wody z rowu w poprzek pasa utrzymaniowego, ingerencję w obszar „7 źródeł”, zastosowanie konkretnych materiałów przy projektowaniu obiektów.
 5. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny z PPP.
 6. Omówiono sprawy finansowe.

Rada Budowy nr 8

W dniu 10 lutego 2020 r. odbyła się Rada Budowy nr 8. Podsumowanie Rady:

 1. Czas jaki upłynął w odniesieniu do I Kamienia Milowego – 20 marzec 2020 r. wynosi 84,26%
 2. Czas jaki upłynął w odniesieniu do Kamienia Milowego Nr II – wynosi 35,30 %
 3. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie – wynosi 23,34 %
 4. Personel Konsultanta został przeszkolony z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w zakresie obowiązków wykonywanych przez Nadzór.
 5. Wykonawca przyjął polecenie dokonania aktualizacji PPP.
 6. Komplet Projektów Architektoniczno-Budowlanych został zweryfikowany, a uwagi przekazane Wykonawcy.
 7. Raport oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został przekazany do centrali GDDKiA.
 8. Konsultant na bieżąco weryfikuje tabele do aktualizacji uzgodnień.
 9. Zreferowano postęp prac w odniesieniu do Programu Prac Projektowych m.in:
  – zakończono i złożono do Inżyniera Kontraktu Mapę sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych,
  – zakończono i złożono do Inżyniera Kontraktu Projekt Budowlany
  – zakończono i złożono do Inżyniera Kontraktu operaty wodno-prawne
  – opracowywane były wnioski o odstępstwa
 10. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny ze złożonym Programem Prac Projektowych. Na dzień Rady Budowy nie wystąpiły żadne opóźnienia i Wykonawca realizuje uwagi zgłaszane na Radach Technicznych.
 11. Wyszczególniono listę prac, które powinny być wykonane w kolejnym miesiącu – do następnej Rady Budowy.
 12. Omówiono środki, jakimi dysponuje Wykonawca.
 13. Omówiono sprawy techniczne, niezbędne do dalszej pracy.
 14. Omówiono sprawy finansowe, związane z Przejściowym Świadectwem Płatności.
 15. Na dzień Rady Budowy nie występują żadne roszczenia ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.

Rada Techniczna nr 23

W dniu 03 lutego 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 23. Najistotniejsze punkty narady:

 1. Omówiono proces weryfikacji złożonego Wzoru umowy podwykonawczej.
 2. Został omówiony proces weryfikacji Opinii geotechnicznej, projektu geotechnicznego oraz dokumentacja podłoża gruntowego.
 3. Został omówiony proces weryfikacji Projektu Architektoniczno-Budowlanego
 4. Konsultant na bieżąco analizuje wnioski o uzgodnienia techniczne, których uzyskaniem zajmuje się Projektant.
 5. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny ze złożonym Programem Prac Projektowych.
 6. Omówione zostały szczegółowe zagadnienia projektowe, jak również trudności, które wystąpiły na bieżącym etapie prac i przedstawiono sposoby ich rozwiązania.

Rada Techniczna nr 22

W dniu 27 stycznia 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 22. Najistotniejsze punkty narady:

 1. Wzór umowy podwykonawczej jest nadal w procedowaniu.
 2. Opinia geotechniczna, projekt geotechniczny oraz dokumentacja podłoża gruntowego są nadal w procedowaniu.
 3. Został omówiony proces weryfikacji Projektu Architektoniczno-Budowlanego
 4. Konsultant na bieżąco analizuje wnioski o uzgodnienia techniczne, których uzyskaniem zajmuje się Projektant.
 5. Raport z grudniowych spotkań z lokalną społecznością jest opracowywany.
 6. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny ze złożonym Programem Prac Projektowych.
 7. Omówione zostały szczegółowe zagadnienia projektowe, jak również trudności, które wystąpiły na bieżącym etapie prac i przedstawiono sposoby ich rozwiązania.

Rada Techniczna nr 21

W dniu 20 stycznia 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 21. Najistotniejsze punkty narady:

 1. Wzór umowy podwykonawczej jest nadal w procedowaniu.
 2. Opinia geotechniczna, projekt geotechniczny oraz dokumentacja podłoża gruntowego są nadal w procedowaniu.
 3. Złożony został Projekt Budowlany obejmujący wszystkie branże wraz z mapą do celów projektowych i operatem wodno-prawnym. Trwa proces weryfikacji.
 4. Konsultant na bieżąco analizuje wnioski o uzgodnienia techniczne, których uzyskaniem zajmuje się Projektant.
 5. Raport z grudniowych spotkań z lokalną społecznością jest opracowywany.
 6. Przedstawiciel Wykonawcy wystąpi w bieżącym tygodniu o opinię do ZRiD.
 7. Omówione zostały szczegółowe zagadnienia projektowe, jak również trudności, które wystąpiły na bieżącym etapie prac i przedstawiono sposoby ich rozwiazania.
 8. Omówiono sprawy finansowe.

Rada Budowy nr 7

W dniu 13 stycznia 2020 r. odbyła się Rada Budowy nr 7, na której omówiono postęp robót oraz etapy akceptacji niezbędnych dokumentów kontraktowych. Pozostałe tematy Rady Budowy:

 1. Podsumowanie spotkań ze społecznością lokalną, które odbyły się w dniach 16 i 17 grudnia 2019 r.
 2. Ocena przez Konsultanta postępu prac, na podstawie zatwierdzonego Programu Prac Projektowych – wynik pozytywny.
 3. Omówienie tematów związanych z ochroną środowiska.
 4. Omówienie spraw finansowych.
 5. Sprawy administracyjne – zmiana na stanowisku Dyrektora ds. Inwestycji w GDDKiA Oddział w Opolu

Rada Budowy nr 6

W dniu 9 grudnia odbyła się Rada Budowy nr 6. Podsumowanie Rady:

 1. Czas jaki upłynął w odniesieniu do I Kamienia Milowego – 20 marzec 2020 r. wynosi 63,93%
 2. Czas jaki upłynął w odniesieniu do Kamienia Milowego Nr II – wynosi 26,79 %
 3. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie – wynosi 17,71 %
 4. Personel Konsultanta został przeszkolony z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w zakresie obowiązków wykonywanych przez Nadzór.
 5. Akceptacja Wstępnego Projektu Budowlanego z uwagami do wprowadzenia w kolejnym etapie.
 6. Akceptacja Programu Badań Geotechnicznych.
 7. Konsultant zaopiniował pozytywnie ostateczny wzór umowy podwykonawczej na roboty budowlane
 8. Konsultant zaakceptował proponowane rozbicie ceny kontraktowej.
 9. Konsultant na bieżąco weryfikuje tabele do aktualizacji uzgodnień.
 10. Konsultant przeanalizował wnioski o uzgodnienia techniczne i oświadcza, że Wykonawca wywiązuje się ze wszystkich swoich zobowiązań w tym temacie.
 11. Wykonawca rozpoczął dnia 25.11.2019 r. wykonywanie badań geologicznych zgodnie z przyjętym przez Inżyniera Kontraktu Programem badań geotechnicznych.
 12. Zreferowano postęp prac w odniesieniu do Programu Prac Projektowych m.in: weryfikacja zakresu mapy dla przyjętych rozwiązań projektowych, badanie stanu prawnego dotyczące wykonywania mapy do celów projektowych, zakończenie prac nad Programem Badań Geologicznych, prace projektowe związane z geometrią układu drogowego, niweletami dróg obsługujących tereny przyległe, kształtowanie odwodnienia układu drogowego, opracowywanie wstępnego przebiegu linii rozgraniczających; w branży mostowej – konstruowane były obiekty inżynierskie; w pozostałych branżach prowadzone były prace projektowe dotyczące przebiegu sieci, opracowywano projekt kanalizacji deszczowej oraz opracowywano projekty przebudowy cieków i zbiorników retencyjnych.
 13. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny ze złożonym Programem Prac Projektowych. Na dzień Rady Budowy nie wystąpiły żadne opóźnienia i Wykonawca realizuje uwagi zgłaszane na Radach Technicznych.
 14. Wyszczególniono listę prac, które powinny być wykonane w kolejnym miesiącu – do następnej Rady Budowy.
 15. Omówiono środki, jakimi dysponuje Wykonawca.
 16. Omówiono sprawy techniczne, niezbędne do dalszej pracy.
 17. Omówiono występowanie ekranów akustycznych.
 18. Omówiono sprawy finansowe, związane z Przejściowym Świadectwem Płatności.
 19. Na dzień Rady Budowy nie występują żadne roszczenia ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.
 20. Na dzień 16.12 i 17.12 br. zaplanowano spotkania informacyjne ze społecznością.

Spotkanie informacyjne

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu wraz z Wykonawcą i  Biurem Projektów zapraszają na spotkanie informacyjne w sprawie zaprojektowania i budowy Obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11).

Spotkanie ma na celu poinformowanie lokalnej społeczności oraz wszystkich zainteresowanych stron o planowanym przedsięwzięciu.

W trakcie spotkań mieszkańcy będą mogli zapoznać się z aktualnymi rozwiązaniami projektowymi, dotyczącymi przebiegu drogi ekspresowej, przebudowywanych dróg poprzecznych oraz pozostałych dróg.

Strona informacyjna projektu:  www.s11-obwodnicaolesna.pl

Adres mailowy do składania wniosków: s11-olesno@trakt.eu

Wzór wniosku do pobrania poniżej:

Pobierz wzór wniosku

Terminy spotkań:

16.12.2019 godz. 16.00
Miejski Dom Kultury w Oleśnie
ul. Wielkie Przedmieście 31, Olesno

17.12.2019 godz. 16.00
Remiza OSP w Łomnicy
ul. Strażacka 3, Łomnica

Plany sytuacyjne planowanej inwestycji:

Rada Techniczna nr 20

W dniu 2 grudnia 2019 r. odbyła się Rada Techniczna nr 20. Najistotniejsze punkty narady:

 1. Wzór umowy Podwykonawczej został pozytywnie zaopiniowany przez Konsultanta
 2. Wykonawca rozpoczął wykonywanie badań geologicznych
 3. Konsultant na bieżąco analizuje wnioski o uzgodnienia techniczne
 4. Otrzymano komplet dokumentacji dot. uzgodnień: branża elektroenergetyczna, hydrotechniczna, drogowa, instalacyjna, środowiskowa, mostowa oraz inżynieria ruchu.
 5. W procedowaniu uzgodnienia branży teletechnicznej.
 6. Mapa do celów projektowych ma być ukończona z końcem bieżącego roku.
 7. Ortofotomapa została wykonana.
 8. Konsultant ocenia postęp prac jako zgodny z założonym PPP.
 9. Omówiono najważniejsze sprawy finansowe
 10. Na spotkaniu Zamawiającego, Wykonawcy i Konsultanta w dniu 28 listopada omówiono szczegóły dotyczące projektowania, które również przedstawiono na naradzie:
 • ukształtowania przebiegu linii rozgraniczających
 • dopracowania odwodnienia drogowego
 • lokalizacji zbiorników retencyjnych
 • zjazdów do przyległych nieruchomości
 • lokalizacji ekranów akustycznych
 • lokalizacji zieleni