Rada Techniczna nr 16

W dniu 23 października odbyła się Rada Techniczna nr 16, na której omówiono najważniejsze sprawy organizacyjne i zmiany personalne. Poza tym Konsultant poinformował, że na bieżąco analizuje wnioski o uzgodnienia techniczne, a uzyskane uzgodnienia z branży drogowej, elektroenergetycznej oraz hydrotechniczne szczegółowo omówiono. Przedstawiono postep prac projektowe i omowiono najważniejsze problemy i zagadnienia w tym temacie.

Rada Techniczna nr 15

W dniu 14 października odbyła się narada techniczna, na której podsumowano kolejny tydzień pracy. Konsultant na bieżąco analizuje wnioski i uzgodnienia techniczne, a tabele uzgodnień są na bieżąco uzupełniane. W opinii Konsultanta Wykonawca wywiązuje się ze swoich zobowiązań i realizuje wszystkie uwagi zgłaszane na Radach Technicznych. Omówiono bieżące sprawy projektowe, m.in. 10 km projektowanej trasy (w którym znajduje się skrzyżowanie z drogą wojewódzką) , przejścia dla dużych zwierząt czy temat lokalizacji, długości i wysokości zabezpieczeń akustycznych oraz bieżące sprawy finansowe.

Rada Budowy nr 4

W dniu 07.10.2019 r odbyła się Rada Budowy nr 4. Podsumowanie Rady:

 1. Czas jaki upłynął w odniesieniu do I Kamienia Milowego – 20 marzec 2020 r. wynosi 43,93%
 2. Czas jaki upłynął w odniesieniu do Kamienia Milowego Nr II – wynosi 18,41 %
 3. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie – wynosi 12,17 %
 4. Akceptacja dokumentów kontraktowych: Program Prac Projektowych Rewizja 1.3. został przyjęty przez Konsultanta, zatwierdzenie Ogólnego Programu Zapewnienia Jakości przez Konsultanta, Polisa Ubezpieczeniowa Wykonawcy została po powtórnej weryfikacji przez brokera poprawiona przez Wykonawcę i ponownie złożona do Zamawiającego i Konsultanta.
 5. Wykonawca przekazał, zgodnie z ustaleniami z technologiem Konsultanta, PZJ Szczegółowy na projektowanie – wniosek o zatwierdzenie jest w trakcie weryfikacji.
 6. Konsultant przeanalizował wnioski o uzgodnienia techniczne i oświadcza, że Wykonawca wywiązuje się ze wszystkich swoich zobowiązań w tym temacie.
 7. Wykonawca przedłożył do weryfikacji Program Badań Geotechnicznych, który został zweryfikowany przez Konsultanta i Zamawiającego.
 8. Zreferowano postęp prac w odniesieniu do Programu Prac Projektowych. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny ze złożonym Programem Prac Projektowych. Na dzień Rady Budowy nie wystąpiły żadne opóźnienia i Wykonawca realizuje uwagi zgłaszane na Radach Technicznych
 9. Wyszczególniono listę prac, które powinny być wykonane w kolejnym miesiącu – do następnej Rady Budowy.
 10. Omówiono sprawy finansowe, związane z Przejściowym Świadectwem Płatności nr 4.
 11. Na dzień Rady Budowy nie występują żadne roszczenia.

Rada Techniczna nr 14

Na 14 Radzie Technicznej, która odbyła się 30 września 2019 r., Konsultant podsumował dotychczasową pracę Wykonawcy, oceniając ją pozytywnie ze względu na wywiązywanie się Wykonawcy ze wszystkich zobowiązań. Podtrzymano również zapewnienie, że żaden z terminów zawartych w PPP nie jest zagrożony.

Omówiono sprawy projektowe, w tym analizę terenów przyległych do dróg publicznych, zabezpieczenia akustyczne, wykonanie uzupełniających badań geologicznych, rozwiązania projektowe obiektów inżynierskich, w szczególności przepustów o funkcji ekologicznej, mostów oraz obiektów nad zelektryfikowaną linią kolejową.

Postęp prac oceniono jako zgodny z założeniami Programu Prac Projektowych.

Następny termin spotkania stanowiący Radę Budowy wyznaczono na dzień 7 października br.

Rada Techniczna nr 13

W dniu 23 września br. odbyła się Rada Techniczna. Na naradzie poruszone zostały następujące tematy:

 1. Wykonawca przekazał Inżynierowi Kontraktu Szczegółowy Program Zapewnienia Jakości na etap projektowania, który zostanie przeanalizowany przez Technologa ze strony Konsultanta.
 2. Wykonawca zaktualizował tabelę uzgodnień branży drogowej, hydrotechnicznej, mostowej, teletechnicznej, środowiskowej oraz elektroenergetycznej.
 3. Inżynier Kontraktu w ustalonym terminie zweryfikuje wnioski o uzgodnienia techniczne.
 4. Poczyniono częściowe ustalenia z nadleśnictwami, umożliwiające kontynuowanie prac projektowych. Pozostałe decyzje są w procedowaniu poszczególnych nadleśnictw.
 5. Omówiono sprawy projektowe, dotyczące m.in. przebiegu dróg obsługujących tereny przyległe oraz dostępności terenów przyległych do dróg publicznych, zakończenia projektowanej trasy S11, organizacji ruchu, inwentaryzacji przyrodniczej, oddziaływania hałasu i lokalizacji zabezpieczeń akustycznych, zaprojektowania obiektów inżynierskich, przebiegu niwelety projektowanej trasy S11 oraz zaprojektowania ciągów pieszo-rowerowych.
 6. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny ze złożonym PPP.
 7. Omówiono sprawy finansowe.

Rada Techniczna nr 12

W dniu 16 września 2019 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono najważniejsze sprawy związane z realizacją Kontraktu. Rozpoczęto od tematów organizacyjno-administracyjnych, m.in. stanu zatwierdzenia poszczególnych dokumentów czy przedstawienia wzorów umów, pism i tabel. Następnie omówiono sprawy projektowe, skupiając uwagę na drogach obsługujących oraz obiektach inżynierskich.

Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny ze złożonym PPP.

Na koniec przedstawiono sprawy finansowe, w tym wartość ostatniego PŚP (Przejściowego Świadectwa Płatności).

Rada Budowy nr 3

W dniu 10 września 2019 r. odbyła się Rada Budowy nr 3, w której uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.

Złożono Raport Miesięczny za miesiąc sierpień 2019 – w terminie zgodnym z Warunkami Kontraktu.
Na dzień 31.08.2019 upłynęło 34,10 % czasu w stosunku do I Kamienia Milowego oraz 19,9% czasu w stosunku do II Kamienia Milowego, natomiast czas, jaki upłynął w stosunku do zakończenia Kontraktu to 9,45%.

PPP został przyjęty przez Konsultanta.

Zatwierdzono Ogólny Program Zapewnienia Jakości.

Zatwierdzono Podwykonawcę usług z zakresu geologii.

Wykonawca wywiązał się należycie z ustaleń poczynionych na poszczególnych Radach Technicznych.

Ustalono zadania i prace na kolejny miesiąc kalendarzowy.

Podsumowano najważniejsze zagadnienia projektowe poruszane na poszczególnych Radach Technicznych.

Poinformowano o uzyskanym pozwoleniu Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych i weryfikacyjnych.

Omówiono sprawy finansowe Kontraktu.

Rada Techniczna nr 11

W dniu 3 września 2019 odbyła się Rada Techniczna nr 11. Najważniejsze ustalenia:

PPP został zatwierdzony przez Konsultanta.

Polisa Ubezpieczeniowa została powtórnie zweryfikowana przez Brokera.

Inżynier Kontraktu oczekuje od Wykonawcy wzoru umowy podwykonawczej i Szczegółowego PZJ.

Przyjęto rozwiązanie ułatwiające bieżące monitorowanie inwestycji w zakresie niezbędnej dokumentacji.

Szczegółowo omówiono trudne zagadnienia z zakresu projektowania obiektów inżynierskich.

Postęp prac jest zgodny z założonym PPP.

Omówiono najważniejsze sprawy finansowe.

Rada Techniczna nr 10

W dniu 28 sierpnia 2019 r. odbyła się Rada Techniczna kontraktu, na której omówiono postęp prac przy realizacji kontraktu, który oceniono jako zgodny z PPP oraz omówiono ważne do rozwiązania zagadnienia z zakresu projektu w branży drogowej i mostowej. Inżynier ustosunkował się do zaproponowanej ogólnej koncepcji rozwiązań projektowych, natomiast Wykonawca pracuje nad uszczegółowieniem tej koncepcji. Dokumentacja archeologiczna została przekazana firmie projektowej. Wystawiono kolejny dokument PŚP.

Kolejna Rada Techniczna została zaplanowana na dzień 3 września 2019 r., natomiast Rada Budowy na dzień 9 września 2019r.

Rada Techniczna nr 9

W dniu dzisiejszym odbyła się Rada Techniczna. Przebieg rady (ustalenia, informacje, wnioski):

 • Wykonawca przekazał koncepcję rozwiązań projektowych
 • Projektant zreferował przyjęte rozwiązania koncepcji projektowej
 • Każda ze stron wniosła swoje spostrzeżenia i uwagi do koncepcji projektowej
 • Ustalono konieczność dopracowania układu dróg dojazdowych do terenu Lasów Państwowych
 • Wykonawca zobowiązał się przedstawić do akceptacji Program Prac Geotechnicznych
 • Po okresie urlopowym wznowiona zostanie inwentaryzacja przyrodnicza
 • Rozpoczął się etap uzyskiwania warunków technicznych budowy, przebudowy infrastruktury technicznej od ich zarządców
 • Postęp prac projektowych został oceniony jako zgodny z założonym PPP

Termin kolejnej Rady Technicznej ustalono na 28.08.2019 r.