Zakres robót

 1. Roboty drogowe w zakresie:
  • budowy obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (o parametrach drogi ekspresowej) o długości ok. 24,8 km,
  • budowy węzła drogowego Olesno oraz dwóch skrzyżowań typu rondo,
  • wzmocnienia podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp,
  • przebudowy istniejącej sieci dróg publicznych i dróg wewnętrznych będących w kolizji z realizowaną obwodnicą Olesna (drogą ekspresową),
  • budowy systemu odwodnienia drogowego,
  • budowy chodników,
  • budowy wzdłuż obwodnicy Olesna (drogi ekspresowej) dróg dojazdowych obsługujących przyległy teren wraz ze zjazdami na przyległe działki,
  • budowy wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych,
  • wykonania organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
 2. Budowa obiektów inżynierskich – 24 obiekty mostowe.
 3. Budowa przepustów drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej.
 4. Przebudowa cieków wodnych oraz istniejących urządzeń melioracyjnych.
 5. Wycinka istniejącej zieleni oraz przeniesienie roślin objętych ochroną.
 6. Roboty branżowe związane z przebudową kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury nad i podziemnej.
 7. Przebudowa infrastruktury kolejowej w tym: urządzeń elektroenergetycznych, urządzeń sterowania ruchem, urządzeń telekomunikacyjnych i sieci trakcyjnej związaną z likwidacją kolizji.
 8. Wykonanie urządzeń ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym
 9. Wykonanie wszelkich robót związanych z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją (w tym budynków i budowli).
 10. Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy.
 11. Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy, w tym zimowe utrzymanie.
 12. Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia obwodnicy do istniejącego układu komunikacyjnego i zmianą organizacji ruchu.
 13. Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy.
 14. Wykonanie wszelkich innych robót i opracowań jakie okażą się niezbędne dla zoptymalizowania i zrealizowania inwestycji.
 15. Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.

Wykaz przewidywanych obiektów inżynierskich:

Objaśnienia oznaczeń stosowanych w PFU:

WA/WS/WD – wiadukt w ciągu: autostrady/drogi ekspresowej/drogi publicznej

EA/ES/ED – estakada w ciągu: autostrady/drogi ekspresowej/drogi publicznej

WK – wiadukt kolejowy

KT – kładka technologiczna

MA/MS/MD – most w ciągu: autostrady/drogi ekspresowej/drogi publicznej

PP – przejście dla pieszych pod autostradą/drogą ekspresową/drogą publiczną

KD – kładka dla pieszych nad autostradą/drogą ekspresową/drogą publiczną

T- tunel

PZGd – przejście górne dla dużych zwierząt

PZGdz- przejście górne zespolone dla dużych zwierząt

PZGs – przejście górne dla średnich zwierząt

PZGsz – przejście górne zespolone dla średnich zwierząt

PZDd – przejście dolne dla dużych zwierząt

PZDdz – przejście dolne zespolone dla dużych zwierząt

PZDs – przejście dolne dla średnich zwierząt

PZDsz – przejście dolne zespolone dla średnich zwierząt

PZM – przejście dla małych zwierząt

Wykaz przewidywanych przepustów o funkcji ekologicznej:

PZŁ – przejście dla płazów

R- rów

Zabezpieczenia akustyczne:

Węzły, łącznice, skrzyżowania:

A. Skrzyżowanie typu rondo w km 0+330

Połączenie początku drogi ekspresowej S11 z istniejącym przebiegiem DK 11 zrealizowane zostanie w postaci ronda z trzema wlotami, posiadającymi wyspy dzielące (segregujące ruch) o nawierzchni z kostki kamiennej, które na kierunku przebiegu obwodnicy mają pełnić funkcję uspokojenia ruchu.

Parametry ronda:

Szerokość jezdni na rondzie – jednopasowe o szerokości ok. 6 m
Szerokość pierścienia – min. 1 m
Średnica zewnętrzna ronda – min. 41 m
Wyspa środkowa (centralna) – w części utwardzona (kostka kamienna) w zakresie korytarza przejezdności pojazdów nienormatywnych ustalonych na etapie projektu budowlanego
Liczba jezdni (na DK krzyżującej się z S) – 1
Ilość pasów ruchu – 2
Szerokość pasów ruchu – min. 3,5 m
Szerokość pobocza gruntowego – min 3,5 m
Rodzaj konstrukcji nawierzchni – podatna
Kategoria ruchu – KR 6
Obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś
Skrajnia pionowa – 4,90 m

B. Skrzyżowanie typu rondo w km ok. 522+200* DK11 (*istniejący km drogi krajowej)

Połączenie końca drogi ekspresowej S11 z istniejącym przebiegiem DK 11 zrealizowane zostanie w postaci ronda z trzema wlotami, posiadającymi wyspy dzielące (segregujące ruch) o nawierzchni z kostki kamiennej. Rondo wraz z wyspami (na odcinku dojazdowym) wykonane zostanie w krawężnikach kamiennych.

Liczba jezdni (na DK krzyżującej się z S) – 1
Szerokość pasów ruchu – min. 3,5 m
Szerokość pobocza gruntowego – min 1,50 m
Rodzaj konstrukcji nawierzchni – podatna
Kategoria ruchu – KR 5
Obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś
Skrajnia pionowa – 4,80 m

Parametry „łącznika drogi krajowej” (o dł. ok. 430 m) na odcinku zakończenia zmiany „przekroju ruchowego” w obrębie drogi ekspresowej do ronda zlokalizowanego w km ok. 522+200 (DK11)

Przekrój budowany – 1×2
Rodzaj konstrukcji nawierzchni – podatna
Ilość i szerokość pasów ruchu – 2 x 3,5 m
Pas dzielący – zredukowany z przekroju 2×2 do wyspy segregującej ruch o szer. 2,0 m
Utwardzone pobocze – 1,0 m
Szerokość pobocza gruntowego – 0,75 m lub większa
Kategoria ruchu – KR 6
Obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś
Skrajnia pionowa – 5,0 m

Wyspa segregująca ruch „łącznika drogi krajowej” o nawierzchni z kostki kamiennej.

Parametry ronda:

Szerokość jezdni na rondzie – jednopasowe o szerokości ok. 6 m
Szerokość pierścienia – min. 1,5 m
Średnica zewnętrzna ronda – min. 41 m
Wyspa środkowa (centralna) – w części utwardzona (kostka kamienna) w zakresie korytarza przejezdności pojazdów nienormatywnych ustalonych na etapie PB

C. Węzeł Olesno

Na trasie Obwodnicy Olesna zaplanowany został jeden węzeł w km 9+980. Przebiegać on będzie nad drogą ekspresową i zapewni relacje: w ramach drogi ekspresowej S11 Bąków – woj. śląskie, w ramach drogi wojewódzkiej nr 487 Byczyna – Olesno oraz w ramach połączenia z drogą powiatową nr DP 1934 O.

Liczba jezdni (na DK krzyżującej się z S) – 1
Ilość pasów ruchu – 2
Szerokość pasów ruchu – min. 3,5 m
Szerokość pobocza gruntowego – min 1,25 m
Rodzaj konstrukcji nawierzchni – podatna
Kategoria ruchu – KR 5
Klasa techniczna – G
Obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś
Skrajnia pionowa – 4,80 m
Szerokość ciągu pieszo – rowerowego – 3,50 m

Łącznice bezpośrednie:

Typ łącznic – P1, 2x P1
Prędkość projektowa Vp – 40 km/h
Ilość pasów ruchu – 1
Szerokość pasów ruchu – 4,50 m
Szerokość opaski zewnętrznej – 1,00 m
Szerokość opaski wewnętrznej – 0,50 m
Pobocza gruntowe – min. 1,50 m
Rodzaj konstrukcji nawierzchni – podatna
Kategoria ruchu – KR 5
Obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś

Parametry drogi powiatowej DP 1934 O:

Klasa techniczna – G
Prędkość projektowa Vp – 50 km/h
Ilość pasów ruchu – 2
Szerokość pasów ruchu – 3,50 m
Szerokość pobocza gruntowego – min. 1,25 m
Kategoria ruchu – KR 5
Obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś
Skrajnia pionowa – 4,80 m

Parametry ronda od strony południowej, w ramach węzła dla skomunikowania łącznic, drogi wojewódzkiej nr 487:

Szerokość jezdni na rondzie – jednopasowa o szerokości min. 6 m
Szerokość pierścienia – min. 1,5 m
Średnica zewnętrzna ronda – min. 41 m
Wyspa środkowa (centralna) – w części utwardzona (kostka kamienna) w zakresie korytarza przejezdności pojazdów nienormatywnych ustalonych na etapie PB.

Parametry ronda od strony północnej, w ramach węzła dla skomunikowania łącznic, drogi wojewódzkiej nr 487 oraz drogi powiatowej nr 1934:

Szerokość jezdni na rondzie – jednopasowa o szerokości min. 6 m
Szerokość pierścienia – min. 1,5 m
Średnica zewnętrzna ronda – min. 41 m
Wyspa środkowa (centralna) – w części utwardzona (kostka kamienna) w zakresie korytarza przejezdności pojazdów nienormatywnych ustalonych na etapie PB.