Rada Techniczna nr 4

W dniu 24 czerwca 2019 r. odbyła się czwarta Rada Techniczna Kontraktu. Wykonawca zobowiązał się do rewizji Programu Prac Projektowych oraz Planu Płatności ze względu na istotne uwagi Konsultanta. Na Radzie ustalono, że Wykonawca przygotuje szczegółowy Program Zapewnienia Jakości (PZJ) w odniesieniu do poszczególnych specyfikacji technicznych. Przedstawiciel Projektanta dokonał analizy Koncepcji Programowej i zaproponował konieczność wykonania korekt pod względem bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Każda z korekt została omówiona.

Poza tym ustalono, że mapa do celów projektowych wraz z cyfrowym modelem terenu zostanie przekazana przez Wykonawcę na przełomie czerwca/lipca br.

Inżynier wystawił pierwsze Przejściowe Świadectwo Płatności.

Następna Rada Techniczna odbędzie się 8 lipca br.

Rada Techniczna nr 3

W dniu 17 czerwca 2019 r. odbyła się Rada Techniczna nr 3. Ustalenia narady:

  • trwa weryfikacja dokumentów złożonych przez Wykonawcę,
  • Program Prac Projektowych wymaga uszczegółowienia, w związku z czym zostanie złożona jego rewizja,
  • operat wodno-prawny zostanie zweryfikowany przez Inżyniera i Zamawiającego,
  • Projektant w pierwszym etapie koncentruje się na projekcie drogowym; propozycje obiektów inżynierskich zostaną przedstawione w przeciągu kilku tygodni,
  • doprecyzowano sprawy finansowe.

Rada Techniczna nr 2

W dniu 10 czerwca 2019 odbyła się druga Rada Techniczna Kontraktu, na której przekazane zostały wzory obowiązujących druków kontraktowych oraz PZJ Wykonawcy, program dla etapu prac projektowych i plan płatności. Wykonawca zobowiązał się do przygotowania draftu umowy z podwykonawcami, a Projektant do wykonania w najbliższych 2 tygodniach mapy do celów projektowych w wersji wektorowej. Ponadto przekazano informacje, że trwa analiza dokumentacji geologiczno-inżynierskiej celem zaproponowania konkretnych rozwiązań projektowych w zakresie obiektów inżynierskich.

Rada Techniczna nr 1

W dniu 3 czerwca 2019 r. odbyła się pierwsza Rada Techniczna, podczas której przedstawiono i omówiono cały zakres kontraktu, termin jego realizacji (36 miesięcy od daty rozpoczęcia) oraz przedstawiono Kamienie Milowe. Podczas Rady nastąpiła prezentacja podmiotów, biorących udział w realizacji kontraktu, jak również uszczegółowiono terminy złożenia / przekazania niezbędnej dokumentacji. Ustalono, że Rady Budowy odbywać się będą cyklicznie – 1 raz w miesiącu. Pierwsza Rada Budowy zaplanowana jest na 5 lipca 2019 r.

Termin kolejnej Rady Technicznej ustalono na 10 czerwca 2019.

Podpisanie umowy o wykonawstwo

W dniu 20 maja 2019 r. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim została podpisana umowa na projekt i budowę obwodnicy Olesna w ciągu DK11 (S11). Wykonawcą inwestycji zostało Konsorcjum firm Mirbud S.A. oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A., które zgodnie z zapisami umowy mają za zadanie zaprojektować, a następnie wybudować obwodnicę m. Olesno o długości 24,8 km. Wartość inwestycji to ok. 667,6 mln zł. Planowany termin oddania do ruchu – listopad 2022 r.

Serwis dla Podwykonawców

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uruchomiła na swojej stronie internetowej zakładkę „Serwis dla podwykonawców”, na której znajdują się informacje o procedurach płatności, wzory wniosków i oświadczeń i inne istotne informacje dla PUD. Serwis ten jest dostępny pod adresem:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

Komunikat dotyczący uruchomienia serwisu:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/33265/Poradnik-dla-podwykonawcow-jak-skutecznie-zadbac-o-swoje-interesy

Podpisanie umowy na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem

W dniu 17 maja 2019 r. w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu została podpisana umowa z Konsultantem – firmą Lafrentz Polska Sp. z o.o. – na Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)”. W ramach podpisanej Umowy Konsultant będzie pełnił funkcję Inżyniera polegającą w szczególności na zarządzaniu, pełnieniu kontroli i nadzorze inwestorskim nad pracami projektowymi oraz robotami, a także wspópracy z Zamawiającym. W ramach Usługi Konsultant zapewni nadzór nad realizacją prac projektowych i robót zgodnie z Kontraktem w szczególności odnośnie jakości robót, zapewniającej prawidłowe przyszłe funkcjonowanie i obsługą obiektów przez Zamawiającego, odbioru robót, koordynacją wszystkich czynności związanych z realizacją Kontraktu aż po ostateczne rozliczenie Kontraktu.