Rada Techniczna nr 67

W dniu 30 marca 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 67.

 1. Planowane TOR:
  • od dnia 01.04.21r. tymczasowa organizacja ruchu związana z organizacją wyjazdów z budowy w km 21+100 S11, w ciągu drogi wewnętrznej, ul. Wydzieracz
  • od dnia 31.03.21r. tymczasowa organizacja ruchu związana z budową i funkcjonowaniem bypassu w ciągu drogi gminnej, ul. Wydzieracz
  • od dnia 01.04.21r. tymczasowa organizacja ruchu związana z przebudową sieci telekomunikacyjnej na długości budowanej S11.
 2. Termin przejęcia terenu kolei planowany jest na 14.04.2021 r.
 3. Główny Inspektor Drogowy poinformował, że nie występują żadne opóźnienia w robotach.
 4. W dniu 25.03.21 r. odbyło się spotkanie robocze dotyczące m.in. omówienia planu badań, odcinków próbnych i sprawozdań, które zostały przekazane do Inżyniera.
 5. Na stanowisku Ciarka tj. km 0+400 – 0+800 i stanowisku Łomnica przy ul. Lompy trwają Archeologiczne Ratunkowe Badania Wykopaliskowe.
 6. Na etapie procedowania jest 19 roszczeń.
 7. TOR obowiązujący:

8. Wykonane prace:

Rada Techniczna nr 66

W dniu 23 marca 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 66. Na Radzie Technicznej przedstawiony został zakres wykonanych robót w tygodniu poprzedzającym naradę.

Wykonane prace:

 1. W dniu 19.03.2021 odbyła się oficjalna inauguracja budowy  na wysokości Kolonii Ciarka. – „wbicie łopaty”, w którym wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa, miejscowych władz, Zamawiającego i Wykonawcy.
 2. Na stanowisku Ciarka tj. km 0+400 – 0+800 i stanowisku Łomnica przy ul. Lompy trwają Archeologiczne Ratunkowe Badania Wykopaliskowe, jak również rozpoczęto prace archeologów na stanowisko Ciarka 3.
 3. Plan badań laboratoryjnych w dniu 16 marca wpłynął do Inżyniera i jest w trakcie  weryfikacji.
 4. W dniu 25.03.21 r. planowane jest spotkanie robocze dotyczące m.in. odcinków próbnych i sprawozdań, które zostały przekazane do Inżyniera.
 5. Główny Inspektor Drogowy poinformował, że roboty są prowadzone zgodnie z Warunkami Kontraktu i Projektem Wykonawczym. Postęp prac jest zadawalający, nie widać na tym etapie żadnych opóźnień w robotach.
 6. Omówiono roszczenia.
 7. Omówiono sprawy finansowe.

Rada Techniczna nr 65

W dniu 16 marca 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 65.

Rada Budowy nr 21

W dniu 8 marca 2021 r. odbyła się Rada Budowy nr 21. Najważniejsze tematy poruszane na naradzie:

 1. Czas jaki upłynął w odniesieniu do Kamienia Milowego Nr II (24 miesiące) – wynosi 79,29 %.
 2. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie (36 miesięcy) – wynosi 52,45 %.  
 3. Zaawansowanie finansowe: 8,90 % w stosunku do całości kontraktu,  a 97,09% w stosunku do etapu projektowego.
 4. W lutym odbywały się cykliczne spotkania Zamawiającego, Wykonawcy, Inżyniera oraz przedstawicieli stron przekazujących, związanych z przekazaniem działek z nadleśnictwa Lubliniec, Kluczbork oraz Olesno. W minionym tygodniu przekazane zostały ostatnie działki w Nadleśnictwie Olesno. Pozostały jeszcze działki w Nadleśnictwie Kluczbork
 5. Wykonawca w dniu 22.02.21r, przekazał do Wojewody Śląskiego zgłoszenie zamiaru budowy przyłączy elektroenergetycznych – wraz z załącznikami. Takie samo zgłoszenie zostało również wysłane do Wojewody Opolskiego na budowę linii kablowej ziemnej niskiego napięcia w pasie DW 494 oraz na budowę linii kablowych dla niskiego napięcia w pasie DW 487 i drogi gminnej 101 341.
 6. Wykonawca wprowadzał drobne uwagi do rewizji PW oraz  złożył w dniu 26.02.21r. wniosek o zatwierdzenie PW R02 posadowienie WS3 – WS6, gdzie zaprojektował kolumny DSM.
 7. W minionym miesiącu Wykonawca zgłaszał wykonywanie kolejnych zarobów próbnych oraz, w związku ze sprzyjającą pogodą, rozpoczęły się prace w terenie, a co za tym idzie również badania Wykonawcy- pobieranie materiału do badania przydatności do ponownego wbudowania, badanie nośności i zagęszczenia na wymianie gruntu S11, okolice km 22+400 (ul. Dzierżona).
 8. Zestawienie tabelaryczne wprowadzonych TOR :

Rada Techniczna nr 64

W dniu 1 marca 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 64. Omówione tematy:

 1. Wykonawca zawiadomił Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych w Opolu o planowanej do wprowadzenia od dnia 03.03.21r. tymczasowej organizacji ruchu, tj.: wyjazdów z budowy w ciągu drogi DK11 w km 500+660 strona prawa.
 2. Wykonawca zgłosił planowane rozpoczęcie robót w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia oraz sieci teletechnicznych od dnia 05.03.21r. Inżynier przekazała stosowne instrukcje swoim inspektorom branżowym.
 3. Wykonawca w dniu 22.02.21r, przekazał do Wojewody Śląskiego zgłoszenie zamiaru budowy przyłączy elektroenergetycznych – wraz z załącznikami. Takie samo zgłoszenie zostało również wysłane do Wojewody Opolskiego na budowę linii kablowej ziemnej niskiego napięcia w pasie DW 494 oraz na budowę linii kablowych dla niskiego napięcia w pasie DW 487 i drogi gminnej 101 341.
 4. W minionym tygodniu wykonane zostały następujące roboty budowlane:
  • Odhumusowanie:
   S11 Km 2+700 – 2+960
   S11 Km 3+025- 3+090 – zbiornik ZR4
   S11 Km 13+800- 14+050
   DD21 Km 1+750 – 2+500
   DD23 Km 0+000 – 0+470
  • Wykop
   Zbiornik ZR 4 Km 3+025 – 3+090
   S11 Km 0+840 – 1+300
   S11 Km 0+8400 – 0 +900 – wykop rowu str. prawa i lewa
  • Nasyp – platforma robocza: S11 Km 2+800 – 2+960
  • Zagęszczanie I warstwy, wymiana gruntu: S11 Km 3+025 – 3+090
  • Wycinka lasów prywatnych: S11 Km 23+500 – 24+800
  • Karczowanie karpin S11 Km 2+600 – 3+100
  • Montaż przepustu stalowego fi 1600 PH DD-39-01 – DD 39
  • Roboty ziemne na rowie: Rów R-498 w km 23+265
  • Rozbiórka przepustów: RBN w km 3+260
  • Likwidacja istniejących rowów: RBN w km 3+195
  • Konserwacja istniejącego cieku – rzeka Stobrawa S11 Km 3+150
 5. Omówione zostały sprawy projektowe.
 6. Omówione zostały sprawy finansowe.

Rada Techniczna nr 63

W dniu 22 lutego 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 63. Najważniejsze tematy narady:

 1. Wykonawca w terminie kontraktowym złożył rewizję 01 Programu dla etapu Robót, który został zweryfikowany przez Inżyniera.
 2. Kierownik Projektu potwierdził, że otrzymał kolejną gwarancję należytego wykonania i że przekazał wszystkie projekty gwarancji oraz opinie do działu prawnego, który je obecnie weryfikuje.
 3. Wykonawca zawiadomił Starostę Oleskiego o planowanej do wprowadzenia od dnia 24.02.21r. tymczasowej organizacji ruchu, tj.: wyjazdów z budowy w ciągu dróg gminnych na terenie gminy Olesno oraz organizacji ruchu związanej z zamknięciem drogi gminnej ul. Dzierżona i poprowadzeniem objazdu ul. Lompy w miejscowości Łomnica – od 01.03.21 r.
 4. Wykonawca zawiadomił Inżyniera o planowanym na dzień 24.02.21r. rozpoczęciu prac związanych z przebudową sieci wodociągowych.
 5. Prace wykonane w minionym tygodniu:
  • S11 km 23+300- 23+700 sprzątanie po przeprowadzonej wycince
  • S11 km 24+500- 24+800 – wycinka drzew
  • S11 km 14+700- 15+300 – karczowanie karpin 
  • Wykonywanie wykopu pod Rów R-498 w okolicy MS-27 i ul. Dzierżona
  • S11 km 22+330 – 22+465 – planowana wymiana gruntu nie została rozpoczęta ze względu na złe warunki pogodowe;
  • Wykonywano platformę roboczą pod miejsce tymczasowego składowania  materiału na wymianę
  • Wymiana gruntu w rejonie rzeki Stobrawy:
   DD09 km 0+020 – 0+250 ,
   DD 10 km 1+200 – 1+270 ,
   S11 km 3+025 – 3+090
 6. Omówiona została Tymczasowa Organizacja Ruch – aktualnie obowiązuje 8 projektów.
 7. Omówiony został temat ekranów akustycznych.
 8. W minionym tygodniu przekazane zostały Wykonawcy wyniki z pierwszego zarobu próbnego. W dniu 23.02.21 r zaplanowano ponowny pobór materiału – grys bazaltowy 2/8 i 8/16 celem przebadania zawartości pyłów.
 9. Omówione zostały roszczenia.
 10. Omówione zostały sprawy finansowe.

Rada Techniczna nr 62

W dniu 15 luty 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 62. Najważniejsze tematy narady:

 1. Roboty wykonane w minionym tygodniu:
  • S11 km 23+500 – 24+000 – wycinka drzew na terenie Lasów Prywatnych
  • rzeka Stobrawa km 3+100 – 3+150 – roboty ziemnie – plantowanie dna i skarp
  • S11 km 15+700 – 16+00 karczowanie i wycinka
  • S11 km 22+890 – 23+260 – odhumusowanie i wykop pod nową trasę
  • DD09 0+020 – 0+151 – wymiana gruntu
 2. W minionym tygodniu zostały zatwierdzone projekty posadowień dla obiektu na kolumnach CMC.
 3. Zaakceptowane zostały Tymczasowe Organizacje Ruchu związane z funkcjonowaniem:
  • Wyjazdu z budowy w ciągu DK11 (w km 498+965)
  • Zamknięcia u. Bronieckiej w m. Świercze w km 13+900 S11
  • Zamknięcia dróg wewnętrznych w m. Ciarka w km 0+650 (WD-1), 1+260, 1+660 S11
 4. Temat zatwierdzania przedmiarów został sfinalizowany w dniu 12.02.21r.
 5. Wykonawca przekazał Sprawozdanie z Rozpoznania saperskiego, część 1, w którym nie stwierdzono wykrycia żadnych niewybuchów na terenie objętym budową.
 6. Do Wojewódzkiego Opolskiego Konserwatora Zabytków została przekazana decyzja zezwalająca na realizację badań archeologicznych w obrębie Ciarka oraz Łomnica.
 7. Omówione zostały roszczenia.
 8. Omówione zostały sprawy finansowe.

Rada Budowy nr 20

W dniu 8 lutego 2021 r. odbyła się Rada Budowy nr 20. Najważniejsze tematy poruszane na naradzie:

 1. Czas jaki upłynął w odniesieniu do Kamienia Milowego Nr II (24 miesiące) – wynosi 79,29 %.
 2. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie (36 miesięcy) – wynosi 52,45 %.  
 3. Obecnie trwa przerwa zimowa, która nie jest liczona do upływu Kamienienia Milowego nr 2 i Czasu na Ukończenie Zadania.
 4. Zaawansowanie finansowe wynosi 8,90 % w stosunku do całości kontraktu,  a 97,09% w stosunku do etapu projektowego.
 5. W dniu 04.01.2021r. Wykonawca, działając w imieniu Zamawiającego, zgłosił  do Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora nadzoru Budowlanego „Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych”.
 6. Wykonawca złożył w dniu 05.01.21 r. do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych.
 7. W dniu 12.01.21r. doszło do spotkania wszystkich stron w związku z rozpoczęciem robót i odbiorem oznakowania.
 8. Wykonawca, w terminie kontraktowym złożył rewizję 01 Programu dla etapu Robót, który jest w trakcie weryfikacji.
 9. W dniu 18.01.21r. odbyło się spotkanie w sprawie negocjacji dotyczących zabezpieczenia szczelin między obiektami, w formie telekonferencji. Z tego spotkania sporządzona została notatka zawierająca poczynione ustalenia.
 10. Roboty wykonane w minionym miesiącu:
  • S11 km 0+000 – 0+240, S11 km 2+000 – 3+100 , S11 23+000 – 24+000 – wycinka drzew na terenie Lasów Prywatnych została zrealizowana na poziomie 50% w odniesieniu do całego zakresu do realizacji;
  • S11 km 15+700 – 16+000 – oczyszczanie i karczowanie karpin, zaawansowanie określa się na 12%  w odniesieniu do całego zakresu do realizacji;
  • S11 km 0+850 – 1+650, S11 km 13+900 – 14+000 oraz S11 16+860 – 17+300 – odhumusowanie;
  • Rzeka Stobrawa km 3+100 – 3+150 – roboty przygotowawcze i melioracje.
 11. Na koniec miesiąca stycznia zostały wykonane prace projektowe z zakresu dokumentów technicznych Wykonawcy, zostały zatwierdzone wszystkie projekty wykonawcze dla obiektów i wszystkie projekty wykonawczo-technologiczne dla posadowień.
 12. Konsultant ocenił postęp prac jako dobry. Wykonawca realizuje uwagi zgłaszane na Radach Technicznych oraz ustalenia poczynione na spotkaniach roboczych.
 13. Omówione zostały występujące roszczenia.
 14. Omówione zostały sprawy finansowe.

Rada Techniczna nr 61

W dniu 1 lutego 2021 odbyła się Rada Techniczna nr 61. Najważniejsze tematy poruszane na naradzie:

 1. W dniu 25.01.21r. odbył się odbiór oznakowania na DK11 w km 497+900 do 498+400 wycinka drzew.
 2. W dniu 15.01.21r., zgodnie z ustalonym terminem, do Inżyniera wpłynął Program dla etapu Robót, który został zweryfikowany.
 3. Wykonane prace w minionym tygodniu:
  • kontynuacja robót związanych z wycinką oraz oczyszczeniem terenów po lasach państwowych, przerób w poprzednim tygodniu określony jest na poziomie 2,5 ha w zakresie wycinki (w km 23+300 – 23+500) i karczowanie na poziomie 4 tys. (w km 15+700 – 16+000),
  • kontynuacja robót na melioracji i rzece Stobrawie,
  • roboty przygotowawcze z zakresu odhumusowania: na rzece Stobrawa w km 3+100 – 3+200, w km 16+900 – 17+300 oraz 13+900 – 14+100, DP06 (droga poprzeczna) km 0+030 – 0+550
 4. W dniu 28.01.21r. Wykonawca przekazał poprawiony projekt osnowy geodezyjnej – celem akceptacji. Dokumentacja została zweryfikowana i zatwierdzona – bez uwag.
 5. Temat wzmocnienia pod obiektami kolumnami dynamicznymi jest w dalszym ciągu w procedowaniu.
 6. W dniu 28.01.21r. wpłynęły do Inżyniera przedmiary robót dla obiektów mostowych – część 2 oraz dla branży telekomunikacyjnej – przebudowa sieci teletechnicznych, które są w trakcie weryfikacji.
 7. Wykonawca przekazał do akceptacji materiały do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, tj. budowę przyłączy dla zasilania oświetlenia, pompowni wód deszczowych i urządzeń KSZR.
 8. W dniu 27.01.21r. Wykonawca przekazał Raport o stanie środowiska przyrodniczego przed rozpoczęciem robót. Weryfikacja ze strony Inżyniera będzie odbywała się na bieżąco w okresie wiosna/lato 2021 na bazie raportów miesięcznych.
 9. Wykonawca przekazał dokumentację fotograficzną istniejącego zagospodarowania terenu objętego decyzją ZRiD – bez działek będących własnością Skarbu Państwa.
 10. Omówione zostały roszczenia.
 11. Omówione zostały sprawy finansowe.

Rada Techniczna nr 60

W dniu 25 stycznia 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 60. Najważniejsze tematy omawiane na naradzie:

 1. Wykonawca zgłosił do GDDKiA w Opolu zawiadomienie o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu dla robót krótkotrwałych na DK11 oraz w zakresie wycinki lasu w km 520+060 do 522+600.
 2. Wykonawca zgłosił do Marszałka Województwa Opolskiego zawiadomienie o wprowadzeniu projektu czasowej organizacji ruchu związanej z budową i funkcjonowaniem wyjazdów z DW 487 i DW494 oraz wycinką drzew na DW 494.
 3. W dniu 25.01.21r. odbędzie się odbiór oznakowania na DK11 w km 497+900 do 498+400 wycinka drzew.
 4. W dniu 15.01.21r., zgodnie z ustalonym terminem, do Inżyniera wpłynął Program dla etapu Robót, który jeszcze jest w trakcie weryfikacji przez Zespół Konsultanta.
 5. Podsumowano wykonane prace w poprzednim tygodniu:
  • wycinka drzew na odcinku od km 23+000 do km 24+000 i oczyszczenie terenów po lasach państwowych,
  • zrealizowanie prac w zakresie rzeki Stobrawy,
  • odhumusowanie na odcinku trasy głównej S11 km 1+501 – 1+650 i drogi serwisowej wzdłuż tego odcinka.
 6. Omówiony został plan prac na bieżący tydzień.
 7. W dniu 18.01.21r. odbyło się spotkanie w temacie technologii posadowienia dla obiektów WS-3 i WS-6 (wzmocnienie w technologii wymiany dynamicznej), oraz dla obiektów WD-1, WD-12, WD-16 i WD-24 (wzmocnienie w technologii kolumn CMC).
 8. W dniu 19.01 .21 r. Wykonawca złożył projekt osnowy geodezyjnej, który jest w trakcie weryfikacji.
 9. W dniu 21.01.21r. odbyła się wizytacja w siedzibie Laboratorium Barg we Wrocławiu (laboratorium Wykonawcy). W spotkaniu uczestniczyli Przedstawiciele Wydziału Technologii, Laboratorium Zamawiającego, Technolodzy ze strony Inżyniera, a także Przedstawiciele Wykonawcy. Wizytacja przebiegła pomyślnie, laboratorium posiada wszelkie niezbędne dokumenty, certyfikaty i autoryzacje do przeprowadzania badań.
 10. Laboratorium Polowe w Oleśnie na ul. Kościuszki 14 jest w trakcie urządzania.
 11. Wykonawca zgłosił gotowość wykonania zarobów próbnych w zaakceptowanej betoniarni Włodar dla mieszanki betonowej klasy C30/37 – pale CMC I CFA.
 12. Omówiono występujące roszczenia.
 13. Omówiono sprawy finansowe.