Rada Techniczna nr 77

W dniu 13 lipca 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 77.

 1. Wykonawca przekazał do PKP PLK projekt Porozumienia do podpisania między współuczestnikami realizacji równoległych inwestycji.
 2. Wykonawca przekazał do PKP wniosek o opracowanie regulaminu wyłączenia napięcia z sieci trakcyjnej linii kolejowej nr 143 oraz zgodę na prowadzenie prac w lokalizacji i zakresie określonych w regulaminie głównym PKP PLK S.A.
 3. Główny Inspektor Drogowy poinformował, że w zakresie robót drogowych nie wnosi  uwag, roboty prowadzone są na bieżąco zgodnie ze złożonym programem Wykonawcy i z zatwierdzonym Projektem Wykonawczym.
 4. Obiekt MS-2 – prowadzenie monitoringu osiadań po każdym etapie robót w celu kontroli, jak obiekt się zachowuje po rozdeskowaniu, zasypywaniu przyczółków i przy kolejnym obciążaniu ustroju nośnego.
 5. Obiekt MS-4 – trwa analiza zmiany posadowienia obiektu.
 6. Postęp prac wg Zamawiającego jest zadowalający.
 7. Temat cichej nawierzchni jest procedowany jako polecenie zmiany.
 8. Zakończone zostały negocjacje cenowe związane z realizacją zamówienia dodatkowego na ekrany.
 9. Wykonawca przesłał wyniki próbnego obciążenia pala  – podpora A obiektu MS 13.
 10. Omówiono występujące roszczenia.
 11. Omówiono sprawy finansowe
 12. Postęp prac

Rada Techniczna nr 76

W dniu 29 czerwca 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 76.

 1. Wprowadzono uwagi do Protokołu z Rady Technicznej nr 75.
 2. Wykonawca zgłosił planowane rozpoczęcie budowy zbiorników retencyjnych.
 3. Główny Inspektor Drogowy poinformował, że w zakresie robót drogowych nie wnosi żadnych uwag, roboty prowadzone są na bieżąco zgodnie z zatwierdzonym Projektem Wykonawczym.
 4. Temat cichej nawierzchni oraz ekranów akustycznych jest procedowany. W czwartek w bieżącym tygodniu odbędzie się spotkanie, na którym zagadnienia będą dalej omawiane.
 5. Finalizuje się temat negocjacji cenowych związanych z realizacją zamówienia dodatkowego na ekrany.
 6. Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na spotkaniu w dniu 11.06.21r.. Wykonawca  przygotował dokumentu PZJ, w którym wskazał niezbędne pozycje do  usunięcia i utylizacji rdestowca. Dokument został zweryfikowany i przyjęty przez Inżyniera.
 7. W minionym tygodniu zostały wykonane zaroby próbne dla betonów klasy C40/50 i C50/60 z przeznaczeniem na ustroje nośne.
 8. Przekazano programy odcinków próbnych dotyczące stabilizacji warstwy mrozoochronnej oraz ulepszonego podłoża.
 9. Od ostatniej Rady Technicznej nie wpłynęło żadne nowe powiadomienie o Roszczeniu.
 10. Omówiono sprawy finansowe.
 11. Postęp prac

Tymczasowa Organizacja Ruchu (TOR)

Rada Techniczna nr 75

W dniu 22 czerwca 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 75.

 1. Kierownik Projektu przekazał stronom wzór porozumienia otrzymanego z PKP PLK, zawieranego ze względu na prowadzone równorzędnie prace na styku inwestycji pn.: „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w ramach NPW ERTMS” oraz inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)”.
 2. Główny Inspektor Drogowy poinformował, że w zakresie robót drogowych nie wnosi żadnych uwag, roboty prowadzone są zgodnie ze specyfikacją techniczną i  harmonogramem.
 3. Inspektor Mostowy przypomniał, że przed przystąpieniem do zasypki na PS-10 należy przedstawić projekt technologiczno- organizacyjny wykonania tych zasypek.
 4. Termin spotkania z Projektantami w sprawie obiektów MS-2 i MS-4 ustalono się na dzień 24.06.2021r.
 5. Zamawiający poinformował, że nie ma żadnych uwag do realizowanych prac na chwilę obecną i ocenia je pozytywnie. Kierownik Projektu nie widzi zagrożenia jeżeli chodzi o realizację Kamienia Milowego nr 2.
 6. Wykonawca, zgodnie z deklaracją, zamieścił na serwerze w dniu 11.06.21r. dokumenty dotyczące oceny stanu technicznego oraz sposobu prowadzenie monitoringu drgań obiektów zlokalizowanych w miejscowości Łomnica, przy ul. Lompy – dla potrzeb weryfikacji efektu prowadzenia wzmocnień podłoża metodą dynamiczną.
 7. Temat cichej nawierzchni jest procedowany – Inżynier przygotował polecenie zmiany, które przekazał Wykonawcy do wglądu i w dniu 11.06.21r. na spotkaniu odbyła się pierwsza dyskusja w temacie.
 8. Polecenie Zmiany dotyczące Ekranów  akustycznych 3,0 (EA1.1, EA1.2,EA5,EA2). jest procedowane. Inżynier przygotował polecenie zmiany, które przekazał Wykonawcy do wglądu.
 9. Wykonawca  przygotował dokumentu PZJ, w którym wskazał niezbędne pozycje do  usunięcia i utylizacji rdestowca. Dokument jest w trakcie weryfikacji.
 10. Omówiono występujące roszczenia
 11. Omówiono sprawy finansowe.
 12. Postęp prac:

TOR

Rada Techniczna nr 74

W dniu 15 czerwca 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 74. Najważniejsze tematy narady:

 1. W dniu 11.06.21 r. Kierownik Projektu przekazał stronom informację uzyskaną od PKP PLK SA w Opolu odnośnie planowanego zakończenia usuwania kolizji kabla GSM-R z obiektem WS-5 do dnia 16.06.2021 r. i gotowością przekazania placu budowy dla dalszej realizacji obwodnicy.
 2. Wykonawca przekazał skan pisma nr 901 – zawiadomienie o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu – zamkniecie dróg wewnętrznych w m. Ciarka, planowane na 21.06.2021 r.
 3. Wykonawca, zgodnie z deklaracją, zamieścił na serwerze w dniu 11.06.2021 r. dokumenty dotyczące oceny stanu technicznego oraz sposobu prowadzenie monitoringu drgań obiektów zlokalizowanych w miejscowości Łomnica, przy ul. Lompy – dla potrzeb weryfikacji efektu prowadzenia wzmocnień podłoża metodą dynamiczną.
 4. Wykonawca przekazał w minionym tygodniu pismo dotyczące poletek doświadczalnych do przeprowadzenia badań mających na celu określenie zależności korelacyjnych pomiędzy parametrami wskaźnik zagęszczenia (Is)- wskaźnik odkształcenia (Io)- dynamiczny moduł odkształcenia (Evd).
 5. Wykonawca przekazał projekt odcinka próbnego  – Stabilizacja podłoża nasypu oraz projekt odcinków próbnych w-wa odsączająca i mrozoochronna z mieszanek niezwiązanych lub gruntów niewysadzinowych. Dokumenty zostały zweryfikowane i zaakceptowane.
 6. Wykonawca przekazał sprawozdanie z badania próbnego obciążenia pala: Wyniki próbnego obciążenia pala- podpora A i B obiektu MS-2. oraz pala nr 71- podpora B obiektu MS-4, które są w trakcie weryfikacji.
 7. Program naprawczy dla obiektów WD-28 i WS-12 został zrealizowany.
 8. Temat cichej nawierzchni jest procedowany – Inżynier przygotował polecenie zmiany, które przekazał Wykonawcy do wglądu i w dniu 11.06.2021r. na spotkaniu odbyła się pierwsza dyskusja w temacie.
 9. Polecenie Zmiany dotyczące Ekranów akustycznych 3,0 (EA1.1, EA1.2,EA5,EA2) jest procedowane.
 10. Operat brakarski dotyczący składowanego drewna zostanie uzupełniony o dodatkowe dane.
 11. Konsultant poinformował, że prace są prowadzone zgodnie z harmonogramem i specyfikacjami. Nie ma uwag do prowadzonych robót.
 12. Zamawiający poinformował, że nie ma żadnych uwag do realizowanych prac na chwilę obecną, jest zadowolony z postępu prac i ocenia je pozytywnie.
 13. Omówiono występujące roszczenia.
 14. Omówiono sprawy finansowe.
 15. Postęp prac

Tymczasowa organizacja ruchu:

Rada Budowy nr 24

W dniu 8 czerwca 2021 r. odbyła się Rada Budowy nr 24.

 1. Czas jaki upłynął w odniesieniu do Kamienia Milowego Nr II (24 miesiące) – wynosi 88,89%.
 2. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie (36 miesięcy) – wynosi 58,80 %.  
 3. Zaawansowanie finansowe: 20,97 % w stosunku do całości kontraktu.
 4. Temat Gwarancji zwrotu zaliczki został sfinalizowany i Inżynier wystawiła PŚP 24 na drugą ratę zaliczki dla Wykonawcy.
 5. W minionym miesiącu, jako że Wykonawca realizował różne asortymenty robót, na różnych frontach – na całym dostępnym placu budowy, odbyło się kilka spotkań komisji odbioru oznakowania robót na czas realizacji.
 6. Większość działek została przekazana Wykonawcy, poza tymi, na których są prowadzone archeologiczne badania oraz działki z terenów PKP PLK oraz PKP Nieruchomości.
 7. Bieżący postęp robót omawiany jest na Radach Technicznych oraz Radach Roszczeń.
 8. Przedstawiciel Wykonawcy poinformował, że na chwilę obecną jest 19 czynnych organizacji ruchu. Wykonawca zamknął drogę Wojewódzką 487. Pojazdy poniżej 5 ton będą się poruszać drogami niższej klasy. Pojazdy powyższej 5 ton będą się poruszać drogą krajową w stronę Kluczborka na Gorzów Śląski. Ten etap organizacji ruchu został zaplanowany jako obowiązujący do 2giego kwartału 2022.
 9. Konsultant nie wnosi uwag do postępu prac na budowie, wręcz jest zadowolony zarówno z tempa prac, jak i jakości wykonania.
 10. Kierownik Projektu wyraził zadowolenie z postępu prac realizowanych w zakresie robót budowlanych.
 11. Omówiono występowanie nieprzewidywalnych warunków fizycznych na placu budowy, tj. rośliny inwazyjnej zwanej rdestowiec oraz gniazdo skowronka.
 12. Wystąpiono z roszczeniem dotyczącym niezinwentaryzowanego wcześniej składowiska odpadów  – w dwóch lokalizacjach. Sprawa jest procedowana.
 13. Temat zamówienia dodatkowego: Zabezpieczenie szczelin między obiektami jest procedowany w GDDKiA.
 14. Omówione zostały sprawy finansowe.
 15. Omówione zostały Polecenia Zmian.
 16. Omówione zostały roszczenia.

Rada Techniczna nr 73

W dniu 01 czerwca 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 73.

Rada Techniczna nr 72

W dniu 25 maja 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 72.

 1. Konsultant nie wniósł uwag do postępu robót terenowych na inwestycji. Jakość prac Wykonawcy zdaniem Konsultanta jest na chwilę obecną zadowalająca.
 2. Na WD-16 są już wykonane Pale CNC.
 3. Przedstawiciel Konsultanta poinformował, że zgodnie z planem BIOZ opracowanym przez Kierownika, place składowania materiałów w rejonie robót mostowych mają być utwardzone, ze spadkiem, w celu zapobieżenia gromadzenia się wód opadowych.
 4. Przedstawiciel Konsultanta zwrócił uwagę, aby utrzymywać drogi technologiczne w obrębie obiektów mostowych, które służą do dowozu materiałów.
 5. Temat wzmocnienia podłoża kolumnami DC/DR w m. Łomnica został przełożony na kolejną naradę.
 6. Finalizuje się temat negocjacji cenowych związanych z realizacją zamówienia dodatkowego na ekrany akustyczne.
 7. Inżynier przekaże w dniu dzisiejszym za pismem akceptację planu badań laboratoryjnych z drobnymi uwagami do wyjaśnienia.
 8. Konsultant poinformował, że w dniu 30.04.21r. odbyły się badania korelacji dla VSS i płyty dynamicznej na przygotowanych poletkach doświadczalnych. W dalszym ciągu oczekujemy na wyniki badań w tym zakresie.
 9. Na terenie działki nr 253/2 (obręb ewidencyjny Ciarka 0073), znaleziono gniazdo skowronka. Służby Inżyniera na polecenie Kierownika Projektu monitorują co 2 dni zasiedlenie gniazda.
 10. Omówiono występujące roszczenia.
 11. Omówiono sprawy finansowe.
 12. Postęp prac

TOR

Rada Techniczna nr 71

W dniu 18 maja 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 71. Najważniejsze tematy narady:

 1. Wykonawca zgłosił rozpoczęcie prac związanych z budową kanalizacji deszczowej od dnia 17.05.2021 oraz od 18 maja rozpoczęcie budowy kanału technologicznego.
 2. Zamawiający pozytywnie zaopiniował Plan Działań Ratowniczych.
 3. Aktualnie równolegle prowadzone są roboty na 15 obiektach mostowych. Obiekty WD1, WS5, WS23, WS25, WS25a pozostają zlokalizowane na terenach nie przekazanych do realizacji w związku z czym roboty tam nie mogą zostać rozpoczęte. Na MS-27 rozpoczną się w najbliższym czasie roboty przygotowawcze tj. odhumusowanie i przygotowanie pod platformy. Wszystkie pozostałe roboty z tych nierozpoczętych, a dostępnych przebiegają zgodnie z harmonogramem.
 4. Służby Inżyniera monitorują prawidłowość oznakowania poziomego i pionowego.
 5. Konsultant nie wnosi uwag do postępu robót terenowych na inwestycji.
 6. Wykonawca złożył aktualizację oferty w zakresie udzielenia zamówienia dodatkowego dla ekranów akustycznych.
 7. Wykonawca inwentaryzuje na bieżąco natrafiane, niezinwentaryzowane sieci i następnie przekazuje informację do projektanta. Na dzień dzisiejszy trwa analiza po odkryciu na danym obszarze kompletu sieci drenarskiej, co będzie skutkowało opracowaniem kompletnego rozwiązania, celem przechwycenia przerwanych drenaży.
 8. W celu uzyskania kompletu dokumentacji ST – zostały do złożenia  rewizje specyfikacji na nawierzchnie oraz elementy wyposażenia.
 9. W celu usprawnienia działań monitorujących jakość prac, Inżynier w każdy czwartek zaplanuje ilość badań kontrolnych wykonywanych w kolejnym tygodniu.
 10. Na terenie działki nr 253/2 (obręb ewidencyjny Ciarka 0073), znaleziono gniazdo skowronka, które jest obecnie monitorowane.
 11. Omówiono bieżące roszczenia.
 12. Omówiono sprawy finansowe.
 13. Postęp prac

TOR

Rada Budowy nr 23

W dniu 11 maja 2021 r. odbyła się Rada Budowy nr 23.

 1. Czas jaki upłynął w odniesieniu do Kamienia Milowego Nr II (24 miesiące) – wynosi 84,64%.
 2. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie (36 miesięcy) – wynosi 55,99 %.  
 3. Zaawansowanie finansowe: 10,70 % w stosunku do całości kontraktu,  a 98,64% w stosunku do etapu projektowego.
 4. Temat projektu Gwarancji Zwrotu Zaliczki był jednym z podstawowych tematów formalno-prawnych minionego miesiąca. Na bieżąco weryfikowane były propozycje projektu ww. dokumentu.
 5. Na całym dostępnym placu budowy odbyło się kilka spotkań dotyczących odbioru oznakowania robót na czas ich realizacji.
 6. Omówiono sprawę przekazania działek z terenów PKP PLK oraz PKP Nieruchomości.
 7. Bieżący postęp robót omawiany jest na Radach Technicznych oraz Radach Roszczeń.
 8. Tymczasowa Organizacja Ruchu

Rada Techniczna nr 70

W dniu 4 maja 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 70.

Najważniejsze tematy narady:

 1. Przekazanie działek PKP PLK oraz PKP Nieruchomości – sprawa nadal nie została rozwiązana. Trwają intensywne prace nad zamknięciem tego tematu.
 2. Wzmocnienie pod nasypami w miejscowości Łomnica – trwają prace nad znalezieniem najlepszego rozwiązania.
 3. Wykonawca przekazał do akceptacji kolejne Karty Nadzoru Autorskiego dotyczące obiektów mostowych.
 4. Omówione zostały tematy prac objętych Poleceniem Zmiany.
 5. Przeprowadzono badania korelacji dla VSS i płyty dynamicznej na przygotowanych poletkach doświadczalnych oraz pobrano materiały do badań korekcyjnych wskaźnika zagęszczenia.
 6. Omówiono występujące roszczenia.
 7. Omówiono sprawy finansowe.
 8. Postęp prac

TOR: