Rada Techniczna nr 22

W dniu 27 stycznia 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 22. Najistotniejsze punkty narady:

 1. Wzór umowy podwykonawczej jest nadal w procedowaniu.
 2. Opinia geotechniczna, projekt geotechniczny oraz dokumentacja podłoża gruntowego są nadal w procedowaniu.
 3. Został omówiony proces weryfikacji Projektu Architektoniczno-Budowlanego
 4. Konsultant na bieżąco analizuje wnioski o uzgodnienia techniczne, których uzyskaniem zajmuje się Projektant.
 5. Raport z grudniowych spotkań z lokalną społecznością jest opracowywany.
 6. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny ze złożonym Programem Prac Projektowych.
 7. Omówione zostały szczegółowe zagadnienia projektowe, jak również trudności, które wystąpiły na bieżącym etapie prac i przedstawiono sposoby ich rozwiązania.

Rada Techniczna nr 21

W dniu 20 stycznia 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 21. Najistotniejsze punkty narady:

 1. Wzór umowy podwykonawczej jest nadal w procedowaniu.
 2. Opinia geotechniczna, projekt geotechniczny oraz dokumentacja podłoża gruntowego są nadal w procedowaniu.
 3. Złożony został Projekt Budowlany obejmujący wszystkie branże wraz z mapą do celów projektowych i operatem wodno-prawnym. Trwa proces weryfikacji.
 4. Konsultant na bieżąco analizuje wnioski o uzgodnienia techniczne, których uzyskaniem zajmuje się Projektant.
 5. Raport z grudniowych spotkań z lokalną społecznością jest opracowywany.
 6. Przedstawiciel Wykonawcy wystąpi w bieżącym tygodniu o opinię do ZRiD.
 7. Omówione zostały szczegółowe zagadnienia projektowe, jak również trudności, które wystąpiły na bieżącym etapie prac i przedstawiono sposoby ich rozwiazania.
 8. Omówiono sprawy finansowe.

Rada Budowy nr 7

W dniu 13 stycznia 2020 r. odbyła się Rada Budowy nr 7, na której omówiono postęp robót oraz etapy akceptacji niezbędnych dokumentów kontraktowych. Pozostałe tematy Rady Budowy:

 1. Podsumowanie spotkań ze społecznością lokalną, które odbyły się w dniach 16 i 17 grudnia 2019 r.
 2. Ocena przez Konsultanta postępu prac, na podstawie zatwierdzonego Programu Prac Projektowych – wynik pozytywny.
 3. Omówienie tematów związanych z ochroną środowiska.
 4. Omówienie spraw finansowych.
 5. Sprawy administracyjne – zmiana na stanowisku Dyrektora ds. Inwestycji w GDDKiA Oddział w Opolu

Rada Budowy nr 6

W dniu 9 grudnia odbyła się Rada Budowy nr 6. Podsumowanie Rady:

 1. Czas jaki upłynął w odniesieniu do I Kamienia Milowego – 20 marzec 2020 r. wynosi 63,93%
 2. Czas jaki upłynął w odniesieniu do Kamienia Milowego Nr II – wynosi 26,79 %
 3. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie – wynosi 17,71 %
 4. Personel Konsultanta został przeszkolony z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w zakresie obowiązków wykonywanych przez Nadzór.
 5. Akceptacja Wstępnego Projektu Budowlanego z uwagami do wprowadzenia w kolejnym etapie.
 6. Akceptacja Programu Badań Geotechnicznych.
 7. Konsultant zaopiniował pozytywnie ostateczny wzór umowy podwykonawczej na roboty budowlane
 8. Konsultant zaakceptował proponowane rozbicie ceny kontraktowej.
 9. Konsultant na bieżąco weryfikuje tabele do aktualizacji uzgodnień.
 10. Konsultant przeanalizował wnioski o uzgodnienia techniczne i oświadcza, że Wykonawca wywiązuje się ze wszystkich swoich zobowiązań w tym temacie.
 11. Wykonawca rozpoczął dnia 25.11.2019 r. wykonywanie badań geologicznych zgodnie z przyjętym przez Inżyniera Kontraktu Programem badań geotechnicznych.
 12. Zreferowano postęp prac w odniesieniu do Programu Prac Projektowych m.in: weryfikacja zakresu mapy dla przyjętych rozwiązań projektowych, badanie stanu prawnego dotyczące wykonywania mapy do celów projektowych, zakończenie prac nad Programem Badań Geologicznych, prace projektowe związane z geometrią układu drogowego, niweletami dróg obsługujących tereny przyległe, kształtowanie odwodnienia układu drogowego, opracowywanie wstępnego przebiegu linii rozgraniczających; w branży mostowej – konstruowane były obiekty inżynierskie; w pozostałych branżach prowadzone były prace projektowe dotyczące przebiegu sieci, opracowywano projekt kanalizacji deszczowej oraz opracowywano projekty przebudowy cieków i zbiorników retencyjnych.
 13. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny ze złożonym Programem Prac Projektowych. Na dzień Rady Budowy nie wystąpiły żadne opóźnienia i Wykonawca realizuje uwagi zgłaszane na Radach Technicznych.
 14. Wyszczególniono listę prac, które powinny być wykonane w kolejnym miesiącu – do następnej Rady Budowy.
 15. Omówiono środki, jakimi dysponuje Wykonawca.
 16. Omówiono sprawy techniczne, niezbędne do dalszej pracy.
 17. Omówiono występowanie ekranów akustycznych.
 18. Omówiono sprawy finansowe, związane z Przejściowym Świadectwem Płatności.
 19. Na dzień Rady Budowy nie występują żadne roszczenia ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.
 20. Na dzień 16.12 i 17.12 br. zaplanowano spotkania informacyjne ze społecznością.

Spotkanie informacyjne

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu wraz z Wykonawcą i  Biurem Projektów zapraszają na spotkanie informacyjne w sprawie zaprojektowania i budowy Obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11).

Spotkanie ma na celu poinformowanie lokalnej społeczności oraz wszystkich zainteresowanych stron o planowanym przedsięwzięciu.

W trakcie spotkań mieszkańcy będą mogli zapoznać się z aktualnymi rozwiązaniami projektowymi, dotyczącymi przebiegu drogi ekspresowej, przebudowywanych dróg poprzecznych oraz pozostałych dróg.

Strona informacyjna projektu:  www.s11-obwodnicaolesna.pl

Adres mailowy do składania wniosków: s11-olesno@trakt.eu

Wzór wniosku do pobrania poniżej:

Pobierz wzór wniosku

Terminy spotkań:

16.12.2019 godz. 16.00
Miejski Dom Kultury w Oleśnie
ul. Wielkie Przedmieście 31, Olesno

17.12.2019 godz. 16.00
Remiza OSP w Łomnicy
ul. Strażacka 3, Łomnica

Plany sytuacyjne planowanej inwestycji:

Rada Techniczna nr 20

W dniu 2 grudnia 2019 r. odbyła się Rada Techniczna nr 20. Najistotniejsze punkty narady:

 1. Wzór umowy Podwykonawczej został pozytywnie zaopiniowany przez Konsultanta
 2. Wykonawca rozpoczął wykonywanie badań geologicznych
 3. Konsultant na bieżąco analizuje wnioski o uzgodnienia techniczne
 4. Otrzymano komplet dokumentacji dot. uzgodnień: branża elektroenergetyczna, hydrotechniczna, drogowa, instalacyjna, środowiskowa, mostowa oraz inżynieria ruchu.
 5. W procedowaniu uzgodnienia branży teletechnicznej.
 6. Mapa do celów projektowych ma być ukończona z końcem bieżącego roku.
 7. Ortofotomapa została wykonana.
 8. Konsultant ocenia postęp prac jako zgodny z założonym PPP.
 9. Omówiono najważniejsze sprawy finansowe
 10. Na spotkaniu Zamawiającego, Wykonawcy i Konsultanta w dniu 28 listopada omówiono szczegóły dotyczące projektowania, które również przedstawiono na naradzie:
 • ukształtowania przebiegu linii rozgraniczających
 • dopracowania odwodnienia drogowego
 • lokalizacji zbiorników retencyjnych
 • zjazdów do przyległych nieruchomości
 • lokalizacji ekranów akustycznych
 • lokalizacji zieleni

Rada Techniczna nr 19

W dniu 25 listopada 2019 odbyła się Rada Techniczna nr 19.

Na spotkaniu omówiono najważniejsze sprawy organizacyjne, dotyczące zatwierdzenia niezbędnych dokumentów oraz sprawy związane z procesem projektowania.

Rozpoczął się etap wykonywania badań geologicznych. Poza tym Konsultant poinformował, że na bieżąco analizuje wnioski o uzgodnienia techniczne, a uzyskane uzgodnienia/warunki branży: elektroenergetycznej, hydrotechnicznej, teletechnicznej oraz mostowej szczegółowo omówiono. Przedstawiono postęp prac projektowych, przy czym skupiono się przede wszystkim na planowanym projekcie w obszarze rond, zjazdów z łącznic oraz węzła Olesno.

Prace oceniono jako zgodne z założonym Programem Prac Projektowych.

Rada Techniczna nr 18

W dniu 18 listopada 2019 r. odbyła się kolejna Rada Techniczna. Podsumowanie Rady:

 1. Wykonawca przedłożył wzór umowy podwykonawczej, uwzględniający większość uwag Konsultanta.
 2. Wykonawca przedłożył ostateczną rewizję Programu Badań Geotechnicznych, który został zaakceptowany.
 3. Konsultant na bieżąco analizuje wnioski o uzgodnienia techniczne.
 4. Wykonawca oczekuje na niezbędne decyzje warunków przebudowy oraz warunków technicznych w branży elektroenergetycznej, hydrotechnicznej oraz teletechnicznej.
 5. Otrzymano komplet danych niezbędnych do dalszych prac projektowych w branży sanitarnej, środowiskowej, inżynierii ruchu oraz mostowej.
 6. W zakresie prac projektowych najwięcej uwagi poświęcono części branżowej realizowanej projektu.
 7. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny z założonym Programem Prac Projektowych.
 8. Omówiono sprawy finansowe kontraktu.

Rada Budowy nr 5

W dniu 6 listopada 2019 r. odbyła się Rada Budowy nr 5. Podsumowanie Rady:

 1. Czas jaki upłynął w odniesieniu do I Kamienia Milowego – 20 marzec 2020 r. wynosi 54,10%
 2. Czas jaki upłynął w odniesieniu do Kamienia Milowego Nr II – wynosi 22,66 %
 3. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie – wynosi 14,99 %
 4. Akceptacja dokumentów kontraktowych: Program Prac Projektowych Rewizja 1.3. został przyjęty przez Konsultanta, zatwierdzenie Szczegółowego Programu Zapewnienia Jakości przez Konsultanta, Polisa Ubezpieczeniowa Wykonawcy została po powtórnej weryfikacji przez brokera poprawiona przez Wykonawcę i ponownie złożona do Zamawiającego i Konsultanta.
 5. Wykonawca przedłożył do zatwierdzenia wzór Umowy Podwykonawczej.
 6. Konsultant przeanalizował wnioski o uzgodnienia techniczne i oświadcza, że Wykonawca wywiązuje się ze wszystkich swoich zobowiązań w tym temacie.
 7. Zreferowano postęp prac w odniesieniu do Programu Prac Projektowych, z podziałem na branże: hydrotechniczna, sanitarna, teletechniczna, środowiskowa, inżynieria ruchu, drogowa, mostowa. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny ze złożonym Programem Prac Projektowych. Na dzień Rady Budowy nie wystąpiły żadne opóźnienia i Wykonawca realizuje uwagi zgłaszane na Radach Technicznych.
 8. Zasygnalizowano konieczność określenia wartości za przekazanie Zamawiającemu praw autorskich realizowanego Projektu.
 9. Procedura akceptacji Programu Badań Geotechnicznych jest na ukończeniu.
 10. Wyszczególniono listę prac, które powinny być wykonane w kolejnym miesiącu – do następnej Rady Budowy.
 11. Omówiono środki, jakimi dysponuje Wykonawca.
 12. Omówiono sprawy techniczne, niezbędne do dalszej pracy.
 13. Poinformowano o pozwoleniu Opolskiego Konserwatora Ochrony Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych.
 14. Omówiono sprawy finansowe, związane z Przejściowym Świadectwem Płatności nr 4.
 15. Na dzień Rady Budowy nie występują żadne roszczenia ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, natomiast wpłynęło prywatne pismo mieszkańców, które przekazane zostało do analizy.
 16. Wystąpiły zmiany personalne: Inżyniera Kontraktu (Konsultant) oraz Przedstawiciela Wykonawcy.

Rada Techniczna nr 17

W dniu 28 października 2019 odbyła się Rada Techniczna poświęcona tematom:

 • zmiany osoby reprezentującej Wykonawcę
 • postępu w procedowaniu wniosków o uzgodnienia techniczne
 • wykonania ortofotomapy
 • wykonania projektu o obrębie węzła Olesno
 • rozwiązań projektowych branżowych (odwodnienie, występujące kolizje)

Oceniono, że postęp prac jest zgodny z obowiązującym Programem Prac Projektowych.