Rada Techniczna nr 112

W dniu 26 lipca 2022 odbyła się Rada Techniczna nr 112.

 1. Zamawiający, zgodnie z podaną na poprzedniej Radzie Technicznej informacją, przekazał uczestnikom realizowanej inwestycji pismo z Departamentu Budżetu i Środków Unijnych informujące, że dla projektu pn. Budowa drogi ekspresowej S11 na odc. obw. Olesna w dniu 08 lipcu 2022 r. została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
 2. W związku z udzieleniem dofinansowania niezbędne jest przygotowanie tablic informacyjnych oraz umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej.
 3. Obowiązuje 25 organizacji ruchu wyniesionych w teren. Z dużych organizacji ruchu, które są jeszcze zaplanowane na kolejne etapy to:
  • na koniec sierpnia – rondo R4,
  • początek września – przełożenie ruchu na WD8-B, jeżeli uzyskane zostanie pozwolenie na użytkowanie tego obiektu,
  • rondo R1 – w sierpniu będzie planowane, aby przepiąć ruch starej DK11 na już nowy ślad nowo projektowanej S11, z wykorzystaniem ronda R1
 4. Główny Inspektor Drogowy, poinformował, że jeżeli chodzi o prowadzone roboty drogowe to są one prowadzone zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę programem. Nie ma większych uwag co do jakości robót, wszystkie uwagi dotyczące prowadzonych robót są na bieżąco przekazywane bezpośrednio kierownikom odcinków w trakcie wizytacji na budowie.
 5. Inspektor Mostowy potwierdził wykonanie i przebieg robót, który został przedstawiony przez Kierownika Budowy.
 6. Inspektor Sanitarny potwierdził realizację robót, którą przedstawił Kierownik Budowy. W kanalizacji deszczowej montowane są studzienki i wpusty na kolejnych odcinkach, realizowane są zbiorniki 5.1 i 6.
 7. Procedowane jest roszczenie związane z opóźnieniem w przekazaniu działek będących w zarządzie PKP PLK.
 8. Dyrektor Kontraktu poinformował, że na dzień wczorajszy cena baryłki wynosiła 99,02 dolara, zmiana w stosunku do poprzedniego wynosi 4,26 dolara na baryłce, czyli -4,12%.
 9. Omówiono inne nadzwyczajne zmiany cen materiałów (wzrosty cen).
 10. Omówiono terminy i miejsca przeprowadzenia badań arbitrażowych.
 11. Inspektor Branży drogowej uszczegółowił, że nowa zatwierdzona WMB zlokalizowana jest w Oleśnie przy strefie ekonomicznej, przy ulicy Leśnej. Jest to trzecia Wytwórnia Mas Bitumicznych.
 12. Postęp prac:

Rada Techniczna nr 111

W dniu 19 lipca 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 111.

 1. Zamawiający poinformował uczestników realizowanej inwestycji, że została podpisana UoD (umowa o dofinansowanie) dla obwodnicy Olesna.
 2. W zakresie robót przygotowawczych Wykonawca niezmiennie dba o utrzymanie oznakowania – ustawienie znaków informacyjnych i ostrzegawczych. Wykonawca utrzymuje drogi dojazdowe wraz z ich odwodnieniem. W trybie ciągłym realizowane jest rozpoznanie saperskie, nadzór archeologiczny oraz środowiskowy.
 3. Inspektor Drogowy poinformował, że nie wnosi uwag do prowadzonych robót w odcinkach sekcji I, II i III.
 4. Inspektor Mostowy poinformował, że nie ma uwag do postępu robót.
 5. Inspektor Sanitarny przekazał że kanalizacja deszczowa jest systematycznie wykonywana oraz montowane są włazy żeliwne na odcinku pomiędzy km 14+000 a 19+000. Realizowane są roboty przy zbiorniku ZR-6 w km 6+300 i ZR-5.1 w km 4+600. Realizowany jest także drenaż. Inspektor nie wniósł uwag, co do jakości prac.
 6. Kierownik Projektu przypomniał o harmonogramie diagnostyki dla warstwy wiążącej.
 7. Omówiono temat recept na mieszanki mineralno-asfaltowe.
 8. Omówiono roszczenia i sprawy finansowe.
 9. Postęp prac:

Rada Techniczna nr 110

W dniu 12 lipca 2022r.odbyła się Rada Techniczna nr 110.

 1. Wykonawca zawiadomił o planowanym na dzień 12.07.22r. rozpoczęciu robót związanych z wykonaniem ogrodzenia stałego trasy głównej.
 2. Zamawiający przesłał pismo do Urzędu Miejskiego w Oleśnie z informacją, że prace związane z realizacją linii kablowych niskiego napięcia(przyłącza) na potrzeby zasilania pompowni wód opadowych, oświetlenia drogowego węzła „Olesno” oraz urządzeń systemu zarządzania ruchem – związanych z funkcjonowaniem drogi ekspresowej S11 – zostały zakończone.
 3. Inspektor Drogowy poinformował, że rano zrobił przejazd przez budowę i nie ma zastrzeżeń, co do utrzymania dróg użytku publicznego.
 4. Inspektor Robót Mostowych zwrócił uwagę na sprawy mobilizacji Wykonawcy do wykonywania robót specjalistycznych – dotyczy to muru z gruntu zbrojonego. Niezbędne jest wykonanie wszystkich badań.
 5. Inspektor Sanitarny poinformował, że jeśli chodzi o zbiorniki i kanały hydrotechniczne to Wykonawca jest blisko zakończenia robót na zbiorniku 5.1.
 6. W dniu 08.07.22r. odbyło się spotkanie jakościowe, na którym omówiono wyniki badań mieszanek bitumicznych.
 7. Wykonawca przedłożył nowe recepty na podbudowę zasadniczą oraz zgłosił nową Wytwórnię Masy bitumicznej Drogbud Larix- w Oleśnie.
 8. Omówiono sprawy finansowe
 9. Postęp prac:

Rada Budowy nr 37

W dniu 5 lipca 2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 37.

 1. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie (36 miesięcy + 78 dni) – wynosi 81,26%.
 2. Wykonawca złożył Raport miesięczny za miesiąc czerwiec w terminie zgodnym z Warunkami Kontraktu.
 3. Zamawiający w minionym miesiącu przekazywał Wykonawcy korespondencję od Tauron Dystrybucja bezpośrednio związaną z ukończeniem robót związanych z wykonaniem przyłącza dla zasilania oświetlenia na rondzie R4 oraz pompowni wód deszczowych.
 4. Wykonawca w minionym miesiącu wprowadził duże zmiany w Tymczasowej Organizacji Ruchu. Dotyczyły one między innymi:
  • zamknięcia odcinka DW 487 i DP 1934  na granicy Olesna i co za tym idzie wprowadzenia objazdu
  • wprowadzenia ruchu wahadłowego w m. Ciarka, w związku z budową ronda R1 i włączeniem się do istniejącej DK11
  • przełożenia ruchu na część wybudowanego ronda R4 w związku z budową jego drugiej części oraz łącznicy do projektowanej S11
 5. W minionym miesiącu również odbyło się kilka spotkań komisji odbioru oznakowania robót, na czas realizacji.
 6. Główny Inspektor Branży Drogowej poinformował, że jeżeli chodzi o  ocenę robót drogowych to nie ma większych uwag. Są drobne tematy, które na bieżąco są rozwiązywane przez Kierowników poszczególnych odcinków.
 7. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej przekazał, że przedstawiona przez KB realizacja na poszczególnych obiektach jest zgodna z tym co dzieje się na budowie. Jeżeli chodzi o wykonanie robót pod względem specjalistycznym i zachowanie specyfikacji to nie ma zastrzeżeń.
 8. Inspektor Robót Branżowych przekazał, że większość robót jest zakończona. Inspektor nie ma uwag, co do jakości prac, nie zauważył też opóźnień. Ekipy pracują na kanałach D-30, D-10, D-1. Trwają również prace przy zbiorniku 5.1 – dociążenie, w planie jest zbiornik nr 6 i 13. Z zakresu melioracji zrobiony jest odcinek w km 4+450 – 5+200 i na km 23 trwają prace. Przy rowach R-9 i R-Ż trwają prace końcowe.
 9. Omówiono stan procedowania roszczeń.
 10. Na bieżąco prowadzone są badania kontrolne z części drogowej i mostowej. Z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne tempo robót jest duże jak również ilość   wykonywanych badań kontrolnych z zakresu drogowego, mostowego i branżowego jest dobra.
 11. Omówiono sprawy finansowe
 12. Postęp prac:

Rada Techniczna nr 109

W dniu 28 czerwca 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 109.

 1. Zamawiający przekazał dokumentację w zakresie zakończenia prac związanych z wykonaniem przyłącza zasilania oświetlenia drogowego ronda R4.
 2. Wykonawca zawiadomił o wprowadzeniu nowej TOR – w związku z budową ronda R4 oraz łącznicy do projektowanej S11. Planowane wprowadzenie w dniu dzisiejszym (28.06.22r.)
 3. Główny Inspektor Robót Drogowych przekazał, że jeżeli chodzi o roboty drogowe to jakość prowadzonych robót drogowych, bieżąca jest dobra.
 4. Siatki ogrodzeniowe w trybie ciągłym będą realizowane, a nadzór środowiskowy czuwa nad tym, aby prace przebiegały prawidłowo.
 5. Inspektor Sanitarny potwierdził roboty przy zbiornikach retencyjnych 5, 1 i 15, w przebiegu 4 + 600 i 19+900 oraz w kilku odcinkach kończone są kanały deszczowe z montażem wpustów.
 6. Minionym tygodniu zostały wykonane odwierty rdzeniowe w konstrukcji ustroju nośnego na obiektach WS-3 i MS-14. Próbki zostały poddane badaniu mrozoodporności.
 7. W zeszły piątek, tj. 24.06 został wykonany zarób z SMA, w pierwszej kolejności wykonana została połówka ronda R-4 oraz łącznik .  Podczas robót pobrano mieszankę do badań kontrolnych.
 8. Omówione zostały sprawy finansowe.
 9. Postęp robót:

Rada Techniczna nr 108

W dniu 21 czerwca 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 108.

 1. Omówione zostały sprawy organizacyjno-administracyjne.
 2. Omówiono obowiązującą i planowaną organizację ruchu – 25 tymczasowych organizacji, w tym dwie nowe organizacje: koniec drogi DP-13 z wpięciem do DK11 oraz wprowadzenie ruchu wahadłowego w celu skończenia przepustu w km 1+100 oraz włączenia drogi DP13 do istniejącej DK11.
 3. Główny Inspektor Robót Drogowych przekazał, że jakość prowadzonych robót jest dobra. Inspektor przypominał o utrzymywaniu TOR we wszystkich elementach tzn. na Wydzieraczu i WD-16.
 4. Inspektor Nadzoru Robót Mostowych przekazał, że roboty prowadzone są w sposób prawidłowy i nie ma zastrzeżeń do jakości. Inspektor przekazał, żeby zwrócić szczególną uwagę na obiekty WS-5 i WS-23.
 5. Inspektor Nadzoru Robót Branżowych nie miał żadnych technicznych uwag, co do sposobu oraz jakości prowadzonych prac.
 6. Inżynier poinformowała, że w dalszym ciągu trwają prace Komisji Odbioru Robót dotyczące realizacji prac związanych z Aneksem Nr 4 (wywóz i utylizacja śmieci).
 7. Omówiono tematy związane z trwającą w Ukrainie wojną, które wpływają na realizację inwestycji.
 8. Omówiono sprawy dot. jakości MMA oraz mrozoodporności ustroju nośnego obiektów.
 9. Zaplanowano odcinek próbny z SMA.
 10. Omówiono sprawy finansowe.
 11. Omówiono sprawy związane z Podwykonawcami, Dostawcami oraz Usługodawcami.
 12. Postęp robót

Rada Techniczna nr 107

W dniu 14 czerwca 2022 odbyła się Rada Techniczna nr 107.

 1. W zakresie robót przygotowawczych Wykonawca niezmiennie dba o utrzymanie oznakowania – ustawienie znaków informacyjnych i ostrzegawczych. Wykonawca utrzymuje drogi dojazdowe wraz z ich odwodnieniem. W trybie ciągłym realizowane jest rozpoznanie saperskie, nadzór archeologiczny oraz środowiskowy.
 2. Realizowane roboty prowadzone są cały czas w oparciu o 25 tymczasowych organizacji ruchu wyniesionych w teren. W tym tygodniu zgłoszona została jedna organizacja na przyszły tydzień, która dotyczy zasilań na drodze wojewódzkiej.
 3. Główny Inspektor Robót Drogowych przekazał, że przypomina o utrzymywaniu TOR na Wydzieraczu. Inspektor zaznaczył, że prosi o pieczołowite i staranne utrzymywanie tej  drogi.
 4. Inspektor Nadzoru Robót Mostowych przekazał, że co do przebiegu robót przekazanych przez KB w zakresie robót mostowych potwierdza ich realizację w sposób nie budzący zastrzeżeń.
 5. Inspektor Nadzoru Robót Branżowych ocenił postęp prac na 80% możliwości i zachęcił do zwiększenia tempa.
 6. Omówiono sprawy problemowe: rdestowiec, utylizacja śmieci, przekazanie działek będących w zarządzie spółki kolejowej.
 7. Omówiono sprawy jakościowe (odwierty w konstrukcji z betonu, zaroby próbne na SMA, asfalt lany).
 8. Omówiono sprawy finansowe.
 9. Omówiono roszczenia.

Rada Budowy nr 36

W dniu 07 czerwca 2022 odbyła się Rada Budowy nr 36.

 1. Wykonawca złożył Raport miesięczny za miesiąc maj w terminie zgodnym z Warunkami Kontraktu.
 2. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie (36 miesięcy + 78 dni) – wynosi 78,71%.
 3. Wykonawca w minionym miesiącu zlikwidował przejazd bypassem i udostępnił przejazd pod obiektem WS3, po „starej” DK11, który dobrze funkcjonuje.
 4. Wykonawca/Projektant otrzymał od Marszałka Woj. Opolskiego decyzję zatwierdzającą TOR zamknięcia odcinka DW 487 i DP 1934  na granicy Olesna, w związku z zamknięciem ww. dróg wyznaczeniem dwóch objazdów:
  • dla pojazdów o DMC do 3,5 t – poprzez Kolonię Biskupską, Biskupice oraz ul. Biskupicką i drogę leśną (z wyłączeniem służb miejskich, komunikacji zbiorowej i Nadleśnictwa Olesno),
  • dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 t – przez Olesno (DK 11), Kluczbork (DK 42, DK 45) do Gorzowa Śląskiego.
 5. W miesiącu maju odbyły się trzy Rady Techniczne.
 6. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej i Drogowej przekazał, że na sekcji IV roboty drogowe są prowadzone w zadowalającym tempie.
 7. Inspektor Robót Branżowych przekazał, że tempo prac idzie sprawnie.
 8. Przedstawiciel Zamawiającego przekazał, że widzi postęp prac.
 9. Omówiono trudności techniczno-organizacyjne.
 10. Omówiono tematy procedowane roszczeniami.
 11. Omówiono wpływ wojny w Ukrainie na realizację kontraktu.
 12. W  maju tempo robót sie zwiększyło i zwiększyła się również ilość wykonywanych badań kontrolnych z zakresu drogowego, mostowego i branżowego dzięki sprzyjającej pogodzie.
 13. Omówiono sprawy finansowe.
 14. Postęp prac:

Rada Techniczna nr 106

W dniu 31 maja 2022 r. odbyła się Rada techniczna nr 106.

 1. Wykonawca/Projektant otrzymał od Marszałka Woj. Opolskiego decyzję zatwierdzającą TOR – zamknięcia odcinka DW 487 i DP 1934  na granicy Olesna i wyznaczeniem dwóch objazdów:
  • dla pojazdów o DMC do 3,5 t – poprzez Kolonię Biskupską, Biskupice oraz ul. Biskupicką i drogę leśną (z wyłączeniem służb miejskich, komunikacji zbiorowej i Nadleśnictwa Olesno),
  • dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 t – przez Olesno (DK 11), Kluczbork (DK 42, DK 45) do Gorzowa Śląskiego, z następującą uwagą: piktogram znaku B-1 umieszczony na tablicach F-8 winien mieć 400 mm średnicy.
   Przedmiotowa organizacja ruchu powinna być wprowadzona w terminie do dnia 31 grudnia 2022r.
 2. Inspektor Nadzoru Robót Mostowych przekazał, że co do przebiegu robót przekazanych przez Kierownika Budowy w zakresie robót mostowych potwierdza ich wykonanie i nie ma do nich zastrzeżeń.
 3. Inspektor Robót Drogowych przypomniał o utrzymaniu dróg publicznych we wszystkich zakresach, w których jest możliwy przejazd samochodów budowy – w szczególności rondo R4, DK11 pod WD-3.
 4. Inspektor Nadzoru Robót Branżowych przekazał, że w dniu wczorajszym odbył się przejazd w ocenie realizacji robót. Kanalizacja deszczowa jest robiona głównie w rejonie km 19+800 – 20+000 kanał 37. Prace przy zbiornikach retencyjnych prowadzone są głównie przy zbiorniku nr 16 w rejonie obiektu 23. Prace są także prowadzone przy zbiorniku nr 14 i 5.1. Melioracja RA 9 jest bliżej ukończenia i na początku w km 2+000 trwają intensywne prace. Inspektor nie miał uwag do prowadzonych prac.
 5. Kierownik Projektu przekazał, że odbyło się spotkanie w siedzibie Zamawiającego w zakresie m.in. przyjętych rozwiązań dotyczących barier ochronnych na obiektach mostowych.
 6. Główna Technolog przekazała, że badania kontrolne są prowadzone na bieżąco zarówno z części drogowej jak i mostowej.
 7. Omówiono pozostałe sprawy techniczne
 8. Omówiono sprawy finansowe.
 9. Postęp robót:

Rada Techniczna nr 105

W dniu 24 maja 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 105.

 1. Realizowane roboty wykorzystywały 25 tymczasowych organizacji ruchu:
  • 10 to wjazdy i wyjazdy,
  • 2 – roboty mostowe,
  • 6 – roboty drogowe,
  • 2 bypassy,
  • 4 zamknięcia
  • 1 wahadło.
 2. Wykonawca przekazał, że otrzymał zatwierdzenie projektu organizacji ruchu związanego z zamknięciem Węzła Olesno. Na przyszły tydzień planowane jest wdrożenie tej dokumentacji w życie.
 3. Główny Inspektor Robót Drogowych przekazał, że roboty są jakościowo prowadzone dobrze.
 4. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej przekazał, że co do jakości prac nie ma uwag.
 5. Inspektor Robót Branżowych przekazał, że realizowane są roboty, jeżeli chodzi o kanalizację deszczową głównie na kanale 34, 35, 36 i 37, w rejonie zbiorka ZR-14 i ZR-15, km 19+700 – 19+970. W poprzednim tygodniu jedna brygada kończyła roboty na kanale deszczowym nr 5 i w tym tygodniu przygotowywała je dla drogowców pod dalsze prace.
 6. Omówiono sprawy techniczne, w tym roboty, które kolidują ze sobą, jeśli chodzi o zakres (drogowe/mostowe/branżowe) w celu stworzenia spójnego harmonogramu prac.
 7. Omówiono temat próbnych obciążeń obiektów.
 8. Główna Technolog przekazała, że badania kontrolne są zgłaszane na bieżąco i wszystkie wyniki są monitorowane, zarówno z części drogowej jak i mostowej.
 9. Omówiono sprawy finansowe.
 10. Postęp prac