Rada Techniczna nr 2

W dniu 10 czerwca 2019 odbyła się druga Rada Techniczna Kontraktu, na której przekazane zostały wzory obowiązujących druków kontraktowych oraz PZJ Wykonawcy, program dla etapu prac projektowych i plan płatności. Wykonawca zobowiązał się do przygotowania draftu umowy z podwykonawcami, a Projektant do wykonania w najbliższych 2 tygodniach mapy do celów projektowych w wersji wektorowej. Ponadto przekazano informacje, że trwa analiza dokumentacji geologiczno-inżynierskiej celem zaproponowania konkretnych rozwiązań projektowych w zakresie obiektów inżynierskich.

Rada Techniczna nr 1

W dniu 3 czerwca 2019 r. odbyła się pierwsza Rada Techniczna, podczas której przedstawiono i omówiono cały zakres kontraktu, termin jego realizacji (36 miesięcy od daty rozpoczęcia) oraz przedstawiono Kamienie Milowe. Podczas Rady nastąpiła prezentacja podmiotów, biorących udział w realizacji kontraktu, jak również uszczegółowiono terminy złożenia / przekazania niezbędnej dokumentacji. Ustalono, że Rady Budowy odbywać się będą cyklicznie – 1 raz w miesiącu. Pierwsza Rada Budowy zaplanowana jest na 5 lipca 2019 r.

Termin kolejnej Rady Technicznej ustalono na 10 czerwca 2019.

Podpisanie umowy o wykonawstwo

W dniu 20 maja 2019 r. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim została podpisana umowa na projekt i budowę obwodnicy Olesna w ciągu DK11 (S11). Wykonawcą inwestycji zostało Konsorcjum firm Mirbud S.A. oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A., które zgodnie z zapisami umowy mają za zadanie zaprojektować, a następnie wybudować obwodnicę m. Olesno o długości 24,8 km. Wartość inwestycji to ok. 667,6 mln zł. Planowany termin oddania do ruchu – listopad 2022 r.

Serwis dla Podwykonawców

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uruchomiła na swojej stronie internetowej zakładkę „Serwis dla podwykonawców”, na której znajdują się informacje o procedurach płatności, wzory wniosków i oświadczeń i inne istotne informacje dla PUD. Serwis ten jest dostępny pod adresem:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

Komunikat dotyczący uruchomienia serwisu:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/33265/Poradnik-dla-podwykonawcow-jak-skutecznie-zadbac-o-swoje-interesy

Podpisanie umowy na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem

W dniu 17 maja 2019 r. w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu została podpisana umowa z Konsultantem – firmą Lafrentz Polska Sp. z o.o. – na Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)”. W ramach podpisanej Umowy Konsultant będzie pełnił funkcję Inżyniera polegającą w szczególności na zarządzaniu, pełnieniu kontroli i nadzorze inwestorskim nad pracami projektowymi oraz robotami, a także wspópracy z Zamawiającym. W ramach Usługi Konsultant zapewni nadzór nad realizacją prac projektowych i robót zgodnie z Kontraktem w szczególności odnośnie jakości robót, zapewniającej prawidłowe przyszłe funkcjonowanie i obsługą obiektów przez Zamawiającego, odbioru robót, koordynacją wszystkich czynności związanych z realizacją Kontraktu aż po ostateczne rozliczenie Kontraktu.