Rada Techniczna nr 7

W dniu 22.07.2019 r. odbyła się Rada Techniczna. Najważniejsze ustalenia:

Zatwierdzono ogólny PZJ. PZJ szczegółowe są nadal w opracowywaniu.

Wykonawca przekazał dokument PPP, do którego Strony się ustosunkowały.

Plan płatności został przedstawiony przez Wykonawcę w raporcie miesięcznym.

Projektant przedstawił analizę przejezdności pojazdów ponadnormatywnych, którą omówiono i wniesiono uwagi oraz spostrzeżenia.

Kierownik Projektu, Projektant, Inżynier Kontraktu oraz Wykonawca omówili konkretne szczegóły projektu obwodnicy, m.in. skrzyżowania typu rondo, bariery na przejazdach awaryjnych, przebieg niwelety.

Trwa inwentaryzacja przyrodnicza.

Omówiono sprawy finansowe.

Termin kolejnej narady wyznaczono na dzień 29.07.2019 r.

Rada Techniczna nr 6

W dniu 15.07.2019 r. odbyła się szósta Rada Techniczna kontraktu.

Sprawy organizacyjne: Konsultant przekaże zaktualizowaną listę kontaktową swojego personelu do Zamawiającego oraz Wykonawcy, poinformowano o stanie zatwierdzenia dokumentów (PZJ, Polisa OC, Plan Płatności, Program Prac Projektowych).

Sprawy projektowe: Projektant przekaże Zamawiającemu oraz Konsultantowi wstępną wersję projektu trasy głównej oraz niwelety w pliku pdf oraz dostarczy mapę do celów projektowych w wersji elektronicznej. Omówiono przedstawione przez Projektanta rozwiązania projektowe.

Sprawy finansowe: omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące wystawienia kolejnego Przejściowego Świadectwa Płatności.

Sprawy różne: w dniu 15.07.2019 odbyło się szkolenie personelu Konsultanta w zakresie najważniejszych dokumentów obowiązujących dla przedmiotowej inwestycji.

Kolejna Rada Techniczna: 22 lipca 2019 r.

Kolejna Rada Budowy: 7 sierpnia 2019 r.

Rada Techniczna nr 5

W dniu 11.07.2019 r. odbyła się Rada Techniczna nr 5. Projektant przekazał wstępny projekt przebiegu trasy głównej drogi S11 oraz jej niwelety (w wersji edytowalnej), Kierownik Projektu oraz Inżynier Kontraktu oczekują ww. projektu w formacie pdf. Ponadto Projektant przedstawił proponowane rozwiązania projektowe poszczególnych elementów, do których na bieżąco wnoszono uwagi i spostrzeżenia. Omówiono ogólne sprawy administracyjne i finansowe. Kolejna Rada Techniczna została wyznaczona na dzień 15.07.2019 r.

Rada Budowy nr 1

W dniu 5 lipca 2019 r. odbyła się pierwsza Rada Budowy, na której obecni byli przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy, Konsultanta oraz Projektanta. Strony zapoznały się ze wszystkimi ogólnymi informacjami dotyczącymi kontraktu, jak jego wartość, kamienie milowe, czas realizacji, a także dla przypomnienia przedstawiono skrócony opis kontraktu. Przedstawiono również organizację kontraktu ze względu na osoby pełniące wiodące role z ramienia każdej ze stron. Ustalono zasady obiegu dokumentów kontraktowych oraz obowiązujące wzory pism i formularzy. Zaplanowano tryb przeprowadzania Rad Technicznych.

Wykonawca złożył rewizję do Programu Prac Projektowych, która jest w fazie procedowania. Nie zidentyfikowano żadnych zagrożeń w procesie projektowania. Ustalono plan dla Wykonawcy na kolejny miesiąc.

Aktualny stan personelu Wykonawcy oraz Konsultanta został przedłożony Zamawiającemu stosownym dokumentem.

Kolejna Rada Budowy została wyznaczona na dzień 9 sierpnia 2019 r., natomiast kolejna Rada Techniczna na dzień 11.07.2019 r.

Zaplanowana pierwsza Rada Budowy

Na dzień 5 lipca 2019 r. zaplanowana została pierwsza Rada Budowy kontraktu.

Rada Techniczna nr 4

W dniu 24 czerwca 2019 r. odbyła się czwarta Rada Techniczna Kontraktu. Wykonawca zobowiązał się do rewizji Programu Prac Projektowych oraz Planu Płatności ze względu na istotne uwagi Konsultanta. Na Radzie ustalono, że Wykonawca przygotuje szczegółowy Program Zapewnienia Jakości (PZJ) w odniesieniu do poszczególnych specyfikacji technicznych. Przedstawiciel Projektanta dokonał analizy Koncepcji Programowej i zaproponował konieczność wykonania korekt pod względem bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Każda z korekt została omówiona.

Poza tym ustalono, że mapa do celów projektowych wraz z cyfrowym modelem terenu zostanie przekazana przez Wykonawcę na przełomie czerwca/lipca br.

Inżynier wystawił pierwsze Przejściowe Świadectwo Płatności.

Następna Rada Techniczna odbędzie się 8 lipca br.

Rada Techniczna nr 3

W dniu 17 czerwca 2019 r. odbyła się Rada Techniczna nr 3. Ustalenia narady:

  • trwa weryfikacja dokumentów złożonych przez Wykonawcę,
  • Program Prac Projektowych wymaga uszczegółowienia, w związku z czym zostanie złożona jego rewizja,
  • operat wodno-prawny zostanie zweryfikowany przez Inżyniera i Zamawiającego,
  • Projektant w pierwszym etapie koncentruje się na projekcie drogowym; propozycje obiektów inżynierskich zostaną przedstawione w przeciągu kilku tygodni,
  • doprecyzowano sprawy finansowe.

Rada Techniczna nr 2

W dniu 10 czerwca 2019 odbyła się druga Rada Techniczna Kontraktu, na której przekazane zostały wzory obowiązujących druków kontraktowych oraz PZJ Wykonawcy, program dla etapu prac projektowych i plan płatności. Wykonawca zobowiązał się do przygotowania draftu umowy z podwykonawcami, a Projektant do wykonania w najbliższych 2 tygodniach mapy do celów projektowych w wersji wektorowej. Ponadto przekazano informacje, że trwa analiza dokumentacji geologiczno-inżynierskiej celem zaproponowania konkretnych rozwiązań projektowych w zakresie obiektów inżynierskich.

Rada Techniczna nr 1

W dniu 3 czerwca 2019 r. odbyła się pierwsza Rada Techniczna, podczas której przedstawiono i omówiono cały zakres kontraktu, termin jego realizacji (36 miesięcy od daty rozpoczęcia) oraz przedstawiono Kamienie Milowe. Podczas Rady nastąpiła prezentacja podmiotów, biorących udział w realizacji kontraktu, jak również uszczegółowiono terminy złożenia / przekazania niezbędnej dokumentacji. Ustalono, że Rady Budowy odbywać się będą cyklicznie – 1 raz w miesiącu. Pierwsza Rada Budowy zaplanowana jest na 5 lipca 2019 r.

Termin kolejnej Rady Technicznej ustalono na 10 czerwca 2019.

Podpisanie umowy o wykonawstwo

W dniu 20 maja 2019 r. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim została podpisana umowa na projekt i budowę obwodnicy Olesna w ciągu DK11 (S11). Wykonawcą inwestycji zostało Konsorcjum firm Mirbud S.A. oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A., które zgodnie z zapisami umowy mają za zadanie zaprojektować, a następnie wybudować obwodnicę m. Olesno o długości 24,8 km. Wartość inwestycji to ok. 667,6 mln zł. Planowany termin oddania do ruchu – listopad 2022 r.