Rada Techniczna nr 118

 1. W dniu 20.09.2022 odbyła się Rada Techniczna nr 118.
 2. W załączeniu Tygodniowe zaawansowanie prac 19-25.09.2022r.

Zmiany w organizacji ruchu

Od piątku, tj. 16.09.2022 zostanie wprowadzona czasowa zmiana w organizacji ruchu na DK 11 za m. Stare Olesno (kierunek Kluczbork)- ruch wahadłowy z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej. Prosimy o zachowanie ostrożności.

Rada Budowy nr 39

 1. W dniu 06 września 2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 39.
 2. Postęp robót:

Rada Techniczna nr 116

 1. W dniu 30 sierpnia 2022r. odbyła się 116 Rada Techniczna. 
 2. W dniu 01 września 2022r. została wprowadzona czasowa organizacja ruchu na DW 487 (rondo R-02 i R-03 w km 10+000 trasy głównej S11. 
 3. Postęp robót

Rada Techniczna nr 115

 1. W dniu 23 sierpnia 2022 odbyła się Rada Techniczna nr 115.
 2. Aktualnie wprowadzonych jest 38 Tymczasowych Organizacji Ruchu, które mogą powodować niewielkie utrudnienia w ruchu.

3. Postęp robót:

Rada Techniczna nr 114

W dniu 16 sierpnia 2022 odbyła się Rada Techniczna nr 114.

 1. Wykonawca zgłosił do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu zamiar przystąpienia do użytkowania wiaduktu drogowego WD-1 w ciągu drogi gminnej.
 2. Wykonawca zgłosił do WIOŚ w Opolu  zamiar przystąpienia do użytkowania wiaduktu drogowego WD-7 w ciągu drogi gminnej.
 3. Wykonawca zgłosił wszystkie zmiany w Tymczasowej Organizacji Ruchu i powołał Komisję Odbioru TOR.
 4. Wykonawca wprowadził kolejny etap organizacji ruchu na rondzie R1. Sumaryczność dla czynnych organizacji wynosi 25. W bieżącym tygodniu zaplanowane jest wprowadzenie organizacji ruchu dla zasilania R4 wzdłuż DK11.
 5. Główny Inspektor Drogowy poinformował, że jeżeli chodzi o prowadzone roboty drogowe to ich jakość jest dobra. Inspektor dla przypomnienia przekazał, że należy dbać o wszystkie elementy TOR – na ul. Wydzieracz uzupełnianie braków nawierzchni tymczasowej, to samo w przypadku objazdu przez las dla Węzła Olesno.
 6. Inspektor Mostowy przekazał, że do prowadzonych prac nie ma nowych uwag.
 7. Inspektor Sanitarny przekazał, że prace przy kanalizacji deszczowej trwają zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę. Odcinki głównie w km 0+600-3+300. Trwają prace przy kanale i montażu wpustów, przy zbiornikach retencyjnych 13, 6, 15 oraz 9 (wykopy).
 8. Omówiono tematy związane z jakością prac.
 9. Omówiono roszczenia.
 10. Omówiono sprawy finansowe
 11. Postęp prac

Rada Budowy nr 38

W dniu 09 sierpnia 2022 odbyła się Rada Budowy nr 38.

 1. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie (36 miesięcy + 78 dni) – wynosi 83,88%.
 2. Etap realizacji – zaawansowanie finansowe – 53,24%.
 3. Zamawiający w minionym miesiącu  przekazał uczestnikom realizowanej inwestycji pismo z Departamentu Budżetu i Środków Unijnych informujące , że dla projektu pn. Budowa drogi ekspresowej S11 na odc. obw. Olesna w dniu 08 lipca 2022 r. została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
 4. Konsultant ze swojej strony przygotowuje broszurę informacyjną i jest w trakcie uzgadniania formy i treści.
 5. Dyrektor Kontraktu, jako Pełnomocnik Inwestora, rozpoczął w minionym miesiącu procedurę oddania do użytkowania wiaduktu WD-8B1.
 6. W miesiącu lipcu odbyły się trzy Rady Techniczne: Rada Techniczna nr 110 z dnia 12.07.2022r., Rada Techniczna nr 111 z dnia 19.07.2022r., Rada Techniczna nr 112 z dnia 26.07.2022r.
 7. W minionym miesiącu spotkania robocze m.in.: kilka spotkań dotyczących jakości, Rada Roszczeń nr 21 w dniu 08.07.22, z których zostały spisane notatki oraz protokoły.
 8. Kierownik Budowy przekazał, że w okresie miesiąca lipca realizacja robót na budowie Obwodnicy Olesna realizowana była z wykorzystaniem średnio 402 osób w terenie, 36 kadry inżynierskiej oraz średnia ilość na budowie jednostek sprzętowych to 217 i nadzór autorski.
 9. Przedstawiciel Wykonawcy poinformował, że realizacja robót w zeszłym miesiącu odbywała się z wykorzystaniem 25 organizacji ruchu wyniesionych w teren zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Kierownik Budowy poinformował, że wszystkie siły skupione są w tej chwili na obiekcie WD- 1, żeby móc oddać obiekt do końca roku i przywrócić ruch z objazdu.
 11. Omówiono tematy procedowane roszczeniami.
 12. W lipcu Wykonawca kontynuował wykonywanie warstw podbudowy z kruszywa na przygotowanych frontach robót, przygotowując tym samym kolejne odcinki pod układanie warstw bitumicznych. Przeprowadzane były badania kontrolne podbudowy pomocniczej i zasadniczej z kruszywa oraz pobory mm-a celem weryfikacji stałości produkcji mieszanki. Ze wszystkich przeprowadzanych badań Wykonawca przedkładał do Inżyniera sprawozdania.
 13. W dniu 08.07.22 odbyło się spotkanie jakościowe, na którym omówiono wyniki badań kontrolnych i uzgodniono dalsze działania.
 14. Omówiono sprawy finansowe.
 15. Postęp prac:

Rada Techniczna nr 113

W dniu 2 sierpnia 2022 odbyła się Rada Techniczna nr 113.

 1. W dniu 26.07.2022 r. o godz. 12.00 odbyło się spotkanie w lokalizacji ronda R-4 celem udostępnienia Wykonawcy zadania fragmentu pasa drogowego DK 11 na terenie zarządzanym bezpośrednio przez Rejon Lubliniec GDDKiA O/Katowice, z czego został spisany protokół.
 2. Główny Inspektor Drogowy, poinformował, że jeżeli chodzi o prowadzone roboty drogowe to jakość prowadzonych robót jest dobra.
 3. Inspektor przypomniał o utrzymaniu dróg publicznych na wszystkich elementach, gdzie są zorganizowane wyjazdy i wjazdy na budowę.
 4. Inspektor Mostowy potwierdził zakres robót, który został przedstawiony przez Kierownika Budowy. Inspektor zwrócił uwagę, dotyczącą przygotowania i odbioru robót zanikających – szczególnie zbrojenia.
 5. Inspektor Sanitarny potwierdził realizację robót, którą przedstawił Kierownik Budowy. Ekipy intensywnie prowadzą prace na kanalizacji, przy kanałach 37, 26, 46 oraz przy montażu wpustów żeliwnych.
 6. Wykonawca wystąpił z Wnioskiem o PŚP o  płatność – do 80% wartości Aneksu nr 4.
 7. Zgodnie z informacją przekazaną na ostatniej Radzie Technicznej, Inżynier przekazała Wykonawcy w dniu 26.07.22r. oficjalnie pisemne uzgodnienie od Zamawiającego – dla których obiektów zabezpieczenia będą wymagane na barierach.
 8. Omówiono tematy związane z wojną w Ukrainie.
 9. Omówiono tematy finansowe.
 10. Postęp prac:

Rada Techniczna nr 112

W dniu 26 lipca 2022 odbyła się Rada Techniczna nr 112.

 1. Zamawiający, zgodnie z podaną na poprzedniej Radzie Technicznej informacją, przekazał uczestnikom realizowanej inwestycji pismo z Departamentu Budżetu i Środków Unijnych informujące, że dla projektu pn. Budowa drogi ekspresowej S11 na odc. obw. Olesna w dniu 08 lipcu 2022 r. została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
 2. W związku z udzieleniem dofinansowania niezbędne jest przygotowanie tablic informacyjnych oraz umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej.
 3. Obowiązuje 25 organizacji ruchu wyniesionych w teren. Z dużych organizacji ruchu, które są jeszcze zaplanowane na kolejne etapy to:
  • na koniec sierpnia – rondo R4,
  • początek września – przełożenie ruchu na WD8-B, jeżeli uzyskane zostanie pozwolenie na użytkowanie tego obiektu,
  • rondo R1 – w sierpniu będzie planowane, aby przepiąć ruch starej DK11 na już nowy ślad nowo projektowanej S11, z wykorzystaniem ronda R1
 4. Główny Inspektor Drogowy, poinformował, że jeżeli chodzi o prowadzone roboty drogowe to są one prowadzone zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę programem. Nie ma większych uwag co do jakości robót, wszystkie uwagi dotyczące prowadzonych robót są na bieżąco przekazywane bezpośrednio kierownikom odcinków w trakcie wizytacji na budowie.
 5. Inspektor Mostowy potwierdził wykonanie i przebieg robót, który został przedstawiony przez Kierownika Budowy.
 6. Inspektor Sanitarny potwierdził realizację robót, którą przedstawił Kierownik Budowy. W kanalizacji deszczowej montowane są studzienki i wpusty na kolejnych odcinkach, realizowane są zbiorniki 5.1 i 6.
 7. Procedowane jest roszczenie związane z opóźnieniem w przekazaniu działek będących w zarządzie PKP PLK.
 8. Dyrektor Kontraktu poinformował, że na dzień wczorajszy cena baryłki wynosiła 99,02 dolara, zmiana w stosunku do poprzedniego wynosi 4,26 dolara na baryłce, czyli -4,12%.
 9. Omówiono inne nadzwyczajne zmiany cen materiałów (wzrosty cen).
 10. Omówiono terminy i miejsca przeprowadzenia badań arbitrażowych.
 11. Inspektor Branży drogowej uszczegółowił, że nowa zatwierdzona WMB zlokalizowana jest w Oleśnie przy strefie ekonomicznej, przy ulicy Leśnej. Jest to trzecia Wytwórnia Mas Bitumicznych.
 12. Postęp prac: