Rada Budowy nr 31

W dniu 11.01.2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 31.

Rada Techniczna nr 95

W dniu 21 grudnia 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 95.

 1. Omówiono stan procedowania porozumienia z podwykonawcami spółki kolejowej.
 2. Wykonawca poinformował, że zgodnie z deklaracją z poprzedniego tygodnia wyniesione są 23 tymczasowe organizacje ruchu. Wszystkie one funkcjonują i będą funkcjonowały w dalszym ciągu.
 3. Omówiono sprawy techniczne związane z realizacją robót.
 4. Kierownik Projektu przekazał, że nie ma żadnych uwag jeżeli chodzi o realizację robót.
 5. Omówiono tematy związane z jakością prac i częstotliwością wykonywana badań.
 6. Omówiono tematy związane z ochroną środowiska.
 7. Omówiono sprawy roszczeń.
 8. Omówiono sprawy finansowe.
 9. Postęp robót:

Tymczasowa Organizacja Ruchu

Rada Techniczna nr 94

W dniu 14 grudnia 2021 odbyła się Rada Technicznej nr 94.

Rada Budowy nr 30

W dniu 7 grudnia 2021 r odbyła się Rada Budowy nr 30.

 1. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie (36 miesięcy) – wynosi 75,07%.
 2. W minionym miesiącu również odbyło się kilka spotkań komisji odbioru oznakowania robót, na czas realizacji.
 3. W miesiącu listopadzie odbyły się cztery Rady Techniczne: Rada techniczna nr 90 z dnia 02.11.2021r, Rada techniczna nr 91 z dnia 16.11.2021r., Rada techniczna nr 92 z dnia 23.11.2021r., Rada techniczna nr 93 z dnia 30.11.2021r.
 4. Oprócz narad kontraktowych odbywały się w minionym miesiącu spotkania robocze m.in. spotkanie dotyczące powołania Komisji Rozjemczej, rozliczeń, umów podwykonawczych, płatności.
 5. Inżynier poinformowała, że Zamawiający otrzymał decyzję RDOŚ odnośnie możliwości składowania rdestowca do roku 2025, którą przekazał Wykonawcy.
 6. W okresie sprawozdawczym wykonywane były na budowie kontrolne badania polowe nośności i zagęszczenia warstw nasypowych oraz warstw z kruszywa. W zakresie mieszanek mineralno-asfaltowych również pobierano próbki do badań kontrolnych. Ze wszystkich badań są sporządzane sprawozdania i dostarczane do Inżyniera.
 7. Wszystkie sprawy związane z ochroną środowiska są prowadzone na bieżąco.
 8. Inżynier wydała Polecenie Zmiany nr 1 dla „cichej  nawierzchni”.
 9. Zakończono procedowanie dwóch zamówień dodatkowych na ekrany akustyczne, zabezpieczenie szczelin między obiektami podpisaniem Aneksów.
 10. Postęp prac

Rada Techniczna nr 93

W dniu 30.11.2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 93.

 1. Wykonawca poinformował, że całość robót w zeszłym tygodniu realizowana była w oparciu o 25 tymczasowych organizacji ruchu wdrożonych w teren. Wczoraj zgodnie z planem Wykonawca wprowadził zawężenie drogi DK11 na wysokości wsi Łomnica do realizacji początku całego odcinka wraz z Rondem R1 i jest to 25 organizacja ruchu.
 2. Wykonawca poinformował, że na każdej drodze bez względu na to czy jest to droga krajowa, wojewódzka, powiatowa czy gminna jest on przygotowany na zimowe utrzymanie w zakresie odcinków występujących na placu budowy Wykonawcy.
 3. Główny Inspektor Nadzoru Branży Drogowej poinformował, że jeżeli chodzi o bieżące roboty drogowe to nie ma żadnych uwag.
 4. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej zwrócił uwagę, że obecnie występuje sytuacja obniżonych temperatur i należy przestrzegać zasad PZJ, który został w tym zakresie opracowany (Roboty betonowe w zakresie obniżonych temperatur). 
 5. Zamawiający przekazał, że jeżeli chodzi o postęp robót nie ma żadnych uwag.
 6. Omówiono tematy, które w dalszym ciągu wymagają zakończenia procedury (występowanie rdestowca, występowanie niezinwentaryzowanych składowisk odpadów, polecenie zmiany – cicha nawierzchnia).
 7. Główna Technolog przekazała, że dniu dzisiejszym odbędą się zaroby próbne dla nowej recepty na beton konstrukcyjny C35/45 przeznaczonej na filary, podpory.
 8. Omówiono sprawy finansowe.
 9. Omówiono sprawy organizacyjne.
 10. Postęp prac:

Rada Techniczna nr 92

W dniu 23 listopada odbyła się Rada Techniczna nr 92.

 1. Wykonawca poinformował, że aktualnie na odcinku budowy wdrożone są 24 organizacje ruchu czynne. Z zakresu zaplanowanych na zbliżający się okres – wygrodzenie DK11 w zakresie ronda R1.
 2. Omówiono sprawy organizacyjno-administracyjne.
 3. Główny Inspektor Nadzoru Branży Drogowej poinformował, że jeżeli chodzi o bieżące roboty drogowe to nie ma żadnych uwag.
 4. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej potwierdził przekazany przez Wykonawcę zakres robót. Omówiono sprawę zabezpieczenia materiałów przed ulewnymi deszczami.
 5. Inżynier podsumowała, że jeżeli chodzi o postęp robót na budowie to nie ma większych uwag.
 6. Zamawiający (Kierownik Projektu) przekazał, że jest zadowolony z postępu robót i zaangażowania Wykonawcy.
 7. Omówiono tematy związane z nieprzewidzianymi warunkami fizycznymi na placu budowy.
 8. Omówiono tematy związane z jakością.
 9. Postęp prac:

Rada Techniczna nr 91

W dniu 16 listopada 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 91.

 1. Główny Inspektor Nadzoru Branży Drogowej poinformował, że jeżeli chodzi o bieżące roboty drogowe to nie ma żadnych uwag. Inspektor przekazał, aby na bieżąco utrzymywać stan tymczasowych objazdów i przejazdów.
 2. W dniu 09.11.21r. w biurze Inżyniera w Łomnicy odbyło się spotkanie z Sołtysem i przedstawicielami mieszkańców oraz Wykonawcą w związku z otrzymanym wnioskiem mieszkańców.
 3. Inspektor Robót Branżowych poinformował, że odnośnie kanalizacji i zbiorników nie ma żadnych uwag.
 4. Zamawiający nie wniósł uwag do prowadzonych robót.
 5. We wtorek, tj, 09.11.2021 odbyło się spotkanie techniczne związane z jakością prowadzonych robót oraz wynikami badań kontrolnych z zakresu betonu, kruszywa i mieszanki mineralno-asfaltowej.
 6. Postęp prac

Rada Budowy nr 29

W dniu 9 listopada 2021 r. odbyła się Rada Budowy nr 29.

 1. Wykonawca złożył Raport miesięczny za miesiąc październik w terminie zgodnym
  z Warunkami Kontraktu
 2. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie (36 miesięcy) – wynosi 72,36 %
 3. W miesiącu październiku odbyły się trzy Rady Techniczne: Rada techniczna nr 87 z dnia 12.10.2021r, Rada techniczna nr 88 z dnia 19.10.2021r., Rada techniczna nr 89 z dnia 26.10.2021r.
 4. Oprócz narad kontraktowych odbywały się w minionym miesiącu spotkania robocze m.in: spotkanie dotyczące rozliczeń, umów podwykonawczych, płatności, negocjacji cen na wywóz i utylizację śmieci
 5. Główny Inspektor Nadzoru Branży Drogowej przekazał, że jeżeli chodzi o roboty drogowe na całości Kontraktu to prowadzone są zgodnie z planem i w zakresie prowadzonych robót Inspektor nie ma większych uwag. Roboty są prowadzone zgodnie ze specyfikacją techniczną i zatwierdzonym projektem wykonawczym. Pewne drobiazgi i uwagi, które się pojawiają na budowie, są na bieżąco składane do Kierowników robót, którzy na bieżąco na nie reagują.
 6. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej przekazał, że jeżeli chodzi o roboty mostowe to nie ma większych uwag. Bieżące problemy są rozwiązywane na terenie budowy.
 7. Inspektor robót branżowych przekazał, że nie ma żadnych uwag do prowadzonych robót.
 8. Zamawiający przekazał, że jeżeli chodzi o roboty drogowe, to nie ma żadnych uwag związanych z realizacją zadania. Drobne spostrzeżenia odnośnie robót mostowych zostały omówione na naradzie i ich kwestia została rozwiązana.
 9. W okresie sprawozdawczym wykonywane były na budowie kontrolne badania polowe, tj. pobranie materiału do badań jego przydatności- grunt do wbudowania w warstwy nasypowe oraz kruszywo przeznaczone na warstwę podbudowy pomocniczej i zasadniczej. Ponadto kontrolnie wykonywano badania nośności i zagęszczenia warstw nasypowych oraz warstw konstrukcyjnych.
 10. W październiku rozpoczęto wykonywanie pierwszych odcinków nawierzchni bitumicznej, tj. podbudowy zasadniczej na początkowych kilometrach realizowanej inwestycji.
 11. Omówione zostały sprawy techniczne oraz finansowe.
 12. Postęp prac:

Rada Techniczna nr 90

W dniu 2 listopada 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 90.

 1. Wykonawca poinformował, że obecnie realizacja robót opierała się o 23 wdrożone organizacje ruchu na teren budowy (w załączeniu)
 2. Główny Inspektor Nadzoru Branży Drogowej poinformował, że jeżeli chodzi o realizację robót na budowie to wszystko toczy się zgodnie z planem. Inspektor przekazał, że nie ma uwag co do większości asortymentów pod względem jakości.
 3. W zakresie robót mostowych omówiony został temat próbnego obciążenia pali.
 4. Inspektor robót Branżowych oświadczył, że nie ma żadnych uwag. Inspektor przekazał jedynie prośbę, żeby przy zbiornikach zaczęli pracę kanalarze, tak aby odpływy były wykonane przed samym zakończeniem robót na zbiornikach.
 5. Omówiony został temat kruszywa do MMA i wyznaczenie odcinka próbnego dla warstwy wiążącej.
 6. Inżynier przekazała że wnioski zgłoszeń dostawców, usługodawców i podwykonawców są na bieżąco weryfikowane i przesyłane opinie do Zamawiającego.
 7. Omówiono sprawy finansowe.
 8. Postęp prac:

Rada Techniczna nr 89

W dniu 26 października 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 89.

 1. Wykonawca poinformował, że obecnie obowiązują 23 organizacje ruchu. Wprowadzili organizację związaną z ruchem wahadłowym na rondzie R4, czyli na końcu odcinka, gdzie rozpoczęte zostały roboty ziemne związane z połówkowym zajęciem (budowa tarczy ronda R4). W  zakresie robót przygotowawczych cały czas utrzymywane są oznakowania Placu Budowy w zakresie znaków informacyjnych i ostrzegawczych czasowych organizacji ruchu, drogi  dojazdowe utrzymywane są w trybie ciągłym, przeprowadzane jest również  rozpoznanie saperskie.
 2. Główny Inspektor Nadzoru Branży Drogowej poinformował, że jeżeli chodzi o roboty drogowe, to wszelkie drobne uwagi jakie występują w trakcie wykonywania robót drogowych są przekazywane i korygowane na bieżąco.
 3. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej poinformował, że potwierdza wykonanie robót przedstawionych przez Kierownika Budowy.
 4. Inżynier wyraziła zadowolenie z postępu robót i przekazała, że nie ma uwag do jakości prowadzonych prac.
 5. Zamawiający poinformował, że nie ma uwag.
 6. W minionym tygodniu odbyło się robocze spotkanie w zakresie jakości mma oraz dokumentów z tym związanych.
 7. Wszystkie sprawy związane z ochroną środowiska, za wyjątkiem tych ujętych w roszczeniach, są prowadzone na bieżąco.
 8. Omówiono roszczenia.
 9. Omówiono sprawy finansowe
 10. Postęp robót

Tymczasowa organizacja ruchu: