Rada Budowy nr 3

W dniu 10 września 2019 r. odbyła się Rada Budowy nr 3, w której uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.

Złożono Raport Miesięczny za miesiąc sierpień 2019 – w terminie zgodnym z Warunkami Kontraktu.
Na dzień 31.08.2019 upłynęło 34,10 % czasu w stosunku do I Kamienia Milowego oraz 19,9% czasu w stosunku do II Kamienia Milowego, natomiast czas, jaki upłynął w stosunku do zakończenia Kontraktu to 9,45%.

PPP został przyjęty przez Konsultanta.

Zatwierdzono Ogólny Program Zapewnienia Jakości.

Zatwierdzono Podwykonawcę usług z zakresu geologii.

Wykonawca wywiązał się należycie z ustaleń poczynionych na poszczególnych Radach Technicznych.

Ustalono zadania i prace na kolejny miesiąc kalendarzowy.

Podsumowano najważniejsze zagadnienia projektowe poruszane na poszczególnych Radach Technicznych.

Poinformowano o uzyskanym pozwoleniu Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych i weryfikacyjnych.

Omówiono sprawy finansowe Kontraktu.

Rada Techniczna nr 11

W dniu 3 września 2019 odbyła się Rada Techniczna nr 11. Najważniejsze ustalenia:

PPP został zatwierdzony przez Konsultanta.

Polisa Ubezpieczeniowa została powtórnie zweryfikowana przez Brokera.

Inżynier Kontraktu oczekuje od Wykonawcy wzoru umowy podwykonawczej i Szczegółowego PZJ.

Przyjęto rozwiązanie ułatwiające bieżące monitorowanie inwestycji w zakresie niezbędnej dokumentacji.

Szczegółowo omówiono trudne zagadnienia z zakresu projektowania obiektów inżynierskich.

Postęp prac jest zgodny z założonym PPP.

Omówiono najważniejsze sprawy finansowe.

Rada Techniczna nr 10

W dniu 28 sierpnia 2019 r. odbyła się Rada Techniczna kontraktu, na której omówiono postęp prac przy realizacji kontraktu, który oceniono jako zgodny z PPP oraz omówiono ważne do rozwiązania zagadnienia z zakresu projektu w branży drogowej i mostowej. Inżynier ustosunkował się do zaproponowanej ogólnej koncepcji rozwiązań projektowych, natomiast Wykonawca pracuje nad uszczegółowieniem tej koncepcji. Dokumentacja archeologiczna została przekazana firmie projektowej. Wystawiono kolejny dokument PŚP.

Kolejna Rada Techniczna została zaplanowana na dzień 3 września 2019 r., natomiast Rada Budowy na dzień 9 września 2019r.

Rada Techniczna nr 9

W dniu dzisiejszym odbyła się Rada Techniczna. Przebieg rady (ustalenia, informacje, wnioski):

  • Wykonawca przekazał koncepcję rozwiązań projektowych
  • Projektant zreferował przyjęte rozwiązania koncepcji projektowej
  • Każda ze stron wniosła swoje spostrzeżenia i uwagi do koncepcji projektowej
  • Ustalono konieczność dopracowania układu dróg dojazdowych do terenu Lasów Państwowych
  • Wykonawca zobowiązał się przedstawić do akceptacji Program Prac Geotechnicznych
  • Po okresie urlopowym wznowiona zostanie inwentaryzacja przyrodnicza
  • Rozpoczął się etap uzyskiwania warunków technicznych budowy, przebudowy infrastruktury technicznej od ich zarządców
  • Postęp prac projektowych został oceniony jako zgodny z założonym PPP

Termin kolejnej Rady Technicznej ustalono na 28.08.2019 r.

Rada Budowy nr 2

W dniu 7 sierpnia 2019 r. odbyła się druga Rada Budowy. Najważniejsze informacje i ustalenia:

Pracownicy Konsultanta oraz Wykonawcy, łącznie z Podwykonawcami oraz Usługodawcami przeszli niezbędne szkolenia BHP.

Zaakceptowano następujące dokumenty: PPP (rewizja 1.3) oraz Ogólny Plan Zapewnienia Jakości. PZJ dla prac projektowych został przedłożony celem akceptacji, Polisa Ubezpieczeniowa została zweryfikowana przez brokera i podlega dalszemu procedowaniu.

Strony analizują wzór umowy podwykonawczej.

Wykonawca omówił postęp i koncepcje prac projektowych, w szczególności plan sytuacyjny drogi S11, odwodnienie drogi S11, plan sytuacyjny dróg serwisowych oraz krzyżujących się z drogą S11, przekrój podłużny drogi S11 oraz całość schematów przejezdności przez skrzyżowania typu rondo. Wykonawca przeprowadził również inwentaryzację przyrodniczą.

Na Radzie omówiono sprawy administracyjne, techniczne i problemy projektowe oraz wszelkie rozliczenia finansowe.

Kolejne Rady:

Rada Techniczna 19 sierpnia 2019

Rada Budowy 9 września 2019

Rada Techniczna nr 8

W dniu 29 lipca 2019 r. odbyła się Rada Techniczna kontraktu, na której usystematyzowano informacje na tema stanu zatwierdzenia poszczególnych dokumentów oraz omówiono tematy projektowe, m.in. szczegółowość i poprawność mapy do celów projektowych, poprawność schematu przejezdności pojazdów miarodajnych i ponadnormatywnych, ustalenie szerokości jezdni oraz wielkości projektowanych rond, jak również uzgodnienie przebiegu niwelety w miejscu tzw. „siedmiu źródeł”.

Rada Techniczna nr 7

W dniu 22.07.2019 r. odbyła się Rada Techniczna. Najważniejsze ustalenia:

Zatwierdzono ogólny PZJ. PZJ szczegółowe są nadal w opracowywaniu.

Wykonawca przekazał dokument PPP, do którego Strony się ustosunkowały.

Plan płatności został przedstawiony przez Wykonawcę w raporcie miesięcznym.

Projektant przedstawił analizę przejezdności pojazdów ponadnormatywnych, którą omówiono i wniesiono uwagi oraz spostrzeżenia.

Kierownik Projektu, Projektant, Inżynier Kontraktu oraz Wykonawca omówili konkretne szczegóły projektu obwodnicy, m.in. skrzyżowania typu rondo, bariery na przejazdach awaryjnych, przebieg niwelety.

Trwa inwentaryzacja przyrodnicza.

Omówiono sprawy finansowe.

Termin kolejnej narady wyznaczono na dzień 29.07.2019 r.

Rada Techniczna nr 6

W dniu 15.07.2019 r. odbyła się szósta Rada Techniczna kontraktu.

Sprawy organizacyjne: Konsultant przekaże zaktualizowaną listę kontaktową swojego personelu do Zamawiającego oraz Wykonawcy, poinformowano o stanie zatwierdzenia dokumentów (PZJ, Polisa OC, Plan Płatności, Program Prac Projektowych).

Sprawy projektowe: Projektant przekaże Zamawiającemu oraz Konsultantowi wstępną wersję projektu trasy głównej oraz niwelety w pliku pdf oraz dostarczy mapę do celów projektowych w wersji elektronicznej. Omówiono przedstawione przez Projektanta rozwiązania projektowe.

Sprawy finansowe: omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące wystawienia kolejnego Przejściowego Świadectwa Płatności.

Sprawy różne: w dniu 15.07.2019 odbyło się szkolenie personelu Konsultanta w zakresie najważniejszych dokumentów obowiązujących dla przedmiotowej inwestycji.

Kolejna Rada Techniczna: 22 lipca 2019 r.

Kolejna Rada Budowy: 7 sierpnia 2019 r.

Rada Techniczna nr 5

W dniu 11.07.2019 r. odbyła się Rada Techniczna nr 5. Projektant przekazał wstępny projekt przebiegu trasy głównej drogi S11 oraz jej niwelety (w wersji edytowalnej), Kierownik Projektu oraz Inżynier Kontraktu oczekują ww. projektu w formacie pdf. Ponadto Projektant przedstawił proponowane rozwiązania projektowe poszczególnych elementów, do których na bieżąco wnoszono uwagi i spostrzeżenia. Omówiono ogólne sprawy administracyjne i finansowe. Kolejna Rada Techniczna została wyznaczona na dzień 15.07.2019 r.

Rada Budowy nr 1

W dniu 5 lipca 2019 r. odbyła się pierwsza Rada Budowy, na której obecni byli przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy, Konsultanta oraz Projektanta. Strony zapoznały się ze wszystkimi ogólnymi informacjami dotyczącymi kontraktu, jak jego wartość, kamienie milowe, czas realizacji, a także dla przypomnienia przedstawiono skrócony opis kontraktu. Przedstawiono również organizację kontraktu ze względu na osoby pełniące wiodące role z ramienia każdej ze stron. Ustalono zasady obiegu dokumentów kontraktowych oraz obowiązujące wzory pism i formularzy. Zaplanowano tryb przeprowadzania Rad Technicznych.

Wykonawca złożył rewizję do Programu Prac Projektowych, która jest w fazie procedowania. Nie zidentyfikowano żadnych zagrożeń w procesie projektowania. Ustalono plan dla Wykonawcy na kolejny miesiąc.

Aktualny stan personelu Wykonawcy oraz Konsultanta został przedłożony Zamawiającemu stosownym dokumentem.

Kolejna Rada Budowy została wyznaczona na dzień 9 sierpnia 2019 r., natomiast kolejna Rada Techniczna na dzień 11.07.2019 r.