Rada Techniczna nr 18

W dniu 18 listopada 2019 r. odbyła się kolejna Rada Techniczna. Podsumowanie Rady:

 1. Wykonawca przedłożył wzór umowy podwykonawczej, uwzględniający większość uwag Konsultanta.
 2. Wykonawca przedłożył ostateczną rewizję Programu Badań Geotechnicznych, który został zaakceptowany.
 3. Konsultant na bieżąco analizuje wnioski o uzgodnienia techniczne.
 4. Wykonawca oczekuje na niezbędne decyzje warunków przebudowy oraz warunków technicznych w branży elektroenergetycznej, hydrotechnicznej oraz teletechnicznej.
 5. Otrzymano komplet danych niezbędnych do dalszych prac projektowych w branży sanitarnej, środowiskowej, inżynierii ruchu oraz mostowej.
 6. W zakresie prac projektowych najwięcej uwagi poświęcono części branżowej realizowanej projektu.
 7. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny z założonym Programem Prac Projektowych.
 8. Omówiono sprawy finansowe kontraktu.

Rada Budowy nr 5

W dniu 6 listopada 2019 r. odbyła się Rada Budowy nr 5. Podsumowanie Rady:

 1. Czas jaki upłynął w odniesieniu do I Kamienia Milowego – 20 marzec 2020 r. wynosi 54,10%
 2. Czas jaki upłynął w odniesieniu do Kamienia Milowego Nr II – wynosi 22,66 %
 3. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie – wynosi 14,99 %
 4. Akceptacja dokumentów kontraktowych: Program Prac Projektowych Rewizja 1.3. został przyjęty przez Konsultanta, zatwierdzenie Szczegółowego Programu Zapewnienia Jakości przez Konsultanta, Polisa Ubezpieczeniowa Wykonawcy została po powtórnej weryfikacji przez brokera poprawiona przez Wykonawcę i ponownie złożona do Zamawiającego i Konsultanta.
 5. Wykonawca przedłożył do zatwierdzenia wzór Umowy Podwykonawczej.
 6. Konsultant przeanalizował wnioski o uzgodnienia techniczne i oświadcza, że Wykonawca wywiązuje się ze wszystkich swoich zobowiązań w tym temacie.
 7. Zreferowano postęp prac w odniesieniu do Programu Prac Projektowych, z podziałem na branże: hydrotechniczna, sanitarna, teletechniczna, środowiskowa, inżynieria ruchu, drogowa, mostowa. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny ze złożonym Programem Prac Projektowych. Na dzień Rady Budowy nie wystąpiły żadne opóźnienia i Wykonawca realizuje uwagi zgłaszane na Radach Technicznych.
 8. Zasygnalizowano konieczność określenia wartości za przekazanie Zamawiającemu praw autorskich realizowanego Projektu.
 9. Procedura akceptacji Programu Badań Geotechnicznych jest na ukończeniu.
 10. Wyszczególniono listę prac, które powinny być wykonane w kolejnym miesiącu – do następnej Rady Budowy.
 11. Omówiono środki, jakimi dysponuje Wykonawca.
 12. Omówiono sprawy techniczne, niezbędne do dalszej pracy.
 13. Poinformowano o pozwoleniu Opolskiego Konserwatora Ochrony Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych.
 14. Omówiono sprawy finansowe, związane z Przejściowym Świadectwem Płatności nr 4.
 15. Na dzień Rady Budowy nie występują żadne roszczenia ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, natomiast wpłynęło prywatne pismo mieszkańców, które przekazane zostało do analizy.
 16. Wystąpiły zmiany personalne: Inżyniera Kontraktu (Konsultant) oraz Przedstawiciela Wykonawcy.

Rada Techniczna nr 17

W dniu 28 października 2019 odbyła się Rada Techniczna poświęcona tematom:

 • zmiany osoby reprezentującej Wykonawcę
 • postępu w procedowaniu wniosków o uzgodnienia techniczne
 • wykonania ortofotomapy
 • wykonania projektu o obrębie węzła Olesno
 • rozwiązań projektowych branżowych (odwodnienie, występujące kolizje)

Oceniono, że postęp prac jest zgodny z obowiązującym Programem Prac Projektowych.

Rada Techniczna nr 16

W dniu 23 października odbyła się Rada Techniczna nr 16, na której omówiono najważniejsze sprawy organizacyjne i zmiany personalne. Poza tym Konsultant poinformował, że na bieżąco analizuje wnioski o uzgodnienia techniczne, a uzyskane uzgodnienia z branży drogowej, elektroenergetycznej oraz hydrotechniczne szczegółowo omówiono. Przedstawiono postep prac projektowe i omowiono najważniejsze problemy i zagadnienia w tym temacie.

Rada Techniczna nr 15

W dniu 14 października odbyła się narada techniczna, na której podsumowano kolejny tydzień pracy. Konsultant na bieżąco analizuje wnioski i uzgodnienia techniczne, a tabele uzgodnień są na bieżąco uzupełniane. W opinii Konsultanta Wykonawca wywiązuje się ze swoich zobowiązań i realizuje wszystkie uwagi zgłaszane na Radach Technicznych. Omówiono bieżące sprawy projektowe, m.in. 10 km projektowanej trasy (w którym znajduje się skrzyżowanie z drogą wojewódzką) , przejścia dla dużych zwierząt czy temat lokalizacji, długości i wysokości zabezpieczeń akustycznych oraz bieżące sprawy finansowe.

Rada Budowy nr 4

W dniu 07.10.2019 r odbyła się Rada Budowy nr 4. Podsumowanie Rady:

 1. Czas jaki upłynął w odniesieniu do I Kamienia Milowego – 20 marzec 2020 r. wynosi 43,93%
 2. Czas jaki upłynął w odniesieniu do Kamienia Milowego Nr II – wynosi 18,41 %
 3. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie – wynosi 12,17 %
 4. Akceptacja dokumentów kontraktowych: Program Prac Projektowych Rewizja 1.3. został przyjęty przez Konsultanta, zatwierdzenie Ogólnego Programu Zapewnienia Jakości przez Konsultanta, Polisa Ubezpieczeniowa Wykonawcy została po powtórnej weryfikacji przez brokera poprawiona przez Wykonawcę i ponownie złożona do Zamawiającego i Konsultanta.
 5. Wykonawca przekazał, zgodnie z ustaleniami z technologiem Konsultanta, PZJ Szczegółowy na projektowanie – wniosek o zatwierdzenie jest w trakcie weryfikacji.
 6. Konsultant przeanalizował wnioski o uzgodnienia techniczne i oświadcza, że Wykonawca wywiązuje się ze wszystkich swoich zobowiązań w tym temacie.
 7. Wykonawca przedłożył do weryfikacji Program Badań Geotechnicznych, który został zweryfikowany przez Konsultanta i Zamawiającego.
 8. Zreferowano postęp prac w odniesieniu do Programu Prac Projektowych. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny ze złożonym Programem Prac Projektowych. Na dzień Rady Budowy nie wystąpiły żadne opóźnienia i Wykonawca realizuje uwagi zgłaszane na Radach Technicznych
 9. Wyszczególniono listę prac, które powinny być wykonane w kolejnym miesiącu – do następnej Rady Budowy.
 10. Omówiono sprawy finansowe, związane z Przejściowym Świadectwem Płatności nr 4.
 11. Na dzień Rady Budowy nie występują żadne roszczenia.

Rada Techniczna nr 14

Na 14 Radzie Technicznej, która odbyła się 30 września 2019 r., Konsultant podsumował dotychczasową pracę Wykonawcy, oceniając ją pozytywnie ze względu na wywiązywanie się Wykonawcy ze wszystkich zobowiązań. Podtrzymano również zapewnienie, że żaden z terminów zawartych w PPP nie jest zagrożony.

Omówiono sprawy projektowe, w tym analizę terenów przyległych do dróg publicznych, zabezpieczenia akustyczne, wykonanie uzupełniających badań geologicznych, rozwiązania projektowe obiektów inżynierskich, w szczególności przepustów o funkcji ekologicznej, mostów oraz obiektów nad zelektryfikowaną linią kolejową.

Postęp prac oceniono jako zgodny z założeniami Programu Prac Projektowych.

Następny termin spotkania stanowiący Radę Budowy wyznaczono na dzień 7 października br.

Rada Techniczna nr 13

W dniu 23 września br. odbyła się Rada Techniczna. Na naradzie poruszone zostały następujące tematy:

 1. Wykonawca przekazał Inżynierowi Kontraktu Szczegółowy Program Zapewnienia Jakości na etap projektowania, który zostanie przeanalizowany przez Technologa ze strony Konsultanta.
 2. Wykonawca zaktualizował tabelę uzgodnień branży drogowej, hydrotechnicznej, mostowej, teletechnicznej, środowiskowej oraz elektroenergetycznej.
 3. Inżynier Kontraktu w ustalonym terminie zweryfikuje wnioski o uzgodnienia techniczne.
 4. Poczyniono częściowe ustalenia z nadleśnictwami, umożliwiające kontynuowanie prac projektowych. Pozostałe decyzje są w procedowaniu poszczególnych nadleśnictw.
 5. Omówiono sprawy projektowe, dotyczące m.in. przebiegu dróg obsługujących tereny przyległe oraz dostępności terenów przyległych do dróg publicznych, zakończenia projektowanej trasy S11, organizacji ruchu, inwentaryzacji przyrodniczej, oddziaływania hałasu i lokalizacji zabezpieczeń akustycznych, zaprojektowania obiektów inżynierskich, przebiegu niwelety projektowanej trasy S11 oraz zaprojektowania ciągów pieszo-rowerowych.
 6. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny ze złożonym PPP.
 7. Omówiono sprawy finansowe.

Rada Techniczna nr 12

W dniu 16 września 2019 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono najważniejsze sprawy związane z realizacją Kontraktu. Rozpoczęto od tematów organizacyjno-administracyjnych, m.in. stanu zatwierdzenia poszczególnych dokumentów czy przedstawienia wzorów umów, pism i tabel. Następnie omówiono sprawy projektowe, skupiając uwagę na drogach obsługujących oraz obiektach inżynierskich.

Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny ze złożonym PPP.

Na koniec przedstawiono sprawy finansowe, w tym wartość ostatniego PŚP (Przejściowego Świadectwa Płatności).

Rada Budowy nr 3

W dniu 10 września 2019 r. odbyła się Rada Budowy nr 3, w której uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.

Złożono Raport Miesięczny za miesiąc sierpień 2019 – w terminie zgodnym z Warunkami Kontraktu.
Na dzień 31.08.2019 upłynęło 34,10 % czasu w stosunku do I Kamienia Milowego oraz 19,9% czasu w stosunku do II Kamienia Milowego, natomiast czas, jaki upłynął w stosunku do zakończenia Kontraktu to 9,45%.

PPP został przyjęty przez Konsultanta.

Zatwierdzono Ogólny Program Zapewnienia Jakości.

Zatwierdzono Podwykonawcę usług z zakresu geologii.

Wykonawca wywiązał się należycie z ustaleń poczynionych na poszczególnych Radach Technicznych.

Ustalono zadania i prace na kolejny miesiąc kalendarzowy.

Podsumowano najważniejsze zagadnienia projektowe poruszane na poszczególnych Radach Technicznych.

Poinformowano o uzyskanym pozwoleniu Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych i weryfikacyjnych.

Omówiono sprawy finansowe Kontraktu.