Podpisanie umowy na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem

W dniu 17 maja 2019 r. w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu została podpisana umowa z Konsultantem – firmą Lafrentz Polska Sp. z o.o. – na Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)”. W ramach podpisanej Umowy Konsultant będzie pełnił funkcję Inżyniera polegającą w szczególności na zarządzaniu, pełnieniu kontroli i nadzorze inwestorskim nad pracami projektowymi oraz robotami, a także wspópracy z Zamawiającym. W ramach Usługi Konsultant zapewni nadzór nad realizacją prac projektowych i robót zgodnie z Kontraktem w szczególności odnośnie jakości robót, zapewniającej prawidłowe przyszłe funkcjonowanie i obsługą obiektów przez Zamawiającego, odbioru robót, koordynacją wszystkich czynności związanych z realizacją Kontraktu aż po ostateczne rozliczenie Kontraktu.