Rada Techniczna nr 106

W dniu 31 maja 2022 r. odbyła się Rada techniczna nr 106.

 1. Wykonawca/Projektant otrzymał od Marszałka Woj. Opolskiego decyzję zatwierdzającą TOR – zamknięcia odcinka DW 487 i DP 1934  na granicy Olesna i wyznaczeniem dwóch objazdów:
  • dla pojazdów o DMC do 3,5 t – poprzez Kolonię Biskupską, Biskupice oraz ul. Biskupicką i drogę leśną (z wyłączeniem służb miejskich, komunikacji zbiorowej i Nadleśnictwa Olesno),
  • dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 t – przez Olesno (DK 11), Kluczbork (DK 42, DK 45) do Gorzowa Śląskiego, z następującą uwagą: piktogram znaku B-1 umieszczony na tablicach F-8 winien mieć 400 mm średnicy.
   Przedmiotowa organizacja ruchu powinna być wprowadzona w terminie do dnia 31 grudnia 2022r.
 2. Inspektor Nadzoru Robót Mostowych przekazał, że co do przebiegu robót przekazanych przez Kierownika Budowy w zakresie robót mostowych potwierdza ich wykonanie i nie ma do nich zastrzeżeń.
 3. Inspektor Robót Drogowych przypomniał o utrzymaniu dróg publicznych we wszystkich zakresach, w których jest możliwy przejazd samochodów budowy – w szczególności rondo R4, DK11 pod WD-3.
 4. Inspektor Nadzoru Robót Branżowych przekazał, że w dniu wczorajszym odbył się przejazd w ocenie realizacji robót. Kanalizacja deszczowa jest robiona głównie w rejonie km 19+800 – 20+000 kanał 37. Prace przy zbiornikach retencyjnych prowadzone są głównie przy zbiorniku nr 16 w rejonie obiektu 23. Prace są także prowadzone przy zbiorniku nr 14 i 5.1. Melioracja RA 9 jest bliżej ukończenia i na początku w km 2+000 trwają intensywne prace. Inspektor nie miał uwag do prowadzonych prac.
 5. Kierownik Projektu przekazał, że odbyło się spotkanie w siedzibie Zamawiającego w zakresie m.in. przyjętych rozwiązań dotyczących barier ochronnych na obiektach mostowych.
 6. Główna Technolog przekazała, że badania kontrolne są prowadzone na bieżąco zarówno z części drogowej jak i mostowej.
 7. Omówiono pozostałe sprawy techniczne
 8. Omówiono sprawy finansowe.
 9. Postęp robót: