Rada Techniczna nr 104

W dniu 17 maja 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 104.

  1. Zamawiający w dniu 16.05.22r. powołał Komisję odbioru Robót Dodatkowych zgodnie z Aneksem nr 4 (wysypiska śmieci), która rozpoczyna działanie w dniu 23.05.22r. o godz. 10:00 w siedzibie GDDKiA w Opolu.
  2. W zakresie robót przygotowawczych Wykonawca niezmiennie dba o utrzymanie oznakowania – ustawienie znaków informacyjnych i ostrzegawczych. Wykonawca utrzymuje drogi dojazdowe wraz z ich odwodnieniem. W trybie ciągłym realizowane jest rozpoznanie saperskie, nadzór archeologiczny oraz środowiskowy. Efekty pracy tych jednostek można znaleźć w raportach miesięcznych.
  3. Realizowane roboty wykorzystywały 25 tymczasowych organizacji ruchu. Mimo przełożenia ruchu z bypassu na obiekt to wewnętrznie nie zmieniła się ilość. Zamiast bypassu pojawiła się jedna organizacja ruchu dotycząca robót związanych z zakresem robót drogowych. W najbliższym czasie, najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu planowane będzie przystąpienie do całkowitego zamknięcia węzła Olesno.
  4. Główny Inspektor Robót Drogowych przekazał, że jeżeli chodzi o prowadzenie robót na budowie to jakość jest poprawna.
  5. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej przekazał, że prace postępują prawidłowo.
  6. Inspektor Robót Branżowych przekazał, że budowa przebiega w prawidłowy sposób. Generalnie prace trwają przy kanalizacji technologicznej, deszczowej, zbiornikach retencyjnych, rowach melioracyjnych. Ostatnie kontrole dotyczyły głównie rowu 494. Zbiorniki retencyjne są przygotowane pod względem robót ziemnych. W tym miesiącu mają być przygotowane zbiorniki 5.1, 15 i 16. Przy robotach melioracyjnych przygotowanie robót wygląda prawidłowo.
  7. Omówiono pozostałe sprawy techniczne.
  8. Omówiono sprawy jakościowe
  9. Omówiono sprawy finansowe.
  10. Postęp prac: