Rada Budowy nr 29

W dniu 9 listopada 2021 r. odbyła się Rada Budowy nr 29.

 1. Wykonawca złożył Raport miesięczny za miesiąc październik w terminie zgodnym
  z Warunkami Kontraktu
 2. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie (36 miesięcy) – wynosi 72,36 %
 3. W miesiącu październiku odbyły się trzy Rady Techniczne: Rada techniczna nr 87 z dnia 12.10.2021r, Rada techniczna nr 88 z dnia 19.10.2021r., Rada techniczna nr 89 z dnia 26.10.2021r.
 4. Oprócz narad kontraktowych odbywały się w minionym miesiącu spotkania robocze m.in: spotkanie dotyczące rozliczeń, umów podwykonawczych, płatności, negocjacji cen na wywóz i utylizację śmieci
 5. Główny Inspektor Nadzoru Branży Drogowej przekazał, że jeżeli chodzi o roboty drogowe na całości Kontraktu to prowadzone są zgodnie z planem i w zakresie prowadzonych robót Inspektor nie ma większych uwag. Roboty są prowadzone zgodnie ze specyfikacją techniczną i zatwierdzonym projektem wykonawczym. Pewne drobiazgi i uwagi, które się pojawiają na budowie, są na bieżąco składane do Kierowników robót, którzy na bieżąco na nie reagują.
 6. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej przekazał, że jeżeli chodzi o roboty mostowe to nie ma większych uwag. Bieżące problemy są rozwiązywane na terenie budowy.
 7. Inspektor robót branżowych przekazał, że nie ma żadnych uwag do prowadzonych robót.
 8. Zamawiający przekazał, że jeżeli chodzi o roboty drogowe, to nie ma żadnych uwag związanych z realizacją zadania. Drobne spostrzeżenia odnośnie robót mostowych zostały omówione na naradzie i ich kwestia została rozwiązana.
 9. W okresie sprawozdawczym wykonywane były na budowie kontrolne badania polowe, tj. pobranie materiału do badań jego przydatności- grunt do wbudowania w warstwy nasypowe oraz kruszywo przeznaczone na warstwę podbudowy pomocniczej i zasadniczej. Ponadto kontrolnie wykonywano badania nośności i zagęszczenia warstw nasypowych oraz warstw konstrukcyjnych.
 10. W październiku rozpoczęto wykonywanie pierwszych odcinków nawierzchni bitumicznej, tj. podbudowy zasadniczej na początkowych kilometrach realizowanej inwestycji.
 11. Omówione zostały sprawy techniczne oraz finansowe.
 12. Postęp prac: