Rada Techniczna nr 75

W dniu 22 czerwca 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 75.

 1. Kierownik Projektu przekazał stronom wzór porozumienia otrzymanego z PKP PLK, zawieranego ze względu na prowadzone równorzędnie prace na styku inwestycji pn.: „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w ramach NPW ERTMS” oraz inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)”.
 2. Główny Inspektor Drogowy poinformował, że w zakresie robót drogowych nie wnosi żadnych uwag, roboty prowadzone są zgodnie ze specyfikacją techniczną i  harmonogramem.
 3. Inspektor Mostowy przypomniał, że przed przystąpieniem do zasypki na PS-10 należy przedstawić projekt technologiczno- organizacyjny wykonania tych zasypek.
 4. Termin spotkania z Projektantami w sprawie obiektów MS-2 i MS-4 ustalono się na dzień 24.06.2021r.
 5. Zamawiający poinformował, że nie ma żadnych uwag do realizowanych prac na chwilę obecną i ocenia je pozytywnie. Kierownik Projektu nie widzi zagrożenia jeżeli chodzi o realizację Kamienia Milowego nr 2.
 6. Wykonawca, zgodnie z deklaracją, zamieścił na serwerze w dniu 11.06.21r. dokumenty dotyczące oceny stanu technicznego oraz sposobu prowadzenie monitoringu drgań obiektów zlokalizowanych w miejscowości Łomnica, przy ul. Lompy – dla potrzeb weryfikacji efektu prowadzenia wzmocnień podłoża metodą dynamiczną.
 7. Temat cichej nawierzchni jest procedowany – Inżynier przygotował polecenie zmiany, które przekazał Wykonawcy do wglądu i w dniu 11.06.21r. na spotkaniu odbyła się pierwsza dyskusja w temacie.
 8. Polecenie Zmiany dotyczące Ekranów  akustycznych 3,0 (EA1.1, EA1.2,EA5,EA2). jest procedowane. Inżynier przygotował polecenie zmiany, które przekazał Wykonawcy do wglądu.
 9. Wykonawca  przygotował dokumentu PZJ, w którym wskazał niezbędne pozycje do  usunięcia i utylizacji rdestowca. Dokument jest w trakcie weryfikacji.
 10. Omówiono występujące roszczenia
 11. Omówiono sprawy finansowe.
 12. Postęp prac:

TOR