Rada Techniczna nr 74

W dniu 15 czerwca 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 74. Najważniejsze tematy narady:

 1. W dniu 11.06.21 r. Kierownik Projektu przekazał stronom informację uzyskaną od PKP PLK SA w Opolu odnośnie planowanego zakończenia usuwania kolizji kabla GSM-R z obiektem WS-5 do dnia 16.06.2021 r. i gotowością przekazania placu budowy dla dalszej realizacji obwodnicy.
 2. Wykonawca przekazał skan pisma nr 901 – zawiadomienie o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu – zamkniecie dróg wewnętrznych w m. Ciarka, planowane na 21.06.2021 r.
 3. Wykonawca, zgodnie z deklaracją, zamieścił na serwerze w dniu 11.06.2021 r. dokumenty dotyczące oceny stanu technicznego oraz sposobu prowadzenie monitoringu drgań obiektów zlokalizowanych w miejscowości Łomnica, przy ul. Lompy – dla potrzeb weryfikacji efektu prowadzenia wzmocnień podłoża metodą dynamiczną.
 4. Wykonawca przekazał w minionym tygodniu pismo dotyczące poletek doświadczalnych do przeprowadzenia badań mających na celu określenie zależności korelacyjnych pomiędzy parametrami wskaźnik zagęszczenia (Is)- wskaźnik odkształcenia (Io)- dynamiczny moduł odkształcenia (Evd).
 5. Wykonawca przekazał projekt odcinka próbnego  – Stabilizacja podłoża nasypu oraz projekt odcinków próbnych w-wa odsączająca i mrozoochronna z mieszanek niezwiązanych lub gruntów niewysadzinowych. Dokumenty zostały zweryfikowane i zaakceptowane.
 6. Wykonawca przekazał sprawozdanie z badania próbnego obciążenia pala: Wyniki próbnego obciążenia pala- podpora A i B obiektu MS-2. oraz pala nr 71- podpora B obiektu MS-4, które są w trakcie weryfikacji.
 7. Program naprawczy dla obiektów WD-28 i WS-12 został zrealizowany.
 8. Temat cichej nawierzchni jest procedowany – Inżynier przygotował polecenie zmiany, które przekazał Wykonawcy do wglądu i w dniu 11.06.2021r. na spotkaniu odbyła się pierwsza dyskusja w temacie.
 9. Polecenie Zmiany dotyczące Ekranów akustycznych 3,0 (EA1.1, EA1.2,EA5,EA2) jest procedowane.
 10. Operat brakarski dotyczący składowanego drewna zostanie uzupełniony o dodatkowe dane.
 11. Konsultant poinformował, że prace są prowadzone zgodnie z harmonogramem i specyfikacjami. Nie ma uwag do prowadzonych robót.
 12. Zamawiający poinformował, że nie ma żadnych uwag do realizowanych prac na chwilę obecną, jest zadowolony z postępu prac i ocenia je pozytywnie.
 13. Omówiono występujące roszczenia.
 14. Omówiono sprawy finansowe.
 15. Postęp prac

Tymczasowa organizacja ruchu: