Rada Techniczna nr 69

W dniu 27 kwietnia 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 69.

 1. Wykonawca wystąpił za pismem do GDDKiA w Opolu z zawiadomieniem o zmianie organizacji ruchu – na przełożenie ruchu na jezdnię tymczasową, w ciągu drogi DK11 w km 500+350 do km 500+630. Planowane jest ono na dzień 27.04.2021 r.
 2. Wykonawca zawiadomił Marszałka Województwa Opolskiego o planowanej do wprowadzenia zmianie  organizacji ruchu w dniu 29.04.2021r. w zakresie budowy obiektu WS12  w pasie drogowym drogi wojewódzkiej DW494 – zawężenie jezdni i zajęcie pobocza.
 3. Konsultant nie wniósł uwag do postępu prac Wykonawcy. Jakość prac Wykonawcy zdaniem Konsultanta jest na chwilę obecną zadowalająca.
 4. Dyrektor Kontraktu poinformował, że przekaże informację dot.  Polecenie Zmiany – Ekrany akustyczne 3,0 (EA1.1, EA1.2,EA5,EA2).
 5. Kierownik Projektu poinformował, że w najbliższych dniach zostanie sfinalizowana kwestia protokołu dot. zabezpieczenia szczelin między obiektami.
 6. W dniu 21.04.21r. odbyło się w formie telekonferencji spotkanie robocze, w celu omówienia uwag do planu badań.
 7. Wykonawca złożył projekty odcinków próbnych:
  • warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
  • stabilizacja (ulepszenie) podłoża gruntowego
 8. W dniu 23.04.2021r odbył się konserwatorski odbiór częściowy przy udziale przedstawicieli WUOZ w Opolu, Zamawiającego, Wykonawcy badań archeologicznych oraz Inżyniera Kontraktu na dwóch stanowiskach preliminowanych do badań:
  • Łomnica 11 – dokonano odbioru 71,75 arów – łącznie 127,55 arów (z 253 preliminowanych) – odkryto 260 obiektów archeologicznych datowanych na okres pradziejowy oraz nowożytny.
  • Ciarka 3 – dokonano odbioru 23,01 arów – łącznie 53,4 arów (z 117 preliminowanych) – odkryto 53 obiekty archeologiczne. Ze względu na zagęszczenie obiektów archeologicznych w n/w cz. stanowiska stwierdzono konieczność kontynuowania badań na obszarze 63 arów.
 9. Omówiono występujące roszczenia.
 10. Omówiono sprawy finansowe.
 11. Omówiono postęp prac oraz plan na kolejny tydzień
 12. Przedstawiono aktualną TOR.