Rada Techniczna nr 63

W dniu 22 lutego 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 63. Najważniejsze tematy narady:

 1. Wykonawca w terminie kontraktowym złożył rewizję 01 Programu dla etapu Robót, który został zweryfikowany przez Inżyniera.
 2. Kierownik Projektu potwierdził, że otrzymał kolejną gwarancję należytego wykonania i że przekazał wszystkie projekty gwarancji oraz opinie do działu prawnego, który je obecnie weryfikuje.
 3. Wykonawca zawiadomił Starostę Oleskiego o planowanej do wprowadzenia od dnia 24.02.21r. tymczasowej organizacji ruchu, tj.: wyjazdów z budowy w ciągu dróg gminnych na terenie gminy Olesno oraz organizacji ruchu związanej z zamknięciem drogi gminnej ul. Dzierżona i poprowadzeniem objazdu ul. Lompy w miejscowości Łomnica – od 01.03.21 r.
 4. Wykonawca zawiadomił Inżyniera o planowanym na dzień 24.02.21r. rozpoczęciu prac związanych z przebudową sieci wodociągowych.
 5. Prace wykonane w minionym tygodniu:
  • S11 km 23+300- 23+700 sprzątanie po przeprowadzonej wycince
  • S11 km 24+500- 24+800 – wycinka drzew
  • S11 km 14+700- 15+300 – karczowanie karpin 
  • Wykonywanie wykopu pod Rów R-498 w okolicy MS-27 i ul. Dzierżona
  • S11 km 22+330 – 22+465 – planowana wymiana gruntu nie została rozpoczęta ze względu na złe warunki pogodowe;
  • Wykonywano platformę roboczą pod miejsce tymczasowego składowania  materiału na wymianę
  • Wymiana gruntu w rejonie rzeki Stobrawy:
   DD09 km 0+020 – 0+250 ,
   DD 10 km 1+200 – 1+270 ,
   S11 km 3+025 – 3+090
 6. Omówiona została Tymczasowa Organizacja Ruch – aktualnie obowiązuje 8 projektów.
 7. Omówiony został temat ekranów akustycznych.
 8. W minionym tygodniu przekazane zostały Wykonawcy wyniki z pierwszego zarobu próbnego. W dniu 23.02.21 r zaplanowano ponowny pobór materiału – grys bazaltowy 2/8 i 8/16 celem przebadania zawartości pyłów.
 9. Omówione zostały roszczenia.
 10. Omówione zostały sprawy finansowe.