Rada Techniczna nr 62

W dniu 15 luty 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 62. Najważniejsze tematy narady:

 1. Roboty wykonane w minionym tygodniu:
  • S11 km 23+500 – 24+000 – wycinka drzew na terenie Lasów Prywatnych
  • rzeka Stobrawa km 3+100 – 3+150 – roboty ziemnie – plantowanie dna i skarp
  • S11 km 15+700 – 16+00 karczowanie i wycinka
  • S11 km 22+890 – 23+260 – odhumusowanie i wykop pod nową trasę
  • DD09 0+020 – 0+151 – wymiana gruntu
 2. W minionym tygodniu zostały zatwierdzone projekty posadowień dla obiektu na kolumnach CMC.
 3. Zaakceptowane zostały Tymczasowe Organizacje Ruchu związane z funkcjonowaniem:
  • Wyjazdu z budowy w ciągu DK11 (w km 498+965)
  • Zamknięcia u. Bronieckiej w m. Świercze w km 13+900 S11
  • Zamknięcia dróg wewnętrznych w m. Ciarka w km 0+650 (WD-1), 1+260, 1+660 S11
 4. Temat zatwierdzania przedmiarów został sfinalizowany w dniu 12.02.21r.
 5. Wykonawca przekazał Sprawozdanie z Rozpoznania saperskiego, część 1, w którym nie stwierdzono wykrycia żadnych niewybuchów na terenie objętym budową.
 6. Do Wojewódzkiego Opolskiego Konserwatora Zabytków została przekazana decyzja zezwalająca na realizację badań archeologicznych w obrębie Ciarka oraz Łomnica.
 7. Omówione zostały roszczenia.
 8. Omówione zostały sprawy finansowe.