Rada Budowy nr 20

W dniu 8 lutego 2021 r. odbyła się Rada Budowy nr 20. Najważniejsze tematy poruszane na naradzie:

 1. Czas jaki upłynął w odniesieniu do Kamienia Milowego Nr II (24 miesiące) – wynosi 79,29 %.
 2. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie (36 miesięcy) – wynosi 52,45 %.  
 3. Obecnie trwa przerwa zimowa, która nie jest liczona do upływu Kamienienia Milowego nr 2 i Czasu na Ukończenie Zadania.
 4. Zaawansowanie finansowe wynosi 8,90 % w stosunku do całości kontraktu,  a 97,09% w stosunku do etapu projektowego.
 5. W dniu 04.01.2021r. Wykonawca, działając w imieniu Zamawiającego, zgłosił  do Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora nadzoru Budowlanego „Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych”.
 6. Wykonawca złożył w dniu 05.01.21 r. do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych.
 7. W dniu 12.01.21r. doszło do spotkania wszystkich stron w związku z rozpoczęciem robót i odbiorem oznakowania.
 8. Wykonawca, w terminie kontraktowym złożył rewizję 01 Programu dla etapu Robót, który jest w trakcie weryfikacji.
 9. W dniu 18.01.21r. odbyło się spotkanie w sprawie negocjacji dotyczących zabezpieczenia szczelin między obiektami, w formie telekonferencji. Z tego spotkania sporządzona została notatka zawierająca poczynione ustalenia.
 10. Roboty wykonane w minionym miesiącu:
  • S11 km 0+000 – 0+240, S11 km 2+000 – 3+100 , S11 23+000 – 24+000 – wycinka drzew na terenie Lasów Prywatnych została zrealizowana na poziomie 50% w odniesieniu do całego zakresu do realizacji;
  • S11 km 15+700 – 16+000 – oczyszczanie i karczowanie karpin, zaawansowanie określa się na 12%  w odniesieniu do całego zakresu do realizacji;
  • S11 km 0+850 – 1+650, S11 km 13+900 – 14+000 oraz S11 16+860 – 17+300 – odhumusowanie;
  • Rzeka Stobrawa km 3+100 – 3+150 – roboty przygotowawcze i melioracje.
 11. Na koniec miesiąca stycznia zostały wykonane prace projektowe z zakresu dokumentów technicznych Wykonawcy, zostały zatwierdzone wszystkie projekty wykonawcze dla obiektów i wszystkie projekty wykonawczo-technologiczne dla posadowień.
 12. Konsultant ocenił postęp prac jako dobry. Wykonawca realizuje uwagi zgłaszane na Radach Technicznych oraz ustalenia poczynione na spotkaniach roboczych.
 13. Omówione zostały występujące roszczenia.
 14. Omówione zostały sprawy finansowe.