Rada Techniczna nr 61

W dniu 1 lutego 2021 odbyła się Rada Techniczna nr 61. Najważniejsze tematy poruszane na naradzie:

 1. W dniu 25.01.21r. odbył się odbiór oznakowania na DK11 w km 497+900 do 498+400 wycinka drzew.
 2. W dniu 15.01.21r., zgodnie z ustalonym terminem, do Inżyniera wpłynął Program dla etapu Robót, który został zweryfikowany.
 3. Wykonane prace w minionym tygodniu:
  • kontynuacja robót związanych z wycinką oraz oczyszczeniem terenów po lasach państwowych, przerób w poprzednim tygodniu określony jest na poziomie 2,5 ha w zakresie wycinki (w km 23+300 – 23+500) i karczowanie na poziomie 4 tys. (w km 15+700 – 16+000),
  • kontynuacja robót na melioracji i rzece Stobrawie,
  • roboty przygotowawcze z zakresu odhumusowania: na rzece Stobrawa w km 3+100 – 3+200, w km 16+900 – 17+300 oraz 13+900 – 14+100, DP06 (droga poprzeczna) km 0+030 – 0+550
 4. W dniu 28.01.21r. Wykonawca przekazał poprawiony projekt osnowy geodezyjnej – celem akceptacji. Dokumentacja została zweryfikowana i zatwierdzona – bez uwag.
 5. Temat wzmocnienia pod obiektami kolumnami dynamicznymi jest w dalszym ciągu w procedowaniu.
 6. W dniu 28.01.21r. wpłynęły do Inżyniera przedmiary robót dla obiektów mostowych – część 2 oraz dla branży telekomunikacyjnej – przebudowa sieci teletechnicznych, które są w trakcie weryfikacji.
 7. Wykonawca przekazał do akceptacji materiały do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, tj. budowę przyłączy dla zasilania oświetlenia, pompowni wód deszczowych i urządzeń KSZR.
 8. W dniu 27.01.21r. Wykonawca przekazał Raport o stanie środowiska przyrodniczego przed rozpoczęciem robót. Weryfikacja ze strony Inżyniera będzie odbywała się na bieżąco w okresie wiosna/lato 2021 na bazie raportów miesięcznych.
 9. Wykonawca przekazał dokumentację fotograficzną istniejącego zagospodarowania terenu objętego decyzją ZRiD – bez działek będących własnością Skarbu Państwa.
 10. Omówione zostały roszczenia.
 11. Omówione zostały sprawy finansowe.