Rada Budowy nr 18

W dniu 7 grudnia 2020 r. odbyła się Rada Budowy nr 18.

 1. Kamień Milowy nr 1 został zrealizowany w terminie zgodnym z WK, tj. – 20 marzec 2020 r.
 2. Czas jaki upłynął w odniesieniu do Kamienia Milowego Nr 2 – wynosi 76,95%
 3. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie – wynosi 50,91%.
 4. Zaawansowanie finansowe: 8,55% w stosunku do całości kontraktu oraz 95,71% w stosunku do etapu projektowego.
 5. Nie wniesiono uwag do protokołu z Rady Budowy nr 17.
 6. W miesiącu listopadzie 2020 r. wykonywane były prace projektowe zgodnie z zaakceptowanym Programem Prac Projektowych.
 7. W miesiącu sprawozdawczym główny nacisk położony został na przygotowanie dokumentów związanych z laboratorium obsługującym Wykonawcę, wytwórnią betonu, receptami na mieszanki betonowe, specyfikacjami technicznymi związanymi z kontraktowaniem dostawców materiałów, m.in. stali zbrojeniowej i przepustów. 
 8. Wojewoda Opolski z dniem 27.11.2020 r. opublikował Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ZRID dla zadania pn. Zaprojektowanie i budowa Obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11) z art. 10 kpa, które dotyczy ustalenia linii rozgraniczających teren inwestycji w zakresie uzupełnienia numeracji działek.
 9. Wszystkie odstępstwa od warunków technicznych zostały uzyskane, także uzgodnienia kolejowe, związane z przeprowadzoną procedurą SMS/MMS.
 10. Trwa procedura uzgadniania z RDOŚ Opole treści postanowienia Raportu Oceny Oddziaływania Przedsięwzięcia na Środowisko.
 11. Został zakończony etap zawierania porozumień z nadleśnictwami oraz gestorami sieci.
 12. Zamawiający uzgodnił Wykonawcy kolorystykę obiektów inżynierskich i urządzeń BRD jaka powinna być zastosowana na kontrakcie.
 13. Konsultant ocenił postęp prac jako dobry.
 14. Przedstawione zostały sprawy roszczeń oraz sprawy finansowe.