Rada Techniczna nr 54

W dniu 23 listopada 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 54.

 1. Do zawarcia pozostały jedynie porozumienia, których zawarcie będzie możliwe po uzyskaniu Decyzji ZRID.
 2. Weryfikacja pakietów mostowych Projektów Wykonawczych:
  Pakiet pierwszy został zweryfikowany i zaakceptowany.
  Pakiety drugi i trzeci są trakcie weryfikacji.
  Pakiet czwarty (obiekty na linią kolejową) jest w procedowniu
 3. Na serwerze Wykonawcy zostały zamieszczone opinie Projektanta do każdego projektu posadowienia obiektów inżynierskich.
 4. Wykonawca wystąpił pismem o zatwierdzenie kolorystyki obiektów inżynierskich i urządzeń BRD.
 5. Inżynier Kontraktu przekaże za pismem Zamawiającemu wyniki ponownej, sprawdzającej weryfikacji rozwiązań technicznych odwodnienia na odcinku od km ok. 4+600 do 10+500.
 6. Trwa weryfikacja recept na beton niekonstrukcyjny oraz beton konstrukcyjny pali fundamentowych.
 7. Konsultant przekazał Zamawiającemu tabelaryczne zestawienie PW i STWiORB, wraz z datami wpływu w odniesieniu do przyjętego programu.
 8. Omówione zostały występujące roszczenia.
 9. Omówione zostały sprawy finansowe.