Rada Techniczna nr 53

W dniu 16 listopada 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 53.

  1. Rada Techniczna ze względu na zwiększającą się liczbę zakażeń związanych z pandemią COVID 19 odbyła się w formie telekonferencji.
  2. Został zakończony etap zawierania porozumień z gestorami sieci i nadleśnictwami.
  3. Pakiety Mostowe Projektów Wykonawczych – pakiet 1 i 4 został zweryfikowany, pakiety nr 2 i 3 są w trakcie weryfikacji.
  4. Konsultant ponownie dokona weryfikacji rozwiązań technicznych odwodnienia na odcinku od km ok. 4+600 do 10+500 ze szczególnym sprawdzeniem: obliczeń hydrologicznych Wykonawcy tj. zgodnie z pkt 1.1.3.5. – dla całego systemu odwodnienia, konstrukcji i parametrów zbiorników, sposobu rozwiązań w zakresie kanałów przelewowych ze zbiorników.
  5. W związku z zatwierdzeniem STWiORB M-13.01.00 Beton konstrukcyjny zostanie dokonana pilna weryfikacja recept betonów.
  6. Konsultant przekazał Zamawiającemu tabelaryczne zestawienie PW i STWiORB, wraz z datami wpływu w odniesieniu do przyjętego programu .
  7. PSOR wersja 7 jest weryfikowana przez Wydział BRD Zamawiającego.
  8. Omówiono występujące roszczenia.
  9. Omówiono sprawy finansowe.