Rada Budowy nr 17

W dniu 9 listopada 2020 r. odbyła się Rada Budowy nr 17.

 1. Kamień Milowy nr 1 został zrealizowany w terminie zgodnym z WK, tj. – 20 marzec 2020 r.
 2. Czas jaki upłynął w odniesieniu do Kamienia Milowego Nr 2 – wynosi 72,84%
 3. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie – wynosi 48,19%.
 4. Zaawansowanie finansowe: 8,06% w stosunku do całości kontraktu oraz 89,54% w stosunku do etapu projektowego.
 5. Nie wniesiono uwag do protokołu z Rady Budowy nr 16.
 6. Na dzień Rady Budowy u pracującego przy inwestycji personelu 7 osób przebywa na kwarantannie.
 7. Podsumowana została sprawa uzyskania odstępstw od warunków technicznych – wszystkie zostały uzyskane.
 8. W temacie procedowania Raportu Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko: nikt nie wniósł żadnych uwag do procedowania raportu po jego obwieszczeniu dla społeczeństwa.
 9. Wykonawca przekazał do zatwierdzenia ostateczną wersję Projektu Stałej Organizacji Ruchu.
 10. Wykonawca przekazał dokumentację Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem wersja 7 i otrzymał akceptację Inżyniera z niewielkimi uwagami.
 11. Omówiono stan porozumień z nadleśnictwami i gestorami sieci.
 12. Konsultant ocenił postęp prac jako dobry.
 13. Kierownik Projektu ocenił postęp prac jako dobry.
 14. Omówiono sprawy finansowe.
 15. Omówiono występujące roszczenia.
 16. Omówiono sprawy organizacyjne wynikające z ogłoszonego stanu pandemii koronawirusa.
 17. W miesiącu październiku 2020 r. wykonywane były prace projektowe zgodnie z zaakceptowanym Programem Prac Projektowych w zakresie:
 • Procedowania i uzyskania warunków przyłączenia dot. oświetlenia w rejonie Węzła Olesno.
 • Procedowania wniosku o decyzję ZRID do UW w Opolu.
 • Procedowania wniosku o uzgodnienie środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia przez RDOŚ w Opolu.
 • Procedowania wniosku o odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych „mostowych”,
 • Procedowania wniosków oraz uzyskanie  odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych „drogowych” do UW w Opolu: przekazano do weryfikacji Projekt Wykonawczy oraz STWiORB.