Rada Budowy nr 16

W dniu 5 października 2020 r. odbyła się Rada Budowy nr 16.

 1. Kamień Milowy nr 1 został zrealizowany w terminie zgodnym z WK, tj. – 20 marzec 2020 r. został złożony Wniosek o ZRID.
 2. Czas jaki upłynął w odniesieniu do Kamienia Milowego Nr 2 – wynosi 68,59%
 3. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie – wynosi 45,37%.
 4. Zaawansowanie finansowe: 7,56% w stosunku do całości kontraktu oraz 83,22% w stosunku do etapu projektowego.
 5. Nie wniesiono uwag do protokołu z Rady Budowy nr 15.
 6. Na dzień Rady Budowy u pracującego przy inwestycji personelu, nie stwierdzono zakażeń COVID-19 oraz nie ma osób na kwarantannie.
 7. Zostały uzyskane odstępstwa w zakresie: prowadzenia robót w odległości mniejszej niż 4 m od granicy terenów kolejowych i 10 m od osi linii kolejowej. Ponadto, uzyskano odstępstwa dla dróg powiatowych nr 1945O i 1949O.
 8. RDOŚ wydłużył prowadzenie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa o 30 dni.
 9. Projekt stałej organizacji ruchu dla odcinka DK 11 administrowanego przez GDDKiA Oddział w Katowicach został złożony w dniu 25.09.2020 r. celem zatwierdzenia.
 10. Omówiono stan porozumień z nadleśnictwami i gestorami sieci.
 11. Konsultant ocenił postęp prac jako dobry.
 12. Kierownik Projektu ocenił postęp prac jako dobry.
 13. Omówiono sprawy finansowe.
 14. Omówiono występujące roszczenia.
 15. Omówiono sprawy organizacyjne wynikające z ogłoszonego stanu pandemii koronawirusa.
 16. W miesiącu wrześniu 2020 r. wykonywane były prace projektowe zgodnie z zaakceptowanym Programem Prac Projektowych w zakresie:
 • Procedowania wniosku o decyzję ZRID do UW w Opolu
 • Procedowania wniosku o uzgodnienie środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia przez RDOŚ w Opolu
 • Odstępstw: procedowania wniosku o odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych „mostowych”, procedowania wniosków oraz uzyskania  odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych „drogowych” do UW w Opolu
 • Projektu Wykonawczego – przekazanie kolejnych wersji do weryfikacji
 • STWiORB – przekazanie przekazanie kolejnych wersji do weryfikacji