Rada Techniczna nr 48

W dniu 26 września 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 48.

 1. Podsumowując sprawę uzyskania odstępstw od warunków technicznych – zostały uzyskane odstępstwa w zakresie: prowadzenia robót w odległości mniejszej niż 4 m od granicy terenów kolejowych i 10 m od osi linii kolejowej. Ponadto, uzyskano odstępstwa dla dróg powiatowych nr 1945O i 1949O. W chwili obecnej oczekuje się na uzyskanie odstępstwa dot. kąta skrzyżowania linii kolejowej z projektową drogą S11.
 2. Wykonawca po otrzymaniu akceptacji od GDDKiA dotyczącej projektu stałej organizacji ruchu dla odcinka DK 11 administrowanego przez GDDKiA Oddział w Katowicach złożył w dniu 25.09.2020 r. dokument do zatwierdzenia – do realizacji.
 3. Przedstawiciel Zamawiającego poinformował, że dniu 23.09.2020 r. Wojewoda Opolski wydał Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa.
 4. Przedstawiciel Zamawiającego poinformował, że Wydział BRD Zamawiającego jest trakcie weryfikacji w/w Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu w zakresie DK11, którą planuje ukończyć do piątku bieżącego tygodnia.
 5. Wykonawca, zgodnie z ustaleniami z ostatniej Rady Technicznej, przekazał dokumentację KSZR – do zatwierdzenia.
 6. w dniu 16.09.2020r. pismem nr 285 została przekazana do Inżyniera wycena zabezpieczenia szczelin pomostowych między obiektami.
 7. W dniu 21.09.2020 wpłynęła do Inżyniera kolejna rewizja Projektu Konstrukcji Nawierzchni celem weryfikacji. Konsultant zweryfikował dokumentację, która w obecnej wersji jest zgodna z zapisami PFU i nadaje się do zatwierdzenia.
 8. Zgodnie z deklaracją Wykonawcy z ostatniej RT, do Inżyniera wpłynęło w minionym tygodniu dużo liczba specyfikacji technicznych oraz pierwsze PZJ-ty na początkowy etap prac.
 9. Omówiono roszczenia.
 10. Omówiono sprawy finansowe,
 11. Omówiono listę podwykonawców.