Rada Techniczna nr 47

W dniu 21 września 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 47.

  1. W dniu 16 września bieżącego roku Wojewoda Opolski postanowieniem udzielił zgodę na odstępstwa dotyczące szerokości pasów ruchu DP1945O i DP1949O, szerokości poboczy gruntowych na w/w drogach oraz odległości lica prowadnicy bariery od krawędzi pasów ruchu na w/w drogach pod warunkiem dopełnienia wymagań formalno-prawnych i technicznych wydanych przez Zarządcę drogi oraz wprowadzeniem odpowiedniego oznakowania pionowego i poziomego.  
  2. Wykonawca otrzymał pozytywną opinię od GDDKiA dotyczącą projektu stałej organizacji ruchu dla odcinka DK 11 administrowanego przez GDDKiA Oddział w Katowicach.
  3. W dniu dzisiejszym zostanie przekazana Zamawiającemu oraz Konsultantowi kompletna wersja papierowa KSZR celem ostatecznego jej zatwierdzenia.
  4. Wykonawca opracowuje Plan Działań Ratowniczych.
  5. Omówiono stan procedowania porozumień z nadleśnictwami i gestorami sieci.
  6. Trwa weryfikacja poszczególnych specyfikacji technicznych oraz pierwszych Programów Zapewnienia Jakości (PZJ).
  7. Konsultant przekazał Zamawiającemu tabelaryczne zestawienie PW i STWiORB w celu usystematyzowania dokumentacji.
  8. Omówiono występujące roszczenia.
  9. Omówiono sprawy finansowe.