Rada Techniczna nr 46

W dniu 14 września 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 46. Najistotniejsze tematy narady:

  1. Wykonawca otrzymał z GDDKiA Opole Klauzulę Rozpatrzenia Projektu Organizacji Ruchu z dnia 08.09.2020r. wraz z dwoma egzemplarzami projektu – w celu wprowadzenia ujętych w klauzuli uwag.
  2. Przekazano Wykonawcy uwagi dotyczące dokumentacji projektowej: Tymczasowa Organizacja Ruchu – zabezpieczenie wjazdów i wyjazdów oraz wycinki drzew, celem uzupełnienia przedmiotowej dokumentacji.
  3. Nadal trwają prace nad Koncepcją Systemu Zarządzania Ruchem.
  4. Omówiono stan podpisanych na dzień narady porozumień.
  5. Omówiono sprawy projektowe, m.in. stateczność wszystkich skarp wykopów w odniesieniu do obliczeń jednostkowych zawartych PW wzmocnień oraz badania mrozoodporności zarobów próbnych betonu.
  6. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Przedmiary Robót są na bieżąco uzupełniane i przekazywane do akceptacji.
  7. Krótko omówiono występujące roszczenia, rozpatrywane na Radzie Roszczeń nr 7.
  8. Omówiono sprawy finansowe.
  9. Omówiono zgłoszenia firm podwykonawczych.
  10. Przypomniano o zasadach bezpieczeństwa, które należy stosować na kontrakcie w związku z pandemią COVID-19.