Rada Budowy nr 15

W dniu 4 września 2020 r. odbyła się Rada Budowy nr 15.

 1. Czas jaki upłynął w odniesieniu do Kamienia Milowego Nr II (24 miesiące) – wynosi 64,47 %
 2. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie (36 miesięcy) – wynosi 42,65 %  
 3. Zaawansowanie finansowe to  7,56% w stosunku do całości kontraktu,  a 83,22% w stosunku do etapu projektowego.
 4. Stan podpisanych do dnia dzisiejszego porozumień:
  • Nadleśnictwo Olesno (porozumienie przed ZRID + 2 aneksy)
  • Nadleśnictwo Kluczbork (porozumienie przed ZRID + aneks)
  • Nadleśnictwo Lubliniec (porozumienie przed ZRID)
  • Porozumienie dotyczące przekazania ul. Bronieckiej
  • Porozumienie dotyczące przekazania drogi 1934 O
  • Tauron Dystrybucja O/Częstochowa (porozumienie dotyczące usunięcia kolizji)
  • PKP Energetyka Oddział Centralny (porozumienie dotyczące usunięcia kolizji)
 5. Oprócz cotygodniowych narad kontraktowych odbyło się w minionym miesiącu spotkanie robocze dotyczące spraw związanych z Projektem Konstrukcji Nawierzchni oraz narada robocza na temat konstrukcji obiektów mostowych.
 6. W miesiącu sierpniu 2020 r. wykonywane były prace projektowe zgodnie z zaakceptowanym Programem Prac Projektowych w zakresie tj.:
  • Procedowanie i uzyskanie warunków przyłączenia przez Tauron Częstochowa dot. oświetlenia w rejonie Węzła Olesno.
  • Procedowanie wniosku o decyzję ZRID do UW w Opolu.
  • Procedowanie wniosku o uzgodnienie środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia przez RDOŚ w Opolu.
  • Odstępstw:
   Procedowanie wniosku o odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych „mostowych”,
   Procedowanie wniosków o odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych „drogowych” do UW w Opolu.
  • Projektu Wykonawczego – przekazanie do weryfikacji.
  • STWiORB – przekazanie do weryfikacji.
 7. Do chwili obecnej do Weryfikacji wpłynęły 62 PW z czego 8 jest w trakcie weryfikacji, 7 zostało zaakceptowanych, natomiast do pozostałych zostały przekazane uwagi. Ponadto Wykonawca do dnia dzisiejszego złożył 38 STWiORB z czego 10 jest w trakcie weryfikacji 11 zostało zaakceptowanych natomiast do pozostałych zostały przekazane uwagi. Na dzień dzisiejszy Wykonawca nie złożył jeszcze do weryfikacji 84 STWiORB.
 8. Zamawiający w chwili obecnej jest w trakcie wyłonienia wykonawców, firm, które będą wykonywać ratownicze badania archeologiczne. Po uzyskaniu decyzji pozwolenia na prowadzenie prac archeologicznych od Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, prace będą mogły być rozpoczęte, jeszcze przed uzyskaniem Decyzji ZRID, na  terenach Lasów Państwowych w okolicy m. Kolonia Ciarki (w rejonie obiektu WD1) oraz na mielerzach w Wojciechowie po obu stronach linii Kolejowej.