Rada Techniczna nr 45

W dniu 31 sierpnia 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 45. Najważniejsze tematy poruszane na naradzie:

 1. Protokół z poprzedniej narady został przyjęty bez uwag.
 2. Dokumentacja PSOR jest w trakcie weryfikacji przez tutejszy wydział BRD.
 3. Wykonawca złożył wniosek o przegląd dokumentacji Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu – zabezpieczenie wjazdów i wyjazdów oraz wycinki drzew. Dokumentacja jest w trakcie weryfikacji.
 4. Wykonawca przedłoży drugą wycenę robót dotyczących podłużnych szczelin między obiektami, z uwzględnieniem zmodyfikowanej technologii wykonania.
 5. Wykonawca przekazał Koncepcję Systemu Zarządzania Ruchem wraz z odpowiedzią na uwagi Inżyniera i Zamawiającego.
 6. Omówiono stan procedowania porozumień z gestorami sieci oraz nadleśnictwami.
 7. Trwają intensywne prace nad Projektami Konstrukcji Nawierzchni.
 8. Wykonawca systematycznie składa do weryfikacji zarówno STWiORB-y jak i Projekty Wykonawcze.
 9. Zaplanowano nowy termin Narady Roszczeń.
 10. Omówiono w skrócie występujące roszczenia.
 11. Omówiono sprawy finansowe.
 12. Omówiono sposób zagospodarowania drewna pozyskanego z wycinki poza terenem lasów państwowych.