Rada Budowy nr 14

W dniu 10.08.2020 r. odbyła się Rada Budowy nr 14.

 1. Kamień Milowy nr 1 został zrealizowany w terminie zgodnym z WK, tj. – 20 marzec 2020 r. został złożony Wniosek o ZRID.
 2. Czas jaki upłynął w odniesieniu do Kamienia Milowego Nr 2 – wynosi 60,22%
 3. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie – wynosi 39,84%.
 4. Zaawansowanie finansowe: 7,04% w stosunku do całości kontraktu oraz 76,61% w stosunku do etapu projektowego.
 5. Nie wniesiono uwag do protokołu z Rady Budowy nr 13.
 6. Na dzień Rady Budowy u pracującego przy inwestycji personelu, nie stwierdzono zakażeń COVID-19.
 7. Do czasu zakończenia procedur związanych z utrudnieniami z powodu pandemii obowiązuje Program Prac Projektowych rewizja 2.0.
 8. Przedstawiciel Wykonawcy – Projektant poinformował, że na dzień dzisiejszy jest w posiadaniu kompletu uzgodnień do PSOR.
 9. W chwili obecnej wnioski o odstępstwa tzw. drogowe oraz dot. kąta skrzyżowania linii kolejowej są procedowane przez UW w Opolu.
 10. Konsultant na bieżąco weryfikuje tabele uzgodnień, które  Wykonawca cały czas aktualizuje.
 11. Przedstawiciel Wykonawcy – Projektant przekaże kompletną Koncepcję Zarządzania Ruchem do końca bieżącego miesiąca.
 12. Wykonawca przedstawi w najbliższym czasie wycenę na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację podłużnych szczelin pomiędzy obiektami.
 13. Zawarte zostały  porozumienia dot. wycinki drzew z Nadleśnictwa Lubliniec oraz z Nadleśnictwem Kluczbork.
 14. W miesiącu lipcu 2020 r. wykonywane były prace projektowe zgodnie z zaakceptowanym Programem Prac Projektowych w zakresie: procedowania wniosku o decyzję ZRID do UW w Opolu, procedowania wniosku o uzgodnienie środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia przez RDOŚ w Opolu, procedowania wniosku o odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych „mostowych”, uzyskania odstępstw od ustawy o transporcie kolejowym do UW w Opolu oraz procedowania wniosków o odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych „drogowych” do UW w Opolu.
 15. Wykonawca przedłożył zaktualizowaną listę Specyfikacji Technicznych oraz Projektów Wykonawczych wraz ze stanem ich procedowania.
 16. Konsultant ocenił postęp prac jako dobry.
 17. Kierownik Projektu nie wniósł uwag do postępu prac i zaangażowania Wykonawcy.
 18. Omówiono sprawy finansowe.
 19. Omówiono występujące roszczenia.
 20. Omówiono sprawy organizacyjne wynikające z ogłoszonego stanu pandemii koronawirusa.