Rada Techniczna nr 38

W dniu 29 czerwca 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 38. Najważniejsze tematy narady:

  1. Wykonawca otrzymał pisemną zgodę na złożenie skorygowanych wniosków o odstępstwa tzw. drogowe dla dróg powiatowych 1945O i 1949O.
  2. Skorygowany, kompletny Wniosek o ZRID wraz z jednym egzemplarzem Projektu Budowlanego jest na etapie procedowania administracyjnego.
  3. Projekt Stałej Organizacji Ruchu uwzględniający uwagi przekazane przez audyt BRD jest analizowany przez Zamawiającego i Inżyniera.
  4. Trwają prace nad uzyskaniem brakujących uzgodnień technicznych.
  5. Wykonawca przedłożył do akceptacji projekty posadowień obiektów.
  6. Omówiono sprawy projektowe, dotyczące m.in. sposobu  zabezpieczenia chroniącego przed upadkiem z wysokości dla podłużnych szczelin dylatacyjnych, możliwości rozszerzenia kap chodnikowych oraz doprojektowanie dodatkowych belek typu „T” w celu zmniejszenia podłużnych szczelin dylatacyjnych czy konieczności zastosowania osłon przeciwolśnienionych.
  7. Przeanalizowano listę przygotowanych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB).
  8. Omówiono występujące roszczenia.
  9. Omówiono sprawy finansowe.
  10. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny z PPP.