Rada Techniczna nr 37

W dniu 22 czerwca 2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 37. Tematy poruszane na naradzie:

 1. Skorygowane wnioski o odstępstwa tzw. drogowego zostały złożone przez Wykonawcę do Oddziału GDDKiA w Opolu – celem uzyskania opinii centrali GDDKiA w Warszawie.
 2. Skorygowany, kompletny Wniosek o ZRID wraz z jednym egzemplarzem Projektu Budowlanego został złożony w dniu 15.06.20r. do UW w Opolu. W chwili obecnej oczekuje się na zawiadomienie organu o wszczęciu postępowania.
 3. Projekt Stałej Organizacji Ruchu znajduje się na końcowym etapie procedowania.
 4. Trwają prace nad uzyskaniem brakujących uzgodnień technicznych w zakresie oświetlenia.
 5. Złożone zostały projekty posadowień obiektów.
 6. Złożona została dokumentacja wykonawcza, które jest weryfikowana:
  – Tom 4  branża elektroenergetyczna – przebudowa sieci niskiego i średniego napięcia oraz
  – Tom 7/2 – projekt przebudowy sieci teletechnicznych
 7. Zawarte zostało porozumienie z Gminą Olesno dotyczące ul. Bronieckiej.
 8. Na dzień 22.06.2020 r. Wykonawca przesłał do weryfikacji 18 STWIORB-ów.
 9. Omówiono występujące roszczenia.
 10. Omówiono sprawy finansowe.
 11. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny ze złożonym Programem Prac Projektowych.