Rada Budowy nr 12

W dniu 8 czerwca 2020 r. odbyła się Rada Budowy nr 12. Najważniejsze tematy poruszane na Radzie:

 1. Kamień Milowy nr 1 został zrealizowany w terminie zgodnym z WK, tj. – 20 marzec 2020 r. został złożony Wniosek o ZRID.
 2. Czas jaki upłynął w odniesieniu do Kamienia Milowego Nr 2 – wynosi 51,85 %
 3. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie – wynosi 34,30%.
 4. Nie wniesiono uwag do protokołu z Rady Budowy nr 11.
 5. Wykonawca złożył Raport miesięczny  za miesiąc maj w terminie zgodnym z Warunkami Kontraktu.
 6. Na dzień narady u pracującego personelu nie stwierdzono zakażeń COVID-19.
 7. Wykonawca wysłał pozytywnie zaopiniowane wnioski o odstępstwa do Zamawiającego, celem przedłożenia do akceptacji do Centrali GDDKiA w Warszawie.
 8. Przesłane do UW w Opolu uzupełnienia do wniosku ZRID nadal pozostają bez odpowiedzi. Sprawa jest wciąż w procedowaniu.
 9. Wykonawca złożył kompletny zamienny projekt budowlany dla obiektów WS-3 i WS-6, który został zweryfikowany przez Konsultanta i Zamawiającego pozytywnie.
 10. Wykonawca przekazał wyodrębnione projekty podziałów do RDLP w Katowicach, natomiast materiały dla zarządców dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych zostaną przekazane Zamawiającemu i Inżynierowi w dniu dzisiejszym.
 11. Konsultant na bieżąco weryfikuje tabele do aktualizacji uzgodnień.
 12. Prace projektowe wykonywane były zgodnie z zaakceptowanym Programem Prac Projektowych.
 13. Kierownik Projektu nie wniósł uwag do postępu prac i zaangażowania Wykonawcy.
 14. Omówione zostały sprawy techniczne, m.in. wzór porozumienia, sposób zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, parametry barier ochronnych wraz z parametrem intruzji pojazdu.
 15. Omówiono sprawy finansowe.
 16. Omówiono występujące roszczenia.
 17. Omówiono sprawy organizacyjne wynikające z ogłoszonego stanu pandemii koronawirusa.