Rada Budowy nr 11

W dniu 11 maja 2020 r. odbyła się Rada Budowy nr 11.

 1. I Kamień Milowy został zrealizowany w terminie zgodnym z WK, tj. – 20 marzec 2020 r. został złożony Wniosek o ZRID.
 2. Czas jaki upłynął w odniesieniu do Kamienia Milowego Nr II – wynosi 47,60 %
 3. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie – wynosi 31,49%
 4. Personel Konsultanta został przeszkolony z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w zakresie obowiązków wykonywanych przez Nadzór.
 5. Wykonawca złożył aktualizację PPP, wersja 2.2., która po weryfikacji nie została przyjęta przez Inżyniera Kontraktu.
 6. Inżynier Kontraktu przychyliła się do propozycji Wykonawcy, poprzestania przy ostatnim przyjętym Programie dla etapu Prac Projektowych rew. 2.0, oraz rejestrowaniu poszczególnych opóźnień, wynikających z pandemii koronawirusa.
 7. Inżynier Kontraktu poinformowała, że złożony przez Wykonawcę Projekt Stałej Organizacji Ruchu uwzględniający uwagi przekazane przez audyt BRD został zweryfikowany przez Konsultanta i Zamawiającego. Uwagi zostały przekazane Wykonawcy.
 8. Konsultant na bieżąco weryfikuje tabele do aktualizacji uzgodnień.
 9. Trwają prace nad wykonaniem Projektu Wykonawczego – prace związane z przebudową sieci infrastruktury technicznej, prace branży drogowej związane ze wzmocnieniem podłoża, prace branży mostowej związane z posadowieniem.
 10. Trwają prace nad STWiORB i PZJ dot. robót budowlanych, które muszą być zgodne z zapisami WWiORB.
 11. Omówiono techniczne trudności występujące na etapie projektowania i zaproponowano rozwiązania. Większość tych zagadnień jest omawiana na bieżących Radach Technicznych.
 12. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny ze złożonym Programem Prac Projektowych.
 13. Wyszczególniono listę prac, które powinny być wykonane w kolejnym miesiącu – do następnej Rady Budowy.
 14. Omówiono środki, jakimi dysponuje Wykonawca.
 15. Omówiono sprawy finansowe, związane z Przejściowym Świadectwem Płatności.