Rada Budowy nr 9

W dniu 9 marca 2020 r. odbyła się Rada Budowy nr 9. Podsumowanie Rady:

 1. Czas jaki upłynął w odniesieniu do I Kamienia Milowego – 20 marzec 2020 r. wynosi 93,46%
 2. Czas jaki upłynął w odniesieniu do Kamienia Milowego Nr II – wynosi 39,23 %
 3. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie – wynosi 25,95 %
 4. Personel Konsultanta został przeszkolony z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w zakresie obowiązków wykonywanych przez Nadzór.
 5. Wykonawca przekazał szczegółowy Program rew. 2.0 dla etapu prac projektowych . W miesiącu sprawozdawczym zespół Konsultanta zweryfikował przedłożony Program i przekazał uwagi do Wykonawcy.
 6. W miesiącu lutym Inżynier otrzymywał w terminach zgodnych z Programem Prac Projektowych, skorygowane o przekazane uwagi Zamawiającego i Konsultanta, projekty architektoniczno-budowlane, które na bieżąco analizował.
 7. Kierownik Projektu, przekazał Wykonawcy za pismem wyniki audytu BRD z dnia 27.02.20r. z poleceniem ustosunkowania się do uwag.
 8. Konsultant na bieżąco weryfikuje tabele do aktualizacji uzgodnień.
 9. Zreferowano postęp prac w odniesieniu do Programu Prac Projektowych. W miesiącu lutym 2020 r. zakończone zostały prace projektowe zgodnie z zaakceptowanym Programem Prac Projektowych w zakresie Projektu Budowlanego.
  a) Zakończono badania stanu prawnego ewidencji
  b) Przekazano linię podziału nieruchomości do akceptacji.
  c) Uzyskiwane były uzgodnienia oraz przygotowywane było wystąpienie o opinię do ZRID
  d) Procedowano wnioski o uzyskaniu decyzji wodnoprawnych
 10. Przygotowano Raport z Przeprowadzonych Spotkań informacyjnych i konsultacji społecznych.
 11. Omówiono techniczne trudności występujące na etapie projektowania i zaproponowano rozwiązania.
 12. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny ze złożonym Programem Prac Projektowych.
 13. Wyszczególniono listę prac, które powinny być wykonane w kolejnym miesiącu – do następnej Rady Budowy.
 14. Omówiono środki, jakimi dysponuje Wykonawca.
 15. Omówiono sprawy finansowe, związane z Przejściowym Świadectwem Płatności.
 16. Wystąpiły pierwsze roszczenia, które aktualnie podlegają weryfikacji.