Rada Budowy nr 8

W dniu 10 lutego 2020 r. odbyła się Rada Budowy nr 8. Podsumowanie Rady:

 1. Czas jaki upłynął w odniesieniu do I Kamienia Milowego – 20 marzec 2020 r. wynosi 84,26%
 2. Czas jaki upłynął w odniesieniu do Kamienia Milowego Nr II – wynosi 35,30 %
 3. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie – wynosi 23,34 %
 4. Personel Konsultanta został przeszkolony z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w zakresie obowiązków wykonywanych przez Nadzór.
 5. Wykonawca przyjął polecenie dokonania aktualizacji PPP.
 6. Komplet Projektów Architektoniczno-Budowlanych został zweryfikowany, a uwagi przekazane Wykonawcy.
 7. Raport oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został przekazany do centrali GDDKiA.
 8. Konsultant na bieżąco weryfikuje tabele do aktualizacji uzgodnień.
 9. Zreferowano postęp prac w odniesieniu do Programu Prac Projektowych m.in:
  – zakończono i złożono do Inżyniera Kontraktu Mapę sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych,
  – zakończono i złożono do Inżyniera Kontraktu Projekt Budowlany
  – zakończono i złożono do Inżyniera Kontraktu operaty wodno-prawne
  – opracowywane były wnioski o odstępstwa
 10. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny ze złożonym Programem Prac Projektowych. Na dzień Rady Budowy nie wystąpiły żadne opóźnienia i Wykonawca realizuje uwagi zgłaszane na Radach Technicznych.
 11. Wyszczególniono listę prac, które powinny być wykonane w kolejnym miesiącu – do następnej Rady Budowy.
 12. Omówiono środki, jakimi dysponuje Wykonawca.
 13. Omówiono sprawy techniczne, niezbędne do dalszej pracy.
 14. Omówiono sprawy finansowe, związane z Przejściowym Świadectwem Płatności.
 15. Na dzień Rady Budowy nie występują żadne roszczenia ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.