Rada Budowy nr 6

W dniu 9 grudnia odbyła się Rada Budowy nr 6. Podsumowanie Rady:

 1. Czas jaki upłynął w odniesieniu do I Kamienia Milowego – 20 marzec 2020 r. wynosi 63,93%
 2. Czas jaki upłynął w odniesieniu do Kamienia Milowego Nr II – wynosi 26,79 %
 3. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie – wynosi 17,71 %
 4. Personel Konsultanta został przeszkolony z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w zakresie obowiązków wykonywanych przez Nadzór.
 5. Akceptacja Wstępnego Projektu Budowlanego z uwagami do wprowadzenia w kolejnym etapie.
 6. Akceptacja Programu Badań Geotechnicznych.
 7. Konsultant zaopiniował pozytywnie ostateczny wzór umowy podwykonawczej na roboty budowlane
 8. Konsultant zaakceptował proponowane rozbicie ceny kontraktowej.
 9. Konsultant na bieżąco weryfikuje tabele do aktualizacji uzgodnień.
 10. Konsultant przeanalizował wnioski o uzgodnienia techniczne i oświadcza, że Wykonawca wywiązuje się ze wszystkich swoich zobowiązań w tym temacie.
 11. Wykonawca rozpoczął dnia 25.11.2019 r. wykonywanie badań geologicznych zgodnie z przyjętym przez Inżyniera Kontraktu Programem badań geotechnicznych.
 12. Zreferowano postęp prac w odniesieniu do Programu Prac Projektowych m.in: weryfikacja zakresu mapy dla przyjętych rozwiązań projektowych, badanie stanu prawnego dotyczące wykonywania mapy do celów projektowych, zakończenie prac nad Programem Badań Geologicznych, prace projektowe związane z geometrią układu drogowego, niweletami dróg obsługujących tereny przyległe, kształtowanie odwodnienia układu drogowego, opracowywanie wstępnego przebiegu linii rozgraniczających; w branży mostowej – konstruowane były obiekty inżynierskie; w pozostałych branżach prowadzone były prace projektowe dotyczące przebiegu sieci, opracowywano projekt kanalizacji deszczowej oraz opracowywano projekty przebudowy cieków i zbiorników retencyjnych.
 13. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny ze złożonym Programem Prac Projektowych. Na dzień Rady Budowy nie wystąpiły żadne opóźnienia i Wykonawca realizuje uwagi zgłaszane na Radach Technicznych.
 14. Wyszczególniono listę prac, które powinny być wykonane w kolejnym miesiącu – do następnej Rady Budowy.
 15. Omówiono środki, jakimi dysponuje Wykonawca.
 16. Omówiono sprawy techniczne, niezbędne do dalszej pracy.
 17. Omówiono występowanie ekranów akustycznych.
 18. Omówiono sprawy finansowe, związane z Przejściowym Świadectwem Płatności.
 19. Na dzień Rady Budowy nie występują żadne roszczenia ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.
 20. Na dzień 16.12 i 17.12 br. zaplanowano spotkania informacyjne ze społecznością.