Rada Techniczna nr 20

W dniu 2 grudnia 2019 r. odbyła się Rada Techniczna nr 20. Najistotniejsze punkty narady:

 1. Wzór umowy Podwykonawczej został pozytywnie zaopiniowany przez Konsultanta
 2. Wykonawca rozpoczął wykonywanie badań geologicznych
 3. Konsultant na bieżąco analizuje wnioski o uzgodnienia techniczne
 4. Otrzymano komplet dokumentacji dot. uzgodnień: branża elektroenergetyczna, hydrotechniczna, drogowa, instalacyjna, środowiskowa, mostowa oraz inżynieria ruchu.
 5. W procedowaniu uzgodnienia branży teletechnicznej.
 6. Mapa do celów projektowych ma być ukończona z końcem bieżącego roku.
 7. Ortofotomapa została wykonana.
 8. Konsultant ocenia postęp prac jako zgodny z założonym PPP.
 9. Omówiono najważniejsze sprawy finansowe
 10. Na spotkaniu Zamawiającego, Wykonawcy i Konsultanta w dniu 28 listopada omówiono szczegóły dotyczące projektowania, które również przedstawiono na naradzie:
 • ukształtowania przebiegu linii rozgraniczających
 • dopracowania odwodnienia drogowego
 • lokalizacji zbiorników retencyjnych
 • zjazdów do przyległych nieruchomości
 • lokalizacji ekranów akustycznych
 • lokalizacji zieleni