Rada Budowy nr 5

W dniu 6 listopada 2019 r. odbyła się Rada Budowy nr 5. Podsumowanie Rady:

 1. Czas jaki upłynął w odniesieniu do I Kamienia Milowego – 20 marzec 2020 r. wynosi 54,10%
 2. Czas jaki upłynął w odniesieniu do Kamienia Milowego Nr II – wynosi 22,66 %
 3. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie – wynosi 14,99 %
 4. Akceptacja dokumentów kontraktowych: Program Prac Projektowych Rewizja 1.3. został przyjęty przez Konsultanta, zatwierdzenie Szczegółowego Programu Zapewnienia Jakości przez Konsultanta, Polisa Ubezpieczeniowa Wykonawcy została po powtórnej weryfikacji przez brokera poprawiona przez Wykonawcę i ponownie złożona do Zamawiającego i Konsultanta.
 5. Wykonawca przedłożył do zatwierdzenia wzór Umowy Podwykonawczej.
 6. Konsultant przeanalizował wnioski o uzgodnienia techniczne i oświadcza, że Wykonawca wywiązuje się ze wszystkich swoich zobowiązań w tym temacie.
 7. Zreferowano postęp prac w odniesieniu do Programu Prac Projektowych, z podziałem na branże: hydrotechniczna, sanitarna, teletechniczna, środowiskowa, inżynieria ruchu, drogowa, mostowa. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny ze złożonym Programem Prac Projektowych. Na dzień Rady Budowy nie wystąpiły żadne opóźnienia i Wykonawca realizuje uwagi zgłaszane na Radach Technicznych.
 8. Zasygnalizowano konieczność określenia wartości za przekazanie Zamawiającemu praw autorskich realizowanego Projektu.
 9. Procedura akceptacji Programu Badań Geotechnicznych jest na ukończeniu.
 10. Wyszczególniono listę prac, które powinny być wykonane w kolejnym miesiącu – do następnej Rady Budowy.
 11. Omówiono środki, jakimi dysponuje Wykonawca.
 12. Omówiono sprawy techniczne, niezbędne do dalszej pracy.
 13. Poinformowano o pozwoleniu Opolskiego Konserwatora Ochrony Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych.
 14. Omówiono sprawy finansowe, związane z Przejściowym Świadectwem Płatności nr 4.
 15. Na dzień Rady Budowy nie występują żadne roszczenia ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, natomiast wpłynęło prywatne pismo mieszkańców, które przekazane zostało do analizy.
 16. Wystąpiły zmiany personalne: Inżyniera Kontraktu (Konsultant) oraz Przedstawiciela Wykonawcy.