Rada Techniczna nr 15

W dniu 14 października odbyła się narada techniczna, na której podsumowano kolejny tydzień pracy. Konsultant na bieżąco analizuje wnioski i uzgodnienia techniczne, a tabele uzgodnień są na bieżąco uzupełniane. W opinii Konsultanta Wykonawca wywiązuje się ze swoich zobowiązań i realizuje wszystkie uwagi zgłaszane na Radach Technicznych. Omówiono bieżące sprawy projektowe, m.in. 10 km projektowanej trasy (w którym znajduje się skrzyżowanie z drogą wojewódzką) , przejścia dla dużych zwierząt czy temat lokalizacji, długości i wysokości zabezpieczeń akustycznych oraz bieżące sprawy finansowe.