Rada Budowy nr 4

W dniu 07.10.2019 r odbyła się Rada Budowy nr 4. Podsumowanie Rady:

 1. Czas jaki upłynął w odniesieniu do I Kamienia Milowego – 20 marzec 2020 r. wynosi 43,93%
 2. Czas jaki upłynął w odniesieniu do Kamienia Milowego Nr II – wynosi 18,41 %
 3. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie – wynosi 12,17 %
 4. Akceptacja dokumentów kontraktowych: Program Prac Projektowych Rewizja 1.3. został przyjęty przez Konsultanta, zatwierdzenie Ogólnego Programu Zapewnienia Jakości przez Konsultanta, Polisa Ubezpieczeniowa Wykonawcy została po powtórnej weryfikacji przez brokera poprawiona przez Wykonawcę i ponownie złożona do Zamawiającego i Konsultanta.
 5. Wykonawca przekazał, zgodnie z ustaleniami z technologiem Konsultanta, PZJ Szczegółowy na projektowanie – wniosek o zatwierdzenie jest w trakcie weryfikacji.
 6. Konsultant przeanalizował wnioski o uzgodnienia techniczne i oświadcza, że Wykonawca wywiązuje się ze wszystkich swoich zobowiązań w tym temacie.
 7. Wykonawca przedłożył do weryfikacji Program Badań Geotechnicznych, który został zweryfikowany przez Konsultanta i Zamawiającego.
 8. Zreferowano postęp prac w odniesieniu do Programu Prac Projektowych. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny ze złożonym Programem Prac Projektowych. Na dzień Rady Budowy nie wystąpiły żadne opóźnienia i Wykonawca realizuje uwagi zgłaszane na Radach Technicznych
 9. Wyszczególniono listę prac, które powinny być wykonane w kolejnym miesiącu – do następnej Rady Budowy.
 10. Omówiono sprawy finansowe, związane z Przejściowym Świadectwem Płatności nr 4.
 11. Na dzień Rady Budowy nie występują żadne roszczenia.