Rada Techniczna nr 14

Na 14 Radzie Technicznej, która odbyła się 30 września 2019 r., Konsultant podsumował dotychczasową pracę Wykonawcy, oceniając ją pozytywnie ze względu na wywiązywanie się Wykonawcy ze wszystkich zobowiązań. Podtrzymano również zapewnienie, że żaden z terminów zawartych w PPP nie jest zagrożony.

Omówiono sprawy projektowe, w tym analizę terenów przyległych do dróg publicznych, zabezpieczenia akustyczne, wykonanie uzupełniających badań geologicznych, rozwiązania projektowe obiektów inżynierskich, w szczególności przepustów o funkcji ekologicznej, mostów oraz obiektów nad zelektryfikowaną linią kolejową.

Postęp prac oceniono jako zgodny z założeniami Programu Prac Projektowych.

Następny termin spotkania stanowiący Radę Budowy wyznaczono na dzień 7 października br.