Rada Techniczna nr 13

W dniu 23 września br. odbyła się Rada Techniczna. Na naradzie poruszone zostały następujące tematy:

  1. Wykonawca przekazał Inżynierowi Kontraktu Szczegółowy Program Zapewnienia Jakości na etap projektowania, który zostanie przeanalizowany przez Technologa ze strony Konsultanta.
  2. Wykonawca zaktualizował tabelę uzgodnień branży drogowej, hydrotechnicznej, mostowej, teletechnicznej, środowiskowej oraz elektroenergetycznej.
  3. Inżynier Kontraktu w ustalonym terminie zweryfikuje wnioski o uzgodnienia techniczne.
  4. Poczyniono częściowe ustalenia z nadleśnictwami, umożliwiające kontynuowanie prac projektowych. Pozostałe decyzje są w procedowaniu poszczególnych nadleśnictw.
  5. Omówiono sprawy projektowe, dotyczące m.in. przebiegu dróg obsługujących tereny przyległe oraz dostępności terenów przyległych do dróg publicznych, zakończenia projektowanej trasy S11, organizacji ruchu, inwentaryzacji przyrodniczej, oddziaływania hałasu i lokalizacji zabezpieczeń akustycznych, zaprojektowania obiektów inżynierskich, przebiegu niwelety projektowanej trasy S11 oraz zaprojektowania ciągów pieszo-rowerowych.
  6. Konsultant ocenił postęp prac jako zgodny ze złożonym PPP.
  7. Omówiono sprawy finansowe.