Rada Techniczna nr 9

W dniu dzisiejszym odbyła się Rada Techniczna. Przebieg rady (ustalenia, informacje, wnioski):

  • Wykonawca przekazał koncepcję rozwiązań projektowych
  • Projektant zreferował przyjęte rozwiązania koncepcji projektowej
  • Każda ze stron wniosła swoje spostrzeżenia i uwagi do koncepcji projektowej
  • Ustalono konieczność dopracowania układu dróg dojazdowych do terenu Lasów Państwowych
  • Wykonawca zobowiązał się przedstawić do akceptacji Program Prac Geotechnicznych
  • Po okresie urlopowym wznowiona zostanie inwentaryzacja przyrodnicza
  • Rozpoczął się etap uzyskiwania warunków technicznych budowy, przebudowy infrastruktury technicznej od ich zarządców
  • Postęp prac projektowych został oceniony jako zgodny z założonym PPP

Termin kolejnej Rady Technicznej ustalono na 28.08.2019 r.